Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

Κοινοτική πρωτοβουλία "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ"
'Αξονας YOUTHSTART

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΑΝ"
Νέες δραστηριότητες, νέα επαγγέλματα, για νέους ορεινών περιοχών για την
προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού στο τρίπτυχο
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
.

Το πρόγραμμα "ΠΑΝ" εγκρίθηκε στα τέλη του 1997 από το Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από πρόταση που υπεβλήθη από την ΕΕΤΑΑ ΑΕ σε συνεργασία με μια πλειάδα θεσσαλικών φορέων.

Βασική προβληματική

Όπως ελέχθη και προηγουμένως, στην Ελλάδα σήμερα δεν υπάρχει αναγνωρισμένο θεσμικό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο να καθορίζεται:

 • ποιοι οργανισμοί κατάρτισης/εκπαίδευσης μπορούν να παρέχουν κατάρτιση / εκπαίδευση στις εναλλακτικές δραστηριότητες τουρισμού / αναψυχής (περιπέτειας),
 • σύστημα αξιολόγησης/πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων των εκπαιδευομένων,
 • σύστημα παροχής αναγνωρισμένου διπλώματος, σε όσους πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις,
 • εκπαιδευτικά εργαλεία, προσαρμοσμένα στις ελληνικές συνθήκες, για την ουσιαστική παροχή γνώσεων στους καταρτιζόμενους

Με βάση την παραπάνω προβληματική, οι κεντρικοί στόχοι του προτεινομένου προγράμματος είναι:

 1. η επίσημη θεσμοθέτηση και αναγνώριση 4 νέων επαγγελμάτων στο τομέα των εναλλακτικών μορφών τουρισμού και αναψυχής, που είναι :
  • Οδηγοί ποταμού, (περιλαμβάνει το Canoe-kayak και rafting)

  • Συνοδοί μέσου βουνού, (περιλαμβάνει τη συνοδεία ατόμων ή ομάδων ατόμων μέχρι το όριο του χιονιού και χωρίς τη χρήση ορειβατικού εξοπλισμού)

  • εμψυχωτές υπαίθριων δραστηριοτήτων, (περιλαμβάνει ειδικότητα ειδικού κατασκηνωτικών κέντρων ή animateur)

  • εκπαιδευτές αιωροπτερισμού, (περιλαμβάνει όλες τις μορφές ανεμοπτερισμού με ή χωρίς χρήση προωθητικού μηχανισμού)

 2. η ανάπτυξη ολοκληρωμένων και αξιολογημένων προγραμμάτων σπουδών και κατάρτισης/εκπαίδευσης για τα 4 νέα επαγγέλματα ,
 3. η δημιουργία και θεσμοθέτηση, ενός επίσημα αναγνωρισμένου από την Πολιτεία, συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων των καταρτιζομένων στα 4 νέα επαγγέλματα,
 4. η ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων, για την ουσιαστική παροχή των εξειδικευμένων γνώσεων, που απαιτούν τα 4 νέα επαγγέλματα,
 5. η εκπαίδευση/κατάρτιση 15 νέων στα 4 νέα επαγγέλματα, που θα στελεχώσουν τις υποδομές των εναλλακτικών δραστηριοτήτων σε τοπικό επίπεδο,
 6. η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στον παραπάνω τομέα,
 7. στην ενίσχυση νέων, που επιθυμούν μετά την κατάρτιση να δημιουργήσουν δικές τους επιχειρήσεις, που θα προσφέρουν υπηρεσίες στον τομέα.
 8. στην κατάρτιση/εκπαίδευση 10 νέων στον τομέα της περιβαλλοντικής και οικοτουριστικής πληροφόρησης, που θα κληθούν στη συνέχεια να στελεχώσουν τις θέσεις των Κέντρων/γραφείων τουριστικών πληροφοριών της περιοχής,
 9. στην ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και πληροφόρηση των νέων, σχετικά με τις επαγγελματικές προοπτικές και ευκαιρίες που προσφέρει ο τομέας των εναλλακτικών μορφών τουρισμών και αναψυχής,
 10. στην βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους τουρίστες / επισκέπτες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, μέσω της λειτουργίας των υποδομών εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την παροχή πληροφοριών,
 11. στην ενίσχυση των τοπικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, που έχουν αναληφθεί από τους συνεργαζόμενους φορείς.

ΣΤΟΧΟΙ - ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Η διαμόρφωση κατάλληλων συστημάτων και δομών προκειμένου να προσανατολιστούν οι νέοι με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και χαμηλό επαγγελματικό προφίλ προς τα νέα δυναμικά επαγγέλματα "περιπέτειας" του τουρισμού/αναψυχής.
 • Η διερεύνηση και πρόταση θεσμικού πλαισίου αναγνώρισης νέων επαγγελμάτων στο τομέα των εναλλακτικών μορφών τουρισμού/αναψυχής. Η πρόταση συνοδεύεται από προγράμματα σπουδών/κατάρτισης και από συστήματα αξιολόγησης/πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων.
 • Η πλήρωση θέσεων εργασίας με κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό των υποδομών στο τομέα εναλλακτικών μορφών τουρισμού/αναψυχής

ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΠΑΝ"

ΜΕΤΡΟ 1: "Συστήματα κατάρτισης, προσανατολισμού και παροχής συμβουλών"

 1. Διερεύνηση των αναγκών σε επίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη στήριξη και κατάρτιση νέων στον τομέα εναλλακτικών μορφών Τουρισμού.
  • Γίνεται μια πλήρης καταγραφή των δυνατοτήτων, που δίνουν οι ορεινοί όγκοι της Θεσσαλίας για νέα επαγγέλματα και νέες δραστηριότητες, μέσα από την αξιοποίηση των τοπικών πόρων.

 2. Δημιουργία προτύπων συστημάτων εκπαίδευσης / κατάρτισης & πιστοποίησης / κατοχύρωσης επαγγελματικών προσόντων στον τομέα των υπευθύνων εναλλακτικών μορφών τουρισμού / αναψυχής.
  • σύστημα αξιολόγησης/πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων των εκπαιδευομένων,

  • σύστημα παροχής αναγνωρισμένου διπλώματος, σε όσους πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις,

 3. Ανάπτυξη δικτύου οικοτουριστικής πληροφόρησης για την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας.
  • Νέες τεχνολογίες , νέα προϊόντα και νέες δυνατότητες για την αξιοποίηση υπαρχόντων προϊόντων με μια άλλη αντίληψη, που δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης από τους ίδιους κατοίκους των περιοχών με σεβασμό στο περιβάλλον και στην πολιτιστική ταυτότητα ( χάρτες G.I.S. - MULTIMEDIA - Βάσεις δεδομένων).

 4. Ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων για υπεύθυνους εναλλακτικών μορφών Τουρισμού.

  • Ανάπτυξη νέων επαγγελματικών εκπαιδευτικών εργαλείων (εκπαιδευτικά εγχειρίδια & video) στα 4 νέα επαγγέλματα.

ΜΕΤΡΟ 2 : "Παροχή κατάρτισης και τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας.

 1. Κατάρτιση και τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας υπεύθυνων εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
  • Επαγγελματική Κατάρτιση 15 νέων χωρίς τυπικά προσόντα από 18-24 ετών ορεινών περιοχών στα 4 νέα επαγγέλματα και νέες δραστηριότητες. Τοποθέτηση 6 νέων σε νέες θέσεις εργασίας.

 2. Ανάπτυξη συνεργασίας Τ.Α & Κοινωνικών Εταίρων στην υλοποίηση του Προγράμματος.
  • με στόχο την προώθηση σύγχρονων σχημάτων συνεργασίας και συμβολής τοπικών φορέων στην κοινή προσπάθεια για την προκοπή του τόπου τους.

 3. Εκπαίδευση στελεχών για την υποστήριξη - προώθηση των νέων δραστηριοτήτων.
  • με στόχο την παροχή των προσόντων σε στελέχη αρμοδίων φορέων για τις επιδιώξεις και τις ενέργειες του προγράμματος έτσι ώστε αυτοί αφ' ενός να το στηρίξουν αποτελεσματικά , αφ' ετέρου να το εντάξουν στον προγραμματισμό τους.

ΜΕΤΡΟ 3 : "Ενίσχυση της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας."

 1. Κατάρτιση νέων για δημιουργία συνεταιρισμών και επιχειρήσεων για αξιοποίηση των νέων δεξιοτήτων και προϊόντων του προγράμματος.
  • Να καταστήσουμε ικανούς τους νέους, που θα αποκτήσουν τις νέες δεξιότητες και τα νέα επαγγέλματα, γνώσεις στην ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων με στόχο να ασχοληθούν επαγγελματικά με δική τους δραστηριότητα και επένδυση.

 2. Διακρατικές ανταλλαγές μεταξύ τοπικών φορέων ανάπτυξης.
  • Ανταλλαγή εμπειριών με διακρατικούς εταίρους, εμπέδωση της γνώσης, προβλήματα και τρόποι αντιμετώπισης. Αποτελέσματα - Ένταξη στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Νέων.

 3. Ενισχύσεις στην απασχόληση νέων του τομέα της οικοτουριστικής πληροφόρησης και της δυνατότητας υπαίθριων δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  • Ειδική Κατάρτιση σε πολιτιστικά θέματα - αναγορεύοντας την υπάρχουσα πολιτιστική κληρονομιά σε παράγοντα ανάπτυξης συνδέοντας την τοπική γνώση με την δυνατότητα αξιοποίησης της από το ευρύτερο περιβάλλον.(Ένταξη στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού).

ΜΕΤΡΟ 4: "Πληροφόρηση - Διάδοση - Ευαισθητοποίηση."

 1. Προώθηση της ενημέρωσης - Ευαισθητοποίηση για τα προβλήματα των νέων.
  • Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων - παραγωγή ενημερωτικού υλικού - προβολή τηλεοπτικών σπότ.

 2. Υποστήριξη Υπηρεσιών Πληροφόρησης - Δημιουργία διαρκούς Forum των νέων.
  • Επαφή νέων με χαμηλά προσόντα ορεινών περιοχών με παραδοσιακά και υπό καταστροφή συστήματα παραγωγής με τις νέες επιταγές των σύγχρονων οικονομιών-και τη δημιουργική σύζευξη των δύο "κόσμων".

 3. Ενημέρωση για τους στόχους του Προγράμματος και τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή.
  • Διασύνδεση μέσω της Ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης νέων ορεινών περιοχών με νέους αστικών κέντρων.