Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

23 Σεπτεμβρίου 2022

Η Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ ενδιαφέρεται για την «Προμήθεια αυτοκινήτου picup 4X4 στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος Life Bear-Smart Corridors κωδικός LIFE20 NAT/LT/001107», σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 328 Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 128 του Ν. 4782/2021 σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπηρεσίας μας, όπως μας αποστείλετε την οικονομική σας προσφορά σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο , στα γραφεία της Επιχείρησης Ιωαννίνων 84 Καλαμπάκα ΤΚ 42200 έως και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:00 μ.μ,.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής :

1.    Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (η έκδοσή της θα αφορά κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και μεταβίβασης ακινήτου)

2.    Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ (η έκδοσή της θα αφορά συμμετοχή σε διαγωνισμό προμηθειών Δημοσίου και των Ν.Π.Ι.Δ)

3.    Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (το οποίο να έχει εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο) ή εναλλακτικά Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)

4.    Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών ,αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου

5.    Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με την διάρκεια ισχύος της προσφοράς για χρονικό διάστημα που ισούται με 60 ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών

Επιπλέον οι συμμετέχοντες υποβάλλουν :

Τεχνική προσφορά:

H τεχνική προσφορά σύμφωνα με τους όρους της τεχνικής έκθεσης-τεχνικών προδιαγραφών (Παραρτήματα Ι και ΙΙ)

Οικονομική προσφορά:

Η οικονομική προσφορά θα υποβληθεί σε σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού ,τον προϋπολογισμό καθώς και το επισυναπτόμενο έντυπο οικονομικής προσφοράς (Παράρτημα ΙΙ και ΙΙΙ).

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, εφόσον η προσφορά πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές (Παράρτημα Ι) και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 34.393,94€ πλέον του φόρου ταξινόμησης και του αναλογούντος ΦΠΑ και θα χρηματοδοτηθεί από το έργο LIFE Bear-Smart Corridors, πόρους του Πράσινου Ταμείου και ιδίους πόρους της εταιρείας με κωδικό δημόσιας σύμβασης CPV 34100000-8 .

Συνημμένα Έγγραφα:

1)    Τεχνικές Προδιαγραφές(Παράρτημα I)

2)    Τεχνική Έκθεση -Προϋπολογισμός(Παράρτημα II)

3)    Έντυπο Οικονομικής προσφοράς (Παράρτημα ΙII)


Δημοφιλείς ετικέτες

Πρόσφατες Προκηρύξεις


2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Έληξε

Ετικέτες: CLLD/LEADER | 29 Ιουνίου 2023, λήγει στις 1 Σεπτεμβρίου 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 265/16.06.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ...

Μάθετε περισσότερα