Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

Μέτρα καινοτόμου χαρακτήρα που χρηματοδοτούνται δυνάμει του άρθρου 6 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (EKT)

"Τοπικές στρατηγικές απασχόλησης και καινοτομία"

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ  ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ»

(LESforWestThessaly)

Η Τοπική Στρατηγική για την Απασχόληση στη Δυτική Θεσσαλία (LES for West Thessaly), βασίστηκε στο σχεδιασμό και στην επιλογή δράσεων για την απασχόληση και την υλοποίησή των. Η στρατηγική έχει στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης μέσα από την ενδυνάμωση του τοπικού οικονομικού ιστού. Για την επίτευξη αυτού του στόχου εντοπίστηκαν οι δυσλειτουργίες της τοπικής οικονομίας, διευρύνθηκαν οι εναλλακτικές δυνατότητες στον τομέα της απασχόλησης και έγινε προσπάθεια να ενεργοποιηθούν όλοι οι διαθέσιμοι πόροι στο πλαίσιο ολοκληρωμένων στρατηγικών ανάπτυξης και δημιουργίας νέων βιώσιμων ευκαιριών απασχόλησης, ώστε:

·       οι ενδιαφερόμενοι να αναπτύξουν τις κατάλληλες ικανότητες σε σχέση με τις ευκαιρίες απασχόλησης

·       να δημιουργήσουν και να διευθύνουν μία επιχείρηση, ώστε να προκύψουν νέες θέσεις απασχόλησης

·       να παρέχονται ίσες ευκαιρίες εργασίας σε νέους και γυναίκες

Ο βασικός σκοπός της τοπικής στρατηγικής για την απασχόληση στη Δυτική Θεσσαλία  είναι η ανάπτυξη ενός μοντέλου το οποίο συμβαδίζει με την εθνική πολιτική λαμβάνοντας υπόψη και τις τοπικές συνθήκες για την απασχόληση, και δημιουργεί προϋποθέσεις ενεργοποίησης της τοπικής κοινωνίας για την συμμετοχή της στο σχεδιασμό της στρατηγικής.

Οι κύριοι στόχοι του σχεδίου είναι:

·       Πρόληψη και καταπολέμηση της ανεργίας.

·       Βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων.

·       Ανάπτυξη ενός στρατηγικό μοντέλο που ενσωματώνει τη εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική στις τοπικές συνθήκες για την απασχόληση.

          Δημιουργία νέων μηχανισμών για την απασχόληση σε τοπικό επίπεδο

Συμμετέχοντες Φορείς:

·       Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

·       Περιφέρεια Θεσσαλίας

·       Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης  Περιφέρεια Θεσσαλίας

·       Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας

·       Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων

·       ΤΕΔΚ Καρδίτσας

·       ΤΕΔΚ Τρικάλων

·       Επιμελητήριο Καρδίτσας

·       Επιμελητήριο Τρικάλων

·       Αναπτυξιακή Καρδίτσας Α.Ε.

·       Κέντρο Ανάπτυξης Καλαμπάκας - Πύλης Α.Ε.

·       Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

·       Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης (URENIO)

Δράσεις του προγράμματος:

Δράση 1η: Ανάλυση της καινοτομίας στην απασχόληση στη Δυτική Θεσσαλία

Δράση 2η: Οργάνωση υπηρεσίας για την τοπική στρατηγική απασχόλησης στη Δυτική Θεσσαλία κοινοποίηση του προγράμματος στην τοπική κοινωνία.

Δράση 3η: Δημιουργία Δικτύου Ομάδων Σχεδιασμού και Δράσης (ΟΣΔ).

·       ΟΣΔ1: Απασχολησιμότητα στη Δυτική Θεσσαλία (πυλώνας 1)

·       ΟΣΔ2: Επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη της υπαίθρου στη Δυτική Θεσσαλία (πυλώνας 2)

·       ΟΣΔ3: Επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη της καινοτομίας στη Δυτική Θεσσαλία (πυλώνας 3)

·       ΟΣΔ4: Προσαρμογή και ανάπτυξη νέων μεθόδων εργασίας  (πυλώνας 4)

·       ΟΣΔ5: Ανάπτυξη ίσων ευκαιριών  (πυλώνας 5)

Δράση 4η: Σχεδιασμός τοπικού στρατηγικού  σχεδίου για την απασχόληση στην Δυτική Θεσσαλία

Δράση 5η: Υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δυτικής Θεσσαλίας για την υλοποίηση της στρατηγικής

·       ΜΥΑ1: Απασχολησιμότητα στη Δυτική Θεσσαλία (πυλώνας 1)

·       ΜΥΑ2: Επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη της υπαίθρου στη Δυτική Θεσσαλία (πυλώνας 2)

·       ΜΥΑ3: Επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη της καινοτομίας στη Δυτική Θεσσαλία (πυλώνας 3)

·       ΜΥΑ4: Προσαρμογή και ανάπτυξη νέων μεθόδων εργασίας  (πυλώνας 4)

·       ΜΥΑ5: Ανάπτυξη ίσων ευκαιριών  (πυλώνας 5)

Δράση 6η:  Συνέδριο για την τοπική στρατηγική απασχόλησης στη Δυτική Θεσσαλία

Δράση 7η:  Διαχείριση έργου.

 

Το ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ στα πλαίσια του προγ/τος έχει αναλάβει την υλοποίηση των παρακάτω Δράσεων:

Ø       Δράση 4η: Σχεδιασμός τοπικού στρατηγικού  σχεδίου για την απασχόληση στην Δυτική Θεσσαλία

Το Στρατηγικό Σχέδιο για την απασχόληση στην Δυτική Θεσσαλία αποβλέπει στην αξιοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ) σε συνάφεια με Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Aπασχόληση (ΕΣΑ), ως πλαίσιο για την ανάπτυξη μιας συνεκτικής και προγραμματισμένης προσέγγισης αύξησης της απασχόλησης. Η προσέγγιση συνίσταται στη δημιουργία εκείνων των προϋποθέσεων που επιτρέπουν την «ανακάλυψη» θέσεων εργασίας μέσα από την ενδυνάμωση του τοπικού κοινωνικο-οικονομικού ιστού στη Δυτική Θεσσαλία. Η μεθοδολογία βασίστηκε σε ένα σύνολο μεθόδων και εργαλείων ανάλυσης τα οποία αποτελούνται από:

·       το διαγνωστικό της περιοχής μελέτης ως προς την Αγορά Εργασίας, το οποίο βασίζεται στα αποτελέσματα των μελετών που εκπονήθηκαν στα πλαίσια της Δράσης 1. «Ανάλυση μέτρων καινοτομίας για το σχεδιασμό της στρατηγικής για την απασχόληση στη Δυτική Θεσσαλία»,

·       τη Κοινωνική Διαβούλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω της λειτουργίας των Ομάδων Σχεδιασμού και Δράσης (ΟΣΔ) με επικεφαλείς τους εμπειρογνώμονες

·       την εκπόνηση της SWOT ανάλυσης ως αποτέλεσμα των δύο προηγούμενων μεθόδων

·       τον καθορισμό του στόχου και των αξόνων του στρατηγικού σχεδίου για την απασχόληση στη Δυτική Θεσσαλία

·       τον προσδιορισμό των προτεινόμενων μέτρων και δράσεων.

Κύριο εργαλείο της προτεινόμενης μεθοδολογίας ήταν η γνωστή μέθοδος GOPP (Goal Oriented Project Planning), που χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο συμμετοχικού σχεδιασμού κατά την κοινωνική διαβούλευση προκειμένου να εντοπισθούν τα προβλήματα που επιδρούν αρνητικά στην απασχόληση αλλά και να προταθούν λύσεις πάνω σε αυτά.

Το στρατηγικό σχέδιο που προτείνεται βασίζεται:

α) στην ανάδειξη της εταιρικότητας μεταξύ των δημόσιων και μη φορέων που σχετίζονται με την απασχόληση σε τοπικό επίπεδο. Η θέσπιση μιας ευρείας σχέσης συνεργασίας μεταξύ των τοπικών φορέων σημαίνει ότι το σύνολο των φορέων που σχετίζονται με την απασχόληση σε τοπικό επίπεδο (την επηρεάζουν, την δημιουργούν ή μπορούν να την επηρεάσουν και να την δημιουργήσουν) αποφασίζουν να συμμετάσχουν σε ένα κοινό σχήμα συνεργασίας (δίκτυο) το οποίο θα έχει σαν στόχο τόσο την υπερπήδηση κάποιων εμποδίων τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν σε τοπικό επίπεδο, όσο και να δημιουργήσουν ένα κοινό όραμα με στόχους σε επιχειρησιακούς όρους αλλά και σε όρους διαχείρισης της απασχόλησης,

β) στην διαρκή ενεργοποίηση του κοινωνικού ιστού όσον αφορά την απασχόληση και την ανάληψη των ευθυνών που του αντιστοιχούν. Εδώ δεν σχεδιάζεται ένα στατικό εργαλείο ανάδειξης επιχειρησιακών στόχων, αλλά ένα δυναμικό (εργαλείο), το οποίο επεμβαίνοντας ad hoc θα είναι σε θέση να παρεμβαίνει άμεσα για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων και την υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών στήριξης και ανάπτυξης της απασχόλησης,

γ) η κοινωνική διαβούλευση αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία αυτής της ενεργοποίησης του κοινωνικού ιστού και συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας στην επίλυση ενός προβλήματος που την αφορά άμεσα. Ωστόσο, στην συγκεκριμένη περίπτωση η κοινωνική διαβούλευση περιλαμβάνει και τους δημόσιους και ημι-δημόσιους φορείς που δρουν σε τοπικό επίπεδο ή επηρεάζουν άμεσα τις συνθήκες απασχόλησης στην περιοχή. Η κοινωνική διαβούλευση αποτελεί επίσης το βασικό εργαλείο για την κατάρτιση ad hoc σχεδίων απασχόλησης και την εφαρμογή τους μέσω της ανάληψης δεσμεύσεων από τοπικούς εταίρους.

Σύμφωνα με το Σχέδιο, το ζήτημα της απασχόλησης στη Δυτική Θεσσαλία, δεδομένων των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των ιδιομορφιών της, μπορεί να επιλυθεί με την προώθηση τοπικών εταιρικών σχημάτων που θα ενισχύσουν τα τοπικά παραγωγικά συστήματα (ή συστήματα απασχόλησης). Πιο συγκεκριμένα, στη βάση είτε κοινών προβλημάτων είτε κοινών στόχων θα μπορεί μια κοινή ομάδα επιχειρήσεων και φορέων, πραγματοποιώντας μια τοπική εταιρική σχέση (συγκεκριμένου σκοπού) να οργανώσει κοινές δράσεις ανάπτυξης και προώθησης της απασχόλησης. Θα μπορεί δηλαδή να διαμορφώσει ένα κοινό μικρό-πρόγραμμα ανάπτυξης ειδικών τρόπων διαχείρισης της απασχόλησης με σκοπό την ανάπτυξη και την αξιοποίηση ευέλικτων μορφών απασχόλησης, προσαρμοσμένων στις τοπικές ιδιαιτερότητες των εργασιακών και κοινωνικό-παραγωγικών σχέσεων. Πραγματικά, η καινοτομία του προτεινόμενου σχεδίου, αφορά όπως έχει τονιστεί, τη συγκεκριμένη μορφή δικτύων όπου, σε αντίθεση με τις «cluster», η δικτύωση δεν περιορίζεται σε μια κατηγορία φορέων αλλά και σε διάφορους φορείς και επιχειρήσεις. Η ίδια σύνθεση των εταιρικών σχημάτων αποτελεί το καινοτομικό στοιχείο του προτεινόμενου μηχανισμού.

Η λειτουργία αυτών των εταιρικών σχημάτων αφενός θα διαφοροποιήσει την τοπική αγορά εργασίας αλλά και την τοπική οικονομία κατ’ επέκταση αλλά και θα δημιουργήσει διέξοδο στην απασχόληση για ομάδες ατόμων και κυρίως ατόμων ευπαθών ομάδων (γυναίκες, γυναίκες άνω των 45 ετών, νέοι, νέοι επιστήμονες, κλπ).

Ø       Δράση 5η: Υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δυτικής Θεσσαλίας για την υλοποίηση της στρατηγικής

Η 5η ενότητα περιλαμβάνει τη δημιουργία των Μονάδων Υποστήριξης Απασχόλησης. Μετά την δράση των Ομάδων Σχεδιασμού Δράσης που με την διαδικασία της κοινωνικής διαβούλευσης κατέληξαν στην καταγραφή των προβλημάτων της περιοχής και σε διατύπωση διαφόρων προτάσεων για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων προβλημάτων, αναλαμβάνουν οι Μονάδες Υποστήριξης Απασχόλησης που επανδρώνονται με 50 άτομα, τη σκυτάλη έχοντας ως στόχο τη διερεύνηση και τη προσπάθεια υλοποίησης των προτάσεων.

Οι προτάσεις/πιλοτικά προτείνουν την αξιοποίηση των παρακάτω στοιχείων:

·       μη αγροτικών δραστηριοτήτων που προσφέρουν υπεράξια στη περιοχή

·       εναλλακτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αγροτικής οικονομίας, όπως αγροτουρισμός, βιολογικές καλλιέργειες η μεταποιητικών δραστηριοτήτων υπεράξιας στα πλαίσια της οικογενειακής επιχείρησης

·       ενδυνάμωση της ικανότητας της περιοχής να αναπτύξει νέες δραστηριότητες του τριτογενή τομέα της οικονομίας που βασίζονται στην γνώση και την τεχνολογία.

Η συντονισμένη προσπάθεια για την ανάπτυξη της Δυτικής Θεσσαλίας απαιτεί και την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής με κύριους στόχο τη βελτίωση της Απασχολησιμότητας και την ανάπτυξη προσόντων για την αξιοποίηση των ευκαιριών απασχόλησης ειδικότερα σε νέους οικονομικούς κλάδους.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης δημιουργήθηκαν 5 μονάδες υποστήριξης της απασχόλησης που υλοποίησαν την στρατηγική της Δυτικής Θεσσαλίας υποστηρίζοντας συμβουλευτικά τους πολίτες της Δυτικής Θεσσαλίας.