Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

3 Οκτωβρίου 2022

H ΑναπτυξιακήΤρικάλωνΑΑΕΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠΑ.Ε. στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος LIFE, πράξη LIFE Bear-Smart Corridors - Enhancing the viability of Brown Bears in Central Italy and Greece through the development of coexistence Corridors (LIFE20 NAT/LT/001107) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προτίθεταιναπροσλάβειμεσύμβασημίσθωσηςέργου,

  • Ένα (1) φυσικό πρόσωπο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Π.Ε. Βιολόγου), ως Υπεύθυνος υλοποίησης δράσεων φυσικού αντικειμένου: Εξειδικευμένος επιστημονικός συνεργάτης, συνολικής διάρκειας σύμβασης δύο (2) μηνών, ήτοι έως 31-12-2022, με δυνατότητα αναπροσαρμογής της σύμβασης ανάλογα με τις ανάγκες του εν λόγω προγράμματος.

Έχοντας υπόψη:

α)την απόφαση του ΔΣ (της 30-12-2021 Θ1α) "περί αποδοχής έγκρισης έργου προγράμματος LIFEBEARSMARTCORRIDORS - LIFE20 NAT/LT/001107 με τίτλο -Αυξάνοντας τη βιωσιμότητα της καφέ αρκούδας στην κεντρική Ιταλία και την Ελλάδα μέσω της ανάπτυξης "διαδρόμων συνύπαρξης ανθρώπου - αρκούδας"

β)την απόφαση του ΔΣ (της 30-12-2021 Θ1β) Περί ορισμού ομάδας έργου για την υλοποίηση του έργου προγράμματος LIFEBEARSMARTCORRIDORS - LIFE20 NAT/LT/001107με τίτλο -Αυξάνοντας τη βιωσιμότητα της καφέ αρκούδας στην κεντρική Ιταλία και την Ελλάδα μέσω της ανάπτυξης "διαδρόμων συνύπαρξης ανθρώπου - αρκούδας"

γ)την απόφαση του ΔΣ (της 21-1-2022 θ.4) «Ενημέρωση για την έγκριση του προγρ/ματος LIFE με διακριτικό τίτλο LIFE Bear-Smart-Corridors».

δ) την απόφαση του ΔΣ της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ, (της 3-10-2022 θ.3α) " Έγκριση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος LIFE, πράξη LIFEBear-SmartCorridors - EnhancingtheviabilityofBrownBearsinCentralItalyandGreecethroughthedevelopmentofcoexistenceCorridors (LIFE20 NAT/LT/001107) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιασύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με ένα φυσικό πρόσωπο (ΠΕ Bιολόγου)»

 

ε) τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας "Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ-ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ".

Ενδεικτικά στα καθήκοντα αναφέρονται:

Ο συνεργάτης θα αναλάβει την υλοποίηση τωνεξής δράσεων / εργασιών:

Α2. Προετοιμασία των κατευθυντήριων γραμμών για την ανάπτυξη των Bear Smart Communities (BSC) σε δεκαοκτώ δήμους / Καταγραφή και ανάπτυξη των κατευθυντήριων γραμμών από Εξειδικευμένο προσωπικό/Ερευνητής

C5. Μείωση της προσβασιμότητας των αρκούδων στα οργανικά απόβλητα / Συντονισμός υλοποίησης της δράσης

Οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων είναι: α) η κατοχή τίτλου σπουδών (ΠΕ) Βιολόγων, β) η αποδεδειγμένη 5ετής εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα γ) η γνώση αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Γ2)

Επιθυμητά προσόντα συμμετοχής υποψηφίων είναι: α) η κατοχή διπλώματος οδήγησης, β) η γνώση 2ης ξένης γλώσσας γ) η ικανότητα επικοινωνίας, η αναλυτική σκέψη, η μεθοδικότητα, η συνέπεια και υπευθυνότητα, η συλλογική εργασία, η ανάληψη πρωτοβουλιών και οι ειδικές γνώσεις υλοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση σε σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει τα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Σε κάθε περίπτωση η επιλογή ανήκει στην απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του Δ.Σ. της "Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ", το οποίο δύναται ακόμα και να ακυρώσει την πρόσκληση αυτή σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας της, χωρίς ουδεμία ένσταση να παράγει έννομο αποτέλεσμα ή να δημιουργεί αιτία επανεξέτασης της αποφάσεως των παραπάνω οργάνων.

Η ανωτέρω διαδικασία θα ολοκληρωθεί με τη σύνταξη και την υπογραφή σχετικής σύμβασης, στην οποία θα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της συνεργασίας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να είναι τοποθετημένες εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «ΠΡΟΣ «Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για το έργο του προγράμματος LIFEBEARSMARTCORRIDORS - LIFE20 NAT/LT/001107» και να αποστέλλεται στα γραφεία της εταιρείας (Ιωαννίνων 84, Τ.Κ. 422 00 Καλαμπάκα) επί τη αποδείξει σχετικού αριθμού πρωτοκόλλου εισερχομένου.

Ως ημερομηνία παραλαβής της αιτήσεως θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στο σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου της εταιρείας είτε στην σφραγίδα του ταχυδρομείου και η οποία δεν μπορεί να είναι μετά την 14/10/2022 και ώρα 14.00 (Πληροφορίες στο τηλ: 2432025370). Το υλικό της παρούσας με τα παραρτήματα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (www.kenakap.gr), απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

 Καλαμπάκα 03/10/2022

 

Για την
Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – «ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ»
 
H Πρόεδρος
ΜΠΑΝΤΕΚΑ Ευαγγελία

 


Σχετικά αρχεία

Δημοφιλείς ετικέτες

Πρόσφατες Προκηρύξεις


2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Έληξε

Ετικέτες: CLLD/LEADER | 29 Ιουνίου 2023, λήγει στις 1 Σεπτεμβρίου 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 265/16.06.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ...

Μάθετε περισσότερα