Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

5 Φεβρουαρίου 2018

H Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος CLLD/ LEADER 2014-2020 για το νομό Τρικάλων και ειδικότερα για το Υπο-μέτρο 19.3 «Διατοπική & Διακρατική συνεργασία» προτίθεται να προσλάβει με σύμβαση μίσθωσης έργου, ένα (1) άτομο, με την ειδικότητα του Γεωπόνου (ΠΕ) συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα παράτασης ανάλογα με τις ανάγκες των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί η Εταιρεία.

Έχοντας υπόψη:

α) την απόφαση της 28-12-2017,(θ.3α),του ΔΣ της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ,

β) την απόφαση της 28-12-2017,(θ.6α), της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/ LEADER 2014-2020 της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ,

γ) την απόφαση του ΥΠΑΑΤ με αρ.πρωτ.3206/12-12-2016,ΦΕΚ:4111/Β/2016,με θέμα: "Έγκριση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 & του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 και κατανομή πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης",

δ) τον Κανονισμό Ανάθεσης Μελετών, Υπηρεσιών, Έργων και Προμηθειών της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ.

Ενδεικτικά στα καθήκοντα του αναφέρονται:

Ο συνεργάτης θα αναλάβει την διαχείριση - συντονισμό της υλοποίησης των διακρατικών και διατοπικών δράσεων που προβλέπονται στο Υπο-μέτρο 19.3 «Διατοπική & Διακρατική συνεργασία» του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 για το νομό Τρικάλων. Ο συνεργάτης θα πρέπει να:

  • είναι υπεύθυνη/ος για το διοικητικό, διαχειριστικό και οικονομικό συντονισμό του σχεδίου σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία και διαχειριστικό πλαίσιο,
  • έχει ενεργή συμμετοχή στην "προπαρασκευαστική" και την "κυρίως" φάση που αφορά στην καθαυτό υλοποίηση των προβλεπόμενων ενεργειών,
  • είναι υπεύθυνη/ος για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του κάθε έργου και του χρονοδιαγράμματος του, εξέταση τυχόν αποκλίσεων σε σχέση µε τον προγραμματισμό, εντοπισµό προβλημάτων κατά την υλοποίηση και πρόταση ενεργειών για την επίλυσή τους,
  • είναι υπεύθυνη/ος για την σύνταξη των Εκθέσεων προόδου και των Οικονομικών Απολογισμών των σχεδίων,
  • συμμετέχει στην συμμετοχή, προβολή και διάδοση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους.

α) Οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων είναι: α) η κατοχή τίτλου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης Γεωπόνου (Π.Ε.), β) η αποδεδειγμένη εμπειρία 30μηνών σε προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης, γ) η άριστη χρήση Η/Υ και δ) η γνώση ξένης γλώσσας.

Επιθυμητά προσόντα συμμετοχής υποψηφίων είναι: α) η κατοχή διπλώματος οδήγησης, β) η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας γ) η ικανότητα επικοινωνίας, η αναλυτική σκέψη, η μεθοδικότητα ,η  συνέπεια και υπευθυνότητα, η συλλογική εργασία, η ανάληψη πρωτοβουλιών και οι ειδικές γνώσεις υλοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων..

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση σε σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει τα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Σε κάθε περίπτωση η επιλογή ανήκει στην απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της ΕΔΠ/CLLD/LEADER 2014-2020 και του Δ.Σ. της "Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ", το οποίο δύναται ακόμα και να ακυρώσει την πρόσκληση αυτή σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας της, χωρίς ουδεμία ένσταση να παράγει έννομο αποτέλεσμα ή να δημιουργεί αιτία επανεξέτασης της αποφάσεως των παραπάνω οργάνων.

Η  ανωτέρω διαδικασία θα ολοκληρωθεί με τη σύνταξη και την υπογραφή σχετικής σύμβασης, στην οποία θα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της συνεργασίας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να είναι τοποθετημένες εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «ΠΡΟΣ «Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ CLLD/LEADER» και να κατατίθενται στα γραφεία της εταιρείας επί τη αποδείξει σχετικού αριθμού πρωτοκόλλου εισερχομένου της εταιρείας είτε να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή επί αποδείξει στη ταχυδρομική διεύθυνση : Ιωαννίνων 84, Τ.Κ. 422 00 Καλαμπάκα.

Ως ημερομηνία παραλαβής της αιτήσεως θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στο σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου της εταιρείας είτε στην σφραγίδα του ταχυδρομείου και η οποία δεν μπορεί να είναι μετά την 23/02/2018 και ώρα 14.00 (Πληροφορίες κα Καραφύλλα τηλ: 2432025370).Το υλικό της παρούσας με τα παραρτήματα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (www.kenakap.gr), απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι. .

 

Καλαμπάκα 5/2/2018

 

Για την

Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – «ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ»

Ο Πρόεδρος

Σινάνης Χρήστος


Δημοφιλείς ετικέτες

Πρόσφατες Προκηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Έληξε

Ετικέτες: CLLD/LEADER | 22 Ιουνίου 2018, λήγει στις 31 Αυγούστου 2018

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2)
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ...

Μάθετε περισσότερα