Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

«ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000 – 2006

ΑΞΟΝΑΣ 3 «ΠΡΟΝΟΙΑ»

 

Το Μέτρο 3.1. του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία-Πρόνοια» του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (2000-2006) προσανατολίζεται στην ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας με υπηρεσίες που αναπτύσσονται σε τοπικό επίπεδο. Η λειτουργία του Μέτρου συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία Δικτύου Κοινωνικών Υπηρεσιών, στο πλαίσιο του οποίου θα παρέχονται υπηρεσίες υποστηρικτικού χαρακτήρα που θα στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

 

 

Βασικοί στόχοι του Δικτύου είναι η παροχή εξειδικευμένων πρωτοβάθμιων κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, με βάση την εξατομικευμένη προσέγγιση και τη διασύνδεση των εξυπηρετούμενων με τις δομές προώθησης στην απασχόληση. Ένας από τους κύριους άξονες του Δικτύου Κοινωνικών Υπηρεσιών είναι η αυτόνομη λειτουργία των υποστηρικτικών υπηρεσιών, οι οποίες ουσιαστικά αποτελούν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας για την καταπολέμηση του άμεσου ή έμμεσου αποκλεισμού από την αγορά εργασίας.

 

Το Γραφείο Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών θα λειτουργεί σε ειδικά διαμορφωμένο για το σκοπό αυτό χώρο στα γραφεία του ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π.  Α.Ε..

 

          Το Γραφείο θα λειτουργεί σε πενθήμερη βάση, με πλήρες ωράριο. Θα απασχολεί 2 κοινωνικούς επιστήμονες (Κοινωνικό Λειτουργό και Ψυχολόγο) με πλήρη απασχόληση και θα απευθύνεται σε άτομα που πλήττονται ή απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης σε αυτή, καθώς και στις δομές ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και τις κοινωνικές υπηρεσίες λόγω του ότι:

 

Α. είναι μέλη ευπαθών ομάδων πληθυσμού

Β. ασχολούνται αποκλειστικά με τη φροντίδα παιδιών ΑμΕΑ ή ηλικιωμένων του οικογενειακού τους περιβάλλοντος.

Γ. έχουν αδυναμία πρόσβασης στις δομές στήριξης εξαιτίας του γεωγραφικού τους αποκλεισμού (κάτοικοι ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών).

 

Αναμένεται να εξυπηρετήσει περίπου 800 άτομα.

Συγκεκριμένα οι ομάδες στόχου είναι:

 

·      Τα μέλη οικογενειών που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας σε άλλα εξαρτώμενα μέλη τους και για το λόγο αυτό αντιμετωπίζουν δυσχέρειες ένταξης ή παραμονής στην αγορά εργασίας.

·      Τα άτομα με αναπηρία (ΑμΕΑ)

·      Οι μονογονεϊκές οικογένειες

·      Οι κακοποιημένες γυναίκες

·      Οι αποφυλακισμένοι

·      Οι πρώην χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών

·      Οι αλλοδαποί

·      Οι τσιγγάνοι

·      Τα άτομα με γλωσσικές ή θρησκευτικές ιδιαιτερότητες

·      Οι άστεγοι

·      Οι παλιννοστούντες ομογενείς

·      Άλλες κατηγορίες ατόμων που βιώνουν ή απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.

 

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία Γραφείου Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την ενίσχυση και υποστήριξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας ή/και από τη δυνατότητα πρόσβασης στις υπάρχουσες κοινωνικές δομές και υπηρεσίες προκειμένου να έχουν ίσες ευκαιρίες, μέσω των υπηρεσιών που θα προσφέρουν οι προς πρόσληψη Κοινωνικοί Επιστήμονες. Το προσωπικό αυτό εφαρμόζοντας την εξατομικευμένη προσέγγιση θα συμβάλλει στην άρση των εμποδίων για την ένταξη στην αγορά εργασίας, διευκολύνοντας την πρόσβαση των επωφελούμενων με δομές προώθησης στην απασχόληση ή κοινωνικές υπηρεσίες και παρακολουθώντας την πορεία τους. Θα συμβάλλει επίσης στη δημιουργία ενός Δικτύου Κοινωνικών Υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο, καθώς και στην ενίσχυση και αξιοποίηση του εθελοντισμού και της εμπλοκής Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στον τομέα της παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.

    

Βασικό, τέλος, σημείο αποτελούν οι δράσεις δημοσιοποίησης του Γραφείου προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία το σύστημα διάδοσης πληροφοριών για την πληρέστερη ενημέρωση των επωφελούμενων και της εν γένει κοινότητας για τις υπηρεσίες που είναι σε θέση να παρέχει.