Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

Οικονομοτεχνική μελέτη ίδρυσης της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Τεχνοοικονομικές Μελέτες

Μαϊ - 1997

Οικονομοτεχνική μελέτη ίδρυσης της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Μελέτη Τηλεδιερεύνησης Ορεινής Ζώνης Καλαμπάκας – Πύλης

Σεπ - 1996

Η οικονομική ανάπτυξη του νομού Τρικάλων βασίζεται κυρίως στη γεωργία, στην κτηνοτροφία και στη δασοπονία και κατά ένα μικρότερο ποσοστό στην τυροκομία, στην επεξεργασία ξύλου και στην υφαντουργία. Σε ότι αφορά το ημιορεινό και ορεινό τμήμα του νομού, παρόλη τη μοναδικότητα των οικοσυστημάτων και το κάλος των φυσικών του τοπίων, εντούτοις η οικονομία του βρίσκεται σε διαρκή ύφεση εξαιτίας της έλλειψης τεχνικής υποδομής για την ανάπτυξη του τουρισμού και της λήψης μέτρων για την ανάδειξη του φυσικού του περιβάλλοντος.

Τοπικό αναπτυξιακό πρόγραμμα ΜΕΤΕΩΡΩΝ - ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ(ΤΑΠ)

Ιουν - 1996

Η μελέτη στην τελική της μορφή αποτελεί ένα σύνθετο έργο με διττό χαρακτήρα :
Κατά βάση αποτελεί την αναλυτική προμελέτη ενός Τοπικού Αναπτυξιακού Προγράμματος, με συγκεκριμένες κατευθύνσεις και προτάσεις που αφορούν: αφ΄ ενός μεν στην προστασία και ανάδειξη των Μετεώρων, αφ΄ ετέρου δε στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.
Παράλληλα πρόκειται για μια μελέτη παρουσίασης και ανάλυσης της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς των Μετεώρων και της ευρύτερης περιοχής.


Μελέτη διερεύνησης των δυνατοτήτων ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού και αξιοποίησης των προϊόντων της περιοχής Καλαμπάκας – Πύλης

Σεπ - 1995

Η μελέτη αφορά την διερεύνηση των δυνατοτήτων για την βέλτιστη αξιοποίηση των παραγόμενων τουριστικών υπηρεσιών και των τοπικών χαρακτηριστικών προϊόντων στην και σαφώς γεωγραφικά προσδιορισμένη περιοχή εφαρμογής του προγράμματος LEADER Καλαμπάκας-Πύλης.

Μελέτη: "Προκαταρτική Διαγνωστική Έκθεση Ανάπτυξης του ν. Τρικάλων για το Δ' ΚΠΣ"

Σεπ - 1995

Μελέτη: "Προκαταρτική Διαγνωστική Έκθεση Ανάπτυξης του ν. Τρικάλων για το Δ' ΚΠΣ"

Μελέτη Διάγνωσης Αναπτυξιακών Δυνατοτήτων της μικροπεριφέρειας "ΟΡΕΙΝΗ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ"(ΤΑΠ Ορεινής Καλαμπάκας)

Μαϊ - 1995

Πρωταρχικός στόχος της μελέτης είναι μια πρώτη προσέγγιση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της 4ης Γεωγραφικής ενότητας του Νομού Τρικάλων, την οποία καλύπτει η λειτουργία του Αναπτυξιακού Συνδέσμου "Ορεινή Καλαμπάκα", αλλά και η μελλοντική λειτουργία των Συμβουλίων Περιοχής.