Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BIG FOOT

10 Οκτωβρίου 2012

Η Αναπτυξιακή Τρικάλων- Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε στο πλαίσιο υλοποίησης του
διακρατικού ευρωπαϊκού προγράμματος Grundtvig–Lifelong Learning με τίτλο: «BIG FOOT –
CROSSING GENERATIONS, CROSSING MOUNTAINS»,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Ότι προτίθεται να συνεργαστεί με έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη μέσω σύμβασης έργου ανεξαρτήτων
υπηρεσιών με το σύστημα της δημόσιας ανακοίνωσης και επιλογής από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο (∆Σ)
και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν:
1. σχετική Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
2. αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8. του Ν.1599/1986, ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο
Βιογραφικό Σημείωμα είναι αληθή και σε περίπτωση που επιλεγεί θα καταθέσει όλα τα απαραίτητα
νόμιμα (η νομίμως επικυρωμένα) έγγραφα/δικαιολογητικά που τα αποδεικνύουν.

Σχετικά αρχεία

Δημοφιλείς ετικέτες

Πρόσφατες Προκηρύξεις


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Έληξε

Ετικέτες: CLLD/LEADER | 22 Ιουνίου 2018, λήγει στις 31 Αυγούστου 2018

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2)
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ...

Μάθετε περισσότερα