Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr
Βήμα 1: Συγκρότηση Ομάδας Έργου με θεματικές υποομάδες για επεξεργασία Διαγνωστικής Έκθεσης με SCOP – Προδιαγραφές Επιχειρησιακού Σχεδίου

 

 

Η 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στις 18/1/2000 αποφάσισε, για την Β΄ φάση του προγράμματος η οποία καλύπτει περίοδο από 20/1/2000 έως 2/6/2000, την συγκρότηση τεσσάρων (4) Ομάδων Έργου για τέσσερα στρατηγικά προϊόντα: το βαμβάκι, την αιγοπροβατοτροφία – φέτα, το βόειο κρέας και τα οπωροκηπευτικά.

 

Το ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ ανέλαβε την υποστήριξη και τον συντονισμό της Περιφερειακής Ομάδας Έργου για το Βόειο Κρέας σε επίπεδο Θεσσαλίας με στόχο τη σύνταξη διαγνωστικής έκθεσης αναγκών και στρατηγικών στόχων για το θεσσαλικό βόειο κρέας η οποία θα αποτελέσει και τις προδιαγραφές του επιχειρησιακού σχεδίου για το αντίστοιχο προϊόν καθώς και την υποστήριξη της διεπαγγελματικής ομάδας έργου για το βόειο κρέας σε επίπεδο Θεσσαλίας.

 

Η Oμάδα Έργου για το Θεσσαλικό Βόειο Κρέας, που αποτελούνταν από στελέχη Δ/σεων Γεωργίας, Περιφερειακών Ερευνητικών Κέντρων, κοινωνικών και παραγωγικών φορέων και εμψυχωτών, συγκρότησε θεματικές υποομάδες οι οποίες συνέταξαν το 1ο Κεφάλαιο της  Διαγνωστικής Έκθεσης όπου γίνεται ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, ακολουθώντας την παρακάτω τεχνική SCOP (Structure–Conduct & Performance) :

 

Τεχνική SCOP: Δομή - Συμπεριφορά και Απόδοση Αγοράς

       Με Διεπιστημονική συνεργασία

       Διεθνώς – Ευρώπη – Χώρα – Περιφέρεια

α. Σε επίπεδο α΄ ύλης προϊόντος και εισροών – χωροταξική κατανομή.

β. Σε επίπεδου επεξεργασμένου προϊόντος / ποικιλιών / ποιότητας.

 

Α. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ – ΖΗΤΗΣΗ

1.     Δυναμικότητα αγοράς, τάση.

2.     Συμπληρωματικά, υποκατάστατα και τάση ζήτησης προϊόντων.

3.     Εποχικότητα, κυκλικότητα, τάση και ελαστικότητα τιμής, αποθέματα, υποδομές αποθήκευσης.

4.     Τρόπος αγοράς, σημεία πώλησης.

5.     Δίκτυα διανομής (κατηγορίες-Χωροταξία).

 

Β. ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1.     Προδιαγραφές εμπορευόμενων προϊόντων (βάρος, αξία, χρόνος ζωής κ.α.)

2.     Αριθμός, μέγεθος εκμεταλλεύσεων και συλλογική οργάνωση παραγωγικών φορέων.

3.     Προϊόν ομοιογενές ή επιδεχόμενο διαφοροποίησης (ΠΟΠ – οικολογικό – τοπικό-Εταιρικό και ποια)

 

Γ. ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ε.Ε.

1.     Διεθνή εμπορικοί κανόνες και συμφωνίες (δασμοί, ποσοστώσεις, περιορισμοί, δυνατότητες)

2.     Επιδοτήσεις (παραγωγής – εξαγωγών κ.α.) & Φορολογία

3.     Νομοθεσία ανταγωνισμού – έλεγχοι τιμών και αντιμονοπωλιακές ρυθμίσεις αγοράς.

4.     Επίπεδο πληροφόρησης και παροχής υπηρεσιών.

5.     Τήρηση κανονισμών και εθνικών οδηγιών, κανόνων, αποφάσεων για δημόσια υγεία, ποιότητα, διαπίστευση, σήμανση, πιστοποίηση.

 

Δ. ΔΟΜΗ ΑΓΟΡΑΣ

1.     Αριθμός παραγωγών και Αγοραστών (Μονοπωλιακή, ολιγοπωλιακή, Ανταγωνιστική δομή)

2.     Εμπόδια εισόδου-εξόδου και διαπραγματευτική δύναμη παραγωγικών   ομάδων στην αγορά. (Σε ολιγοπωλιακή οι δυναμικότητες κυρίαρχων εταιρειών)

3.     Βαθμός καθετοποίησης (εισροών – εκροών)

4.     Βαθμός διαφοροποίησης προϊόντος.

5.     Διαφοροποίηση αγορών

6.     Ισοζύγιο αγοράς (παραγωγή + εισαγωγή-εξαγωγές= κατανάλωση)

 

Ε. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣ

1.     Στόχοι επιχειρήσεων (μερίδιο Αγοράς, τζίροι, κέρδη)

2.     Τιμολογιακή πολιτική

3.     Στρατηγική προϊόντων και διαφοροποίηση

4.     Στρατηγική διαφήμισης

5.     Έρευνα, καινοτομία και νέες τεχνολογίες

6.     Επενδυτική δραστηριότητα, συγχωνεύσεις  και εξαγορές

7.     Επίπεδο ανταγωνισμού, μερίδια αγοράς (στις τιμές προϊόντων-κόστος, στην διαφοροποίηση προϊόντων , ποιότητας και αγορών, στα κανάλια διανομής η στην διαφήμιση?)

 

ΣΤ. ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

1.     Ποιότητα προϊόντος (πραγματική και εμπορική).

2.     Ποσοστά μικρού κέρδους επιχειρήσεων και εισοδήματος αγροτικών εκμ/σεων.

3.     Απόδοση ιδιωτικών κεφαλαίων.

4.     Τοπικότητα -Εξαγωγικότητα .

5.     Ρυθμός ανάπτυξης παραγωγής – πωλήσεων – εξαγωγών.

6.     Σχέση Κόστους – Τιμών με ανταγωνιστικότητα διεθνούς αγοράς.

7.     Μη άμεσα παραγωγικά κόστη (διαφημίσεις, R & D)

8.     Επιπτώσεις στο Περιβάλλον και δημόσια υγεία-καταναλωτές

9.     Επίπεδο απασχόλησης & Παραγωγικότητα.

10.   Βιωσιμότητα παραγωγικών μονάδων.

11.   Κατανομή εισοδήματος.

 

Η ομάδα έργου αποτελούνταν από τα εξής μέλη:

 

·         ΚΑΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Συντονιστής Περιφερειακής Ομάδας Έργου για το Θεσσαλικό Βόειο Κρέας - ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ (Γεωπόνος) 

·         ΛΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Επιστημονικός Υπεύθυνος Ομάδας Έργου - Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Λάρισας (Γεωπόνος)

·         ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ - Επιστημονικός Υπεύθυνος Ομάδας Έργου - Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Λάρισας (Κτηνίατρος)

·         ΠΕΤΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Μέλος Ομάδας Έργου - Κτηνιατρείο Τρικάλων (Κτηνίατρος)

·         ΒΑΤΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Μέλος Ομάδας Έργου - Καθηγητής (Κτηνίατρος)

·         ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ – Μέλος Ομάδας Έργου - Πρόεδρος Συλλόγου Αγελαδοτρόφων Ελευθέρας Βοσκής Ν. Τρικάλων

·         ΜΟΣΧΟΒΗ ΑΝΤΙΟΠΗ – Μέλος Ομάδας Έργου - Γεωπόνος Δήμου Οιχαλίας Ν. Τρικάλων

·         ΜΠΑΚΑΒΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – Μέλος Ομάδας Έργου – (Δασολόγος)

·         ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – Μέλος Ομάδας Έργου - Δασαρχείο Λάρισας   (Δασολόγος)

·         ΜΠΕΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ – Μέλος Ομάδας Έργου - Γεωπόνος Δήμου Αιθήκων Ν. Τρικάλων

·         ΝΙΑΒΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ – Μέλος Ομάδας Έργου - Γεωπόνος Δήμου Πινδαίων Ν. Τρικάλων

·         ΡΑΠΤΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ – Μέλος Ομάδας Έργου - Γεωπόνος Δήμου Κόζιακα Ν. Τρικάλων

·         ΡΑΠΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – Μέλος Ομάδας Έργου - Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Τρικάλων (Γεωπόνος)

·         ΣΒΑΝΑΣ ΗΛΙΑΣ – Μέλος Ομάδας Έργου - Γεωπόνος Δήμου Φαρκαδόνας Ν. Τρικάλων

·         ΤΣΟΓΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ – Μέλος Ομάδας Έργου - Ευρωενημέρωση (Γεωπόνος)

 

Η Διαγνωστική Έκθεση συντάχθηκε μετά από μια σειρά συναντήσεων τόσο μεταξύ των μελών της, όσο και με φορείς που εμπλέκονται στον τομέα της παραγωγής, τυποποίησης, εμπορίας και διακίνησης βοείου κρέατος, όπως:

·         Πρόεδροι συλλόγων αγελαδοτρόφων ελευθέρας βοσκής Τρικάλων, Λάρισας, Ελασσόνας και Αλμυρού

·         Σφαγεία Γυρτώνης, ΒΑΚΡΕΛ-Μεσοχώρι, ΙΑΣΩΝ-Σοφάδες και επιχειρήσεων μεταποίησης

·         Πρόεδροι συλλόγων κρεοπωλών Τρικάλων, Λάρισας, Καρδίτσας και Βόλου, Supermarkets

 

καθώς και συναντήσεις με:

·         το Υπουργείο Γεωργίας (κ. Τσάτσκου Χρυσούλα, κ. Θεοχάρης Δημήτριος) (φωτ.4).

·         τον ΟΠΕΓΕΠ (κ. Βασίλη Δέτση)

·         τα Περιφερειακά Ερευνητικά Κέντρα Θεσσαλίας (Κτηνιατρική Σχολή Καρδίτσας, Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών Λάρισας, Γεωπονοκή Σχολή του Πανεπιστημίου Βόλου, ΣΤΕΓ του ΤΕΙ Λάρισας, Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Καρδίτσας και το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας)

·         Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλίας (τμήμα παραγωγής ζωοτροφών)

 

και χρησιμοποιώντας στοιχεία τόσο από τις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής των τεσσάρων νομών της Θεσσαλίας, όσο και από μελέτες που αφορούν το βόειο κρέας (κλαδική μελέτη της ICAP – ΚΡΕΑΣ).

Η Διαγνωστική Έκθεση - κείμενα προδιαγραφών επιχειρησιακών σχεδίων - της Περιφερειακής Ομάδας Έργου για το Βόειο Κρέας υποβλήθηκε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας η οποία εν συνεχεία την υπόβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή-6η ΓΔ/Γεωργίας (έγγραφο αρ.1717 ΠΕΠ/31/3/2000) για τυχόν παρατηρήσεις (για συμβατότητα με Κοινοτικές και Εθνικές πολιτικές, κανονισμοί διαρθρωτικών ταμείων, κ.α.).

 

 

Βήμα 2: Παρουσίαση Διαγνωστικής Έκθεσης και επιλογή Επιστημονικής Γραμματείας &  εξαγωγή δράσεων με SWOT ανάλυση.

 

Στις 25/2/2000 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας έγινε παρουσίαση της Διαγνωστικής Έκθεσης και επιλογή Επιστημονικής Γραμματείας της Περιφερειακής Ομάδας Έργου για το Θεσσαλικό Βόειο Κρέας, η οποία αφού έλαβε υπόψη τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής-6η ΓΔ/Γεωργίας (έγγραφο αρ.11821 ΕΕ/27-4-2000), τροποποίησε και συμπλήρωσε την Διαγνωστική Έκθεση.

Κατόπιν, χρησιμοποιώντας τη τεχνική SWOT (Strengthnesses – Weaknesses / Opportunities & Threats) για την ανάλυση του 1ου Κεφαλαίου της Διαγνωστικής Έκθεσης, διαμόρφωσε τους τομεακούς στρατηγικούς άξονες και τις ενδεικτικές δράσεις (ως προδιαγραφές επιχειρησιακού σχεδίου) για το συγκεκριμένο στρατηγικό περιφερειακό προϊόν (2ο Κεφάλαιο, σελ.29, της Διαγνωστικής Έκθεσης για το Βόειο Κρέας).

 

Βήμα 3:Διεπαγγελματικές συσκέψεις & υπογραφή κειμένου συλλογικών στόχων / ενσωμάτωση & αποστολή Διαγνωστικής Έκθεσης στο Υπουργείο Γεωργίας – Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Την Παρασκευή 12 Μαΐου 2000 στο ΚΕΚ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας η Περιφερειακή Ομάδα Έργου για το Θεσσαλικό Βόειο Κρέας με την υποστήριξη και τον συντονισμό του ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ, συγκάλεσε αντιπροσωπευτική Διεπαγγελματική σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα, κοινωνικών φορέων καθώς και όλων των εμπλεκομένων στην παραγωγή, μεταποίηση και εμπορεία του βοείου κρέατος (φωτ.5).

 

Στη σύσκεψη η Ομάδα Έργου έθεσε τα συμπεράσματα της Διαγνωστικής Έκθεσης σε διαδικασία κοινωνικής διαβούλευσης όπου, κατόπιν συμφωνίας και υπογραφής ενός κειμένου διαπιστώσεων, σε επίπεδο αρχών, από του συμμετέχοντες, οι στρατηγικοί άξονες και οι ενδεικτικές δράσεις των προδιαγραφών Επιχειρησιακών Σχεδίων πήραν την τελική τους μορφή για το συγκεκριμένο στρατηγικό περιφερειακό προϊόν (Παράρτημα, σελ.34, της Διαγνωστικής Έκθεσης για το Βόειο Κρέας).

 

Τα αποτελέσματα της τεχνικής SWOT με τα συμπεράσματα της διαδικασίας κοινωνικής διαβούλευσης, ενσωματώθηκαν στη Διαγνωστική Έκθεση και υποβλήθηκαν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας που εν συνεχεία τα υπόβαλε στο Υπουργείο Γεωργίας, ΥΠΕΘΟ  και στην  Ευρωπαϊκή Επιτροπή-6η ΓΔ/Γεωργίας (έγγραφο αρ.2306 ΠΕΠ/23/6/2000).

 

Βήμα 4: Ημερίδες Παρουσίασης Διαγνωστικών Εκθέσεων – Δράσεων.

 

Την Δευτέρα 29 Μαίου 2000 στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας το ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ και η Περιφερειακή Ομάδα Έργου για το βόειο κρέας διοργάνωσε ημερίδα παρουσίασης της Διαγνωστικής Έκθεσης και των δράσεων της Ομάδας Έργου για το «Θεσσαλικό Βόειο Κρέας» (φωτ.6,7).

 

Στην ημερίδα ακούστηκαν εισηγήσεις από τους Μιχαηλίδη Δημήτριο (Συντονιστή του Πιλοτικού Προγράμματος), Λώλη Δημήτριο (Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Λάρισας), Χαραλαμπίδη Χριστόδουλο (Εκπρόσωπο ΙΝ.ΚΑ. Θεσσαλίας), Δέτση Βασίλειο (Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ)), Πεταράκη Δημήτριο (Δ/νση Κτηνιατρικής Τρικάλων) και Πάτρα Παναγιώτη( Διευθυντή ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε) και δόθηκε στους συμμετέχοντες, μεταξύ άλλων, περίληψη της Διαγνωστικής Έκθεσης για το Βόειο Κρέας.

 

Ακολούθησε Περιφερειακή Ημερίδα την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2000 στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο στη Λάρισα για την «Προώθηση της Ταυτότητας των Θεσσαλικών Προϊόντων» όπου παρουσιάστηκαν οι  Διαγνωστικές Εκθέσεις και οι δράσεις όλων των Περιφερειακών Ομάδων Έργου.

 

Στην ημερίδα ακούστηκαν εισηγήσεις από τους Σηφάκη Γεώργιο (Συντονιστή ΜΟΔ/ΠΕΠ Θεσσαλίας), Μιχαηλίδη Δημήτριο (Συντονιστή της Τεχνικής Γραμματείας Δικτύου), Μπέλη Βασίλειο (Εκπρόσωπο των Αναπτυξιακών Εταιρειών LEADER II) και Εμμανουήλ Γεώργιο (Συντονιστή του Προγράμματος Δικτύου και Leader Θεσσαλίας).