Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ CLLD/LEADER

Στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020» η Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του  Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)».

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης :  28/05/2019 – ώρα έναρξης: 13:00 
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης     :  30/10/2019 – ώρα λήξης: 15:00

Αναλυτικά την πλήρη Πρόσκληση με τα Παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να βρείτε κατεβάζοντας τα συνημμένα αρχεία της Προκήρυξης που ακολουθούν:

3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ)

3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ CLLD/LEADER ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ)

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ CLLD/LEADER ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ  (2η Τροποποίηση)
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ) (2η Τροποποίηση)

ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 30-09-2019  – ώρα λήξης: 15:00.


1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ)

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ CLLD/LEADER ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ, ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑ ΥΠΟΔΡΑΣΗ (1η Τροποποίηση)
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (1η Τροποποίηση)
ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (1η Τροποποίηση)
ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1η Τροποποίηση)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (1η Τροποποίηση)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (1η Τροποποίηση)

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

=======================================================================================

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ CLLD/LEADER N. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

1. ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ, ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑ ΥΠΟΔΡΑΣΗ
2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
3α. ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
3β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
4. ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
7. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
8. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ DE MINIMIS
9. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΜΕ
10.ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ
11. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ
12. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΜΕΑ
13. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ
14. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
15. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
16. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
17. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
18. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ
19. ΛΟΓΟΤΥΠΑ
20.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)
21. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ
22. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΣΚΕ
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε. 651/2014 ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΑΛΑΚΤΙΚΟΣ
2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε. 1305/2013 ΓΙΑ ΕΓΤΑΑ
3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε.1407/2013 ΓΙΑ DE MINIMIS
4. ΥΑ 19.2 ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ CLLD/LEADER
5. 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΑ 19.2 ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ CLLD/LEADER
6. 2H ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΑ 19.2 ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ CLLD/LEADER
7. ΚΥΑ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
7α. ΚΥΑ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (1η Τροποποίηση)
8. ΥΑ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ
9.  ΥΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΛΕΙΔΙΩΝ


ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

1. ΠΕΡΙ ΥΠΑΡΞΗΣ ΒΑΡΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ CLLD/LEADER
2. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ ΚΑΝ. ΕΕ 651/2014
3. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΣΚΕ
4. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ ΚΑΝ. ΕΕ 651/2014
5. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ. ΕΕ 651/2014
6. ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ ΚΑΝ. ΕΕ 651/2014
7. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ "ΣΩΡΕΥΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ"
8. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ & ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΤΟΥ ΚΑΝ. ΕΕ 651/2014
9. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
10. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΚΑΝ. ΕΕ 651/2014
11. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΚΑΝ. ΕΕ 651/2014
12. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΚΑΝ. ΕΕ 651/2014 (ΝΕΟ ΕΡΩΤΗΜΑ)
13. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ & ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ
14. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ «ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΤΡΟΥ» ΑΡΘΡΟ 6 ΚΑΝ ΕΕ 651/2014
15. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ 26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
16. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ ΚΑΝ ΕΕ 651/2014
17. ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΣΚΕ