Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

 

Το πρόγραμμα ''Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης'' στοχεύει μέσα από μία πολυεπίπεδη παρέμβαση, στην προώθηση της βελτίωσης και αύξησης της απασχόλησης καθώς και στην ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας ανέργων και ειδικών πληθυσμιακών ομάδων που αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού.

ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται σχηματικά το σύνολο των ενεργειών και των δεικτών του έργου.

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΟΣΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

145

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ (145 Χ 20 συν. Χ 88€) (το 83% των ωφελουμένων οδηγείται και στην απασχόληση)

255.200

 

 

ΔΙΚΤΥΩΣΗ

32.000

 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

31.800

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

319.000

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

123 (85%)

Ν.Θ.Ε. (35 Χ 450 Χ 16€)

252.000

Ν.Ε.Ε. (28 Χ 9.000€)

252.000

STAGE (60 Χ 198 Χ 21€)

249.480

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

753.480

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

45

3 προγ. Χ 15 άτ. Χ 280 ώρες Χ 9,79€

123.300

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

30

30 άτ. Χ 300 ώρες Χ 12,22€

110.000

Σ.Υ.Υ.

30

30 άτ. Χ 13 συνεδρ. Χ 87,18€

34.000

ΔΟΜΕΣ (ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ)

(ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ ΤΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ)

 

176.000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

175

 

1.515.780
Το πρόγραμμα απευθύνεται:

·         Σε ανέργους ηλικίας 18-60 ετών

·         Σε ανέργους όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων

·         Ανέργους των Δήμων Τρικκαίων, Γόμφων, Φαλώρειας,Πιαλείων, Πελλιναίων, Μεγάλων Καλυβίων, Καλλιδένδρου, Κόζιακα, Βασιλικής, Κλεινοβού και των Κοινοτήτων Ελάτης, Βροντερού, Καλογήρων, Νεραϊδοχωρίου, Περτουλίου και Πύρρας του Δήμου Αιθήκων

·         Ανέργους Τσιγγάνους του Δήμου Τρικκαίων

·         Ανέργους Παλιννοστούντες Ομογενείς Πόντιους του Δήμου Φαρκαδόνας

Στόχος του προγράμματος είναι:
1. Μείωση της Ανεργίας
2. Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας
3. Βελτίωση της ποιότητας ζωής

Μέσω:

1. Της προώθησης των ίσων ευκαιριών
2. Της στήριξης της επιχειρηματικότητας
3. Της βελτίωσης της απασχολησιμότητας των ωφελουμένων
4. Του εξειδικευμένου προσανατολισμού

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του σχεδίου ''Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης στο νομό Τρικάλων'' είναι: 1.515.780 €.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Αφορά 123 ωφελούμενους κατανεμημένοι σε:

  • Νέες Θέσεις Εργασίας: 35 άτομα Χ 450 ημερομίσθια Χ 16 €/ ημέρα = 252.000 €
  • Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες: 28 άτομα Χ 9.000 €/ άτομο = 252.000 €
  • STAGE: 60 (απόφοιτοι ΛΥΚΕΙΟΥ) Χ 198 ημερομίσθια Χ 21 €/ ημέρα = 249.480 €

ΣΥΝΟΛΟ: 753.480 €

 

Επίσης το σχέδιο περιλαμβάνει 30 άτομα Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων (18 παλιννοστούντες ομογενείς πόντιους από τον οικισμό Φαρκαδόνας και 12 τσιγγάνους από τους οικισμούς Σωτήρας- Κηπακίου του Δ. Τρικκαίων), που θα οδηγηθούν στην προκατάρτιση μετά από την υπαγωγή στα Σ.Υ.Υ. Επίσης θα επιχειρήσουμε να ενταχθούν οι 15 σε καθεστώς επιδότησης (ΝΘΕ/ ΝΕΕ) μέσω των Εθνικών Προγραμμάτων Επιδότησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ.

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Σ.Υ.Υ.


Αφορά 30 άτομα Ευπαθών ομάδων (18 παλιννοστούντες/ 12 τσιγγάνοι) και αναλύεται σε: 30 άτομα Χ 13 συνεδρίες/ άτομο Χ 87,18 € = 34.000 €.

 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗ


Αφορά 30 άτομα Ευπαθών ομάδων στην εκμάθηση Ελληνικής γλώσσας επιπέδου Α και Β, συνολικής διάρκειας 300 ωρών/ πρόγραμμα. Αναλυτικά:

18 παλιννοστούντες Χ 300 Χ 12 €/ ώρα = 64.800 €

12 τσιγγάνοι Χ 300 Χ 12,56 €/ ώρα = 45.200 €

ΣΥΝΟΛΟ: 110.000 €


ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ


Αφορά 45 άτομα από την ομάδα των ανέργων μετά την ολοκλήρωση της Συμβουλευτικής. Αναλυτικά:

3 προγράμματα Χ 15 άτομα Χ 280 ώρες Χ 9,79 €/ ώρα = 123.300 €

Θεματικά Αντικείμενα:   
1. Διοίκηση Οικονομία

2. Πληροφορική

3. Αγροτικά Επαγγέλματα


ΕΝΕΡΓΕΙΑ:ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ


Αφορά 145 άτομα τα οποία θα ενταχθούν σε πρόγραμμα 20 Συνεδριών ανά άτομο και που θα είναι άνεργοι των περιοχών υλοποίησης του Σχεδίου (Ν. Τρικάλων, εκτός των περιοχών υλοποίησης του ΕΚΤ- Ο.Π.Α.Α.Χ. και εκτός του σχεδίου Τ.Π.Α. του Δ. Εστιαιώτιδας). Αναλυτικά:

145 Χ 20 συνεδρίες Χ 88 €/ συνεδρία = 255.200 €

Η ενέργεια επίσης περιλαμβάνει και την Δικτύωση- Δημοσιότητα, συνολικού ύψους 63.800 €. Αναλυτικά:

Δημοσιότητα: 31.800,00 €

Δικτύωση: 32.000,00 €

ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΝΕΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ)


Αφορά την δημιουργία Ιατροκοινωνικού Κέντρου για την ομάδα των τσιγγάνων που κατοικούν στο Δ. Τρικκαίων, συνολικού ύψους 176.000 €, με φορέα υλοποίησης την ΔΕΚΟΜΕΤ.

 
Το σχέδιο ακολουθεί οριζόντιο κριτήριο. Αποτελείται από 60% γυναίκες και 40% άνδρες για όλους τους Τελικούς Φορείς Υλοποίησης.

Οι φορείς υλοποίησης του προγράμματος σε σχέση με τις δράσεις που υλοποιούν φαίνονται στον παρακάτω πίνακα :

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Α/α

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

1

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΔΕΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΕΚΟΜΕΤ

ΑΝΕΝΤ Α.Ε.

ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

ΕΚΑΜΕΑΤ

2

ΔΙΚΤΥΩΣΗ

ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

3

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΑΝΕΝΤ Α.Ε.

ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

4

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Τ.Ε.Δ.Κ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

5

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Τ.Ε.Δ.Κ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

6

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΥΤΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ο.Α.Ε.Δ.

7

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ο.Α.Ε.Δ.

8

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Ο.Α.Ε.Δ.

9

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

10

ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥΣ

ΔΕΚΟΜΕΤ