Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

Το ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ συμμετέχει σε έξι (6) εταιρείες :

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) "Σταγών"

Το ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ σε συνεργασία με το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καλαμπάκας προέβησαν στη δημιουργία "ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ" (Κ.Ε.Κ.), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει η νέα εγκύκλιος εφαρμογής του Υπουργείου Εργασίας για την εκτέλεση των προγραμμάτων κατάρτισης.

Η νομική μορφή της εταιρείας είναι αυτή της ετερόρρυθμου εταιρείας, με την ονομασία "ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π Α.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε." και φέρει τον διακριτικό τίτλο "ΣΤΑΓΩΝ". Ως έδρα του ΚΕΚ έχει οριστεί η Καλαμπάκα (οδός Ρούβαρη και Κορσάρη 1).

Το πιστοποιημένο Κ.Ε.Κ. υλοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια, κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Υπουργείο Εργασίας και άλλους αρμόδιους φορείς.

Το Κ.Ε.Κ. δραστηριοποιείται σε επίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενώ τα θέματα των σεμιναρίων κατάρτισης καλύπτουν τον πρωτογενή τομέα καθώς και τους τομείς του τουρισμού, του περιβάλλοντος και των υπηρεσιών. Στόχος των σεμιναρίων θα είναι η κατάρτιση τόσο των ανέργων όσο και επαγγελματιών και εργαζομένων.

Συμμετοχή στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία "Ενεργειακό Κέντρο Τρικάλων"

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων υπέβαλλε πρόταση στο πρόγραμμα SAVE II, σε συνεργασία με άλλους φορείς του νομού μεταξύ των οποίων και το ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ. Το πρόγραμμα προέβλεπε την σύσταση Τοπικού Ενεργειακού Γραφείου, με αυτόνομο νομικό καθεστώς, που θα δημιουργηθεί από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε και η ΝΑ Τρικάλων, κάλεσε όλους τους φορείς που συμμετείχαν στην υποβολή της πρότασης να λάβουν αποφάσεις των οργάνων διοίκησης τους, για την ίδρυση του Ενεργειακού Γραφείου Τρικάλων, το οποίο θα λειτουργεί με αυτόνομο νομικό σχήμα της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, καθώς και για την καταβολή του ποσού, που αντιστοιχεί στην ίδια συμμετοχή του προγράμματος SAVE II, συνολικού προϋπολογισμού 120 εκ. δρχ. από όπου και επιδοτείται η ίδρυση και λειτουργία του Ενεργειακού Γραφείου. Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε την συμμετοχή του ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ στην υπό ίδρυση εταιρεία με ποσοστό 5% του συνολικού κεφαλαίου.

Συμμετοχή στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία "Πίνδος"

Στα πλαίσια της συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στις αναπτυξιακές εταιρίες της Πίνδου και συγκεκριμένα με τις ΑΝΚΟ ΑΕ, ΑΝΚΑ ΑΕ, ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ για την υλοποίηση διαφόρων αναπτυξιακών προγραμμάτων και ιδιαίτερα του προγράμματος LEADER ΙΙ, ανελήφθη πρωτοβουλία για την ίδρυση αστικής εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία "ΠΙΝΔΟΣ", με στόχο αφενός να συμβάλλει στον συντονισμό των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών των αναπτυξιακών εταιριών και αφετέρου να διεκδικήσει συμπληρωματικά προγράμματα που να αναφέρονται σε όλη την περιοχή της Πίνδου.

Το ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ συμμετέχει στην εταιρεία με ποσοστό 20% επί του συνολικού κεφαλαίου. Η εταιρεία "ΠΙΝΔΟΣ" πρόσφατα υπέγραψε σύμβαση για την υλοποίηση θεματικού προγράμματος LEADER II, συνολικού προϋπολογισμού 750 εκ. δρχ.

Συμμετοχή στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία«ΘΕΣΣΑΛΙΑ-Περιφερειακή Εταιρεία Αγροτικής Ανάπτυξης».

Το ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ συμμετέχει με ποσοστό 25% του συνολικού κεφαλαίου των 30.000 € στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΘΕΣΣΑΛΙΑ-Περιφερειακή Εταιρεία Αγροτικής Ανάπτυξης». Η εταιρεία συστάθηκε τον Αύγουστο του 2002 και έχει ως μετόχους το ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ, την ΑΝΚΑ ΑΕ, την ΑΝΕΜ ΑΕ, την ΕΑΠ ΑΕ και την ΑΝΕΛΚΙΣ ΑΕ. Στις 25/2/203 υπέγραψε την Σύμβαση για την εφαρμογή των ΟΠΑΑΧ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ως Δομή Στήριξης ύψους 4.248.348 € πλέον ΦΠΑ μέχρι το 2008.

Συμμετοχή στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Τ.Α.) Θεσσαλίας

Το ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ συμμετέχει με ποσοστό 4% του συνολικού κεφαλαίου των 30.000 € στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Τ.Α.) Θεσσαλίας», η οποία δημιουργήθηκε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στα πλαίσια του Επιχ. Προγ/τος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2000-2006» του Υπ. Ανάπτυξης, μετά από διαβουλεύσεις με φορείς της Θεσσαλίας και συμμετοχή τους στον σχετικό διαγωνισμό για το ΚΕΤΑ Θεσσαλίας, συνολικού προϋπολογισμού 290.000 € πλέον ΦΠΑ σε πρόταση που εγκρίθηκε τελικά το 2002. Το ΚΕΤΑ Θεσσαλίας αποτελούν οι ακόλουθοι φορείς:

 • Επιμελητήριο Λάρισας
 • Επιμελητήριο Μαγνησίας
 • Επιμελητήριο Τρικάλων
 • Επιμελητήριο Καρδίτσας
 • Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδας (Σ.Β.Θ.Κ.Ε.)
 • Σύνδεσμος Θεσσαλικών Βιομηχανιών (Σ.Θ.Β.)
 • Κέντρο Ανάπτυξης Καλαμπάκας-Πύλης (ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ)
 • Αναπτυξιακή Καρδίτσας ΑΕ (ΑΝΚΑ ΑΕ)
 • Αναπτυξιακή Μαγνησίας ΑΕ (ΑΝΕΜ ΑΕ)
 • Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας ΑΕ (ΑΕΝΑΛ ΑΕ)
 • Κέντρο Στρατηγικού Σχεδιασμού «Πίνδος» (αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία)
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • ΤΕΙ Θεσσαλίας

Τα ΚΕΤΑ έχουν σαν στόχο την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών πληροφόρησης και συμβουλευτικού προσανατολισμού προς τις επιχειρήσεις (π.χ. πληροφόρηση για δυνατότητες χρηματοδοτικής στήριξης, παροχή βασικής πληροφόρησης και προσανατολισμού σε εξειδικευμένα θέματα: νομικά, χρηματοπιστωτικά, προβολής, ανεύρεση εξειδικευμένων συμβούλων ή προμηθευτών, ανεύρεση συνεργατών – εταίρων κ.λ.π.).

Συμμετοχή στην Συν/κή Τράπεζα Τρικάλων

Το ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ συμμετέχει στην Συνεταιριστική Τράπεζα ν. Τρικάλων κατέχοντας μετοχές αξίας 886,94 €.