Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

5 Φεβρουαρίου 2018

H Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος CLLD/ LEADER 2014-2020 για το νομό Τρικάλων και ειδικότερα για το Υπο-μέτρου 19.4 “Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση” προτίθεται να προσλάβει με σύμβαση μίσθωσης έργου, ένα (1) άτομο, με αντικείμενο την υποστήριξη της Εταιρείας σε ενέργειες εμψύχωσης συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών.

Έχοντας υπόψη:

α) την απόφαση της 28-12-2017,(θ.3α),του ΔΣ της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ,

β) την απόφαση της 28-12-2017,(θ.6α), της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/ LEADER 2014-2020 της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ,

γ) την ΥΑ 8427/1-8-2017, ΦΕΚ: 2747/Β΄/4-8-2017 «Πλαίσιο υλοποίησης υπομέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του Μέτρου 19 (Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020», όπως κάθε φορά ισχύει.

δ) τον Κανονισμό Ανάθεσης Μελετών, Υπηρεσιών, Έργων και Προμηθειών της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ,

Ενδεικτικά στα καθήκοντα του αναφέρονται:

i. Συμμετοχή σε ενέργειες πληροφόρησης για την περιοχή παρέμβασης και την τοπική αναπτυξιακή στρατηγική. 

iv. Σύνταξη σχεδίου εμψύχωσης.

α) Οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων είναι α) η κατοχή τίτλου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Π.Ε.) β) η αποδεδειγμένη 5ετής εμπειρία σε προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης γ) η άριστη χρήση Η/Υ και δ) εμπειρία σε οργάνωση ενεργειών εμψύχωσης σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή κοινοτικές πρωτοβουλίες.

Επιθυμητά προσόντα συμμετοχής υποψηφίων είναι α) η γνώση ξένης γλώσσας, β) η κατοχή διπλώματος οδήγησης γ) η πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ στα πεδία διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων.   

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση σε σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει τα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Σε κάθε περίπτωση η επιλογή ανήκει στην απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της ΕΔΠ/CLLD/ LEADER 2014-2020 και του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ, το οποίο δύναται ακόμα και να ακυρώσει την πρόσκληση αυτή σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας της, χωρίς ουδεμία ένσταση να παράγει έννομο αποτέλεσμα ή να δημιουργεί αιτία επανεξέτασης της αποφάσεως των παραπάνω οργάνων.

Η ανωτέρω διαδικασία θα ολοκληρωθεί με τη σύνταξη και υπογραφή σχετικής σύμβασης, στην οποία θα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της συνεργασίας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να είναι τοποθετημένες εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «ΠΡΟΣ «Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ CLLD/LEADER» και να κατατίθενται στα γραφεία της εταιρείας επί τη αποδείξει σχετικού αριθμού πρωτοκόλλου εισερχομένου της εταιρείας είτε να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή επί αποδείξει στη ταχυδρομική διεύθυνση : Ιωαννίνων 84, Τ.Κ. 422 00 Καλαμπάκα.

Ως ημερομηνία παραλαβής της αιτήσεως θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στο σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου της εταιρείας είτε στην σφραγίδα του ταχυδρομείου και η οποία δεν μπορεί να είναι μετά την 23/02/2018 και ώρα 14.00 (Πληροφορίες κα Καραφύλλα τηλ: 2432025370).Το υλικό της παρούσας με τα παραρτήματα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (www.kenakap.gr), απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι. .

 

Καλαμπάκα 5/2/2018

 

Για την

Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – «ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ»

Ο Πρόεδρος

Σινάνης Χρήστος


Δημοφιλείς ετικέτες

Πρόσφατες Προκηρύξεις


2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Έληξε

Ετικέτες: CLLD/LEADER | 29 Ιουνίου 2023, λήγει στις 1 Σεπτεμβρίου 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 265/16.06.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ...

Μάθετε περισσότερα