Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

Leonardo Da Vinci

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

"ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ"
ECOGUIDE - MOUNTAIN GUIDE
EL/97/2/00951/PI/II.1.1.a/FPC

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΧΩΡΕΣ

 • ΕΛΛΑΔΑ
 • ΓΑΛΛΙΑ
 • ΙΣΠΑΝΙΑ
 • ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ

 • ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ-ΠΥΛΗΣ Α.Ε. (ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε.)
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  (OF, EL3, 93, S3)
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗΣ
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
 • PLANNING & RESEARCH (KOSTAS MYGDALIS & SIA O.E.)
  (OF, EL3, 93, S2)
 • ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ
  (PME, EL14, 55, S2)
 • CENTRE COMMINGEOIS POUR L' EUROPE
  (O, FR62, 93, S3)
 • INTEGRAL - Sociedad para el Desarrollo Rural
  (O, ES62, 93, S3)
 • ESCOLA PROFISSIONAL BENTO DE JESUS CARACA
  (O, PT13, 93, S3)

ΤΥΠΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

O, EL14, 93, S2

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3 έτη (8-12-1997 έως 8-12-2000)

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος του προγράμματος είναι η ενθάρρυνση και προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού με την ενσωμάτωση της επαγγελματικής κατάρτισης έτσι ώστε να αποκτηθούν ευέλικτες δεξιότητες - προσόντα και ικανότητες που είναι απαραίτητα για τις ανάγκες των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Ειδικότερα το πρόγραμμα στοχεύει στο σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού πακέτου για τα στελέχη των τουριστικών επιχειρήσεων ή / και άνεργων επιστημόνων, ώστε να συγκροτηθεί ένα νέο επάγγελμα / ειδικότητα, αυτό του οικοξεναγού. Αυτό το νέο επάγγελμα δημιουργεί όρους για την ανάπτυξη μιας νέας αγοράς για τις επιχειρήσεις, που περιλαμβάνει νέα τουριστικά πακέτα με νέες και καινοτόμες προσεγγίσεις στο σχεδιασμό και υλοποίηση.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Υποπρόγραμμα 1: Παραγωγή Τευχών εκπαίδευσης.

Παρήχθησαν δύο ξεχωριστές ομάδες τευχών θεωρητικής εκπαίδευσης:

α. Τεύχη εκπαίδευσης για τα στελέχη των τουριστικών επιχειρήσεων με στόχο την προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει ενδεικτικά τους ακόλουθους εκπαιδευτικούς άξονες-θέματα:

i) Διαστάσεις του τουρισμού σήμερα
ii) Διαστάσεις του ορεινού-εναλλακτικού τουρισμού
iii) Προώθηση του ορεινού-εναλλακτικού τουρισμού - Μέθοδοι προώθησης (περιβαλλοντική προστασία, πολιτιστική-θρησκευτική διάσταση, ορεινές δραστηριότητες και σπορ, ομαδικότητα, οργάνωση δράσεων/happenings κλπ.)

β. Τεύχη εκπαίδευσης για ειδικές κατηγορίες οικοξεναγών:

i) 1 τεύχος για εμψυχωτές υπαίθριων δραστηριοτήτων
ii) 1 τεύχος για οδηγούς μέσου βουνού
iii) 1 τεύχος για οδηγούς ποταμού.

Υποπρόγραμμα 2: Παραγωγή επιχειρησιακού οδηγού για οικοξεναγούς.

Ο επιχειρησιακός οδηγός, στην ουσία ένα πρακτικό μεθοδολογικό βοήθημα για τους οικοξεναγούς περιλαμβάνει μεταξύ άλλων :

α. τις μεθόδους και τα κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό "διαδρομών" ειδικού ενδιαφέροντος σε οποιαδήποτε δεδομένη γεωγραφική περιοχή

β. τις μεθόδους συλλογής στοιχείων ειδικού ενδιαφέροντος (π.χ. φυσικές ομορφιές, στοιχεία ιστορικά, πολιτιστικά, λαογραφικά, περιβαλλοντικά, οικολογικά, ευκαιρίες εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων, κ.α. χαρακτηριστικών μιας περιοχής) μέσω ειδικά σχεδιασμένων ερωτηματολογίων

γ. τα θέματα ειδικού ενδιαφέροντος που πρέπει να χρησιμοποιούνται για να καταδείξουν και να προωθήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας περιοχής.

Υποπρόγραμμα 3: Παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού (CD-ROM).

Σχεδιασμός και ανάπτυξη CD-ROM αυτοεκπαίδευσης, στην ουσία ένα "ψηφιακό βιβλίο" που χρησιμοποιεί εργαλεία multimedia και φιλικές προς το χρήστη διαδικασίες αναζήτησης, και περιλαμβάνει (αλλά και συμπληρώνει) το θεωρητικό εκπαιδευτικό υλικό και τον επιχειρησιακό οδηγό.

Υποπρόγραμμα 4: Πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού πακέτου.

Εφαρμόστηκε σε διάρκεια 40 ωρών για 15 εκπαιδευόμενους.

Υποπρόγραμμα 5: Τελική μορφοποίηση και προώθηση του εκπαιδευτικού πακέτου.

Περιλαμβάνει την τελική μορφοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού μετά την δοκιμή του κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής και δράσεις διάδοσης και προώθησης του εκπαιδευτικού υλικού (ένα πλήρες πακέτο που περιέχει το θεωρητικό εκπαιδευτικό υλικό, τον επιχειρησιακό οδηγό και το CD-ROM) καθώς και των ενεργειών, αποτελεσμάτων και του στόχου του προγράμματος γενικά.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Δημιουργία μέσω της κατάρτισης / εκπαίδευσης ενός νέου επαγγέλματος στην αγορά εργασίας

2. Επεξεργασία και διάδοση ενός εμπορεύσιμου εκπαιδευτικού πακέτου

3. Διάδοση και προώθηση των εναλλακτικών μορφών οικολογικού τουρισμού στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

α. Τεύχη εκπαίδευσης για τα στελέχη των τουριστικών επιχειρήσεων με στόχο την προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού

β. Τεύχη εκπαίδευσης για ειδικές κατηγορίες οικοξεναγών:

i) 1 τεύχος για εμψυχωτές υπαίθριων δραστηριοτήτων
ii) 1 τεύχος για συνοδούς μέσου βουνού
iii) 1 τεύχος για οδηγούς ποταμού

γ. Επιχειρησιακός οδηγός, στην ουσία ένα πρακτικό μεθοδολογικό βοήθημα για τους οικοξεναγούς

δ. CD-ROM αυτοεκπαίδευσης, που περιλαμβάνει και συμπληρώνει το θεωρητικό εκπαιδευτικό υλικό και τον επιχειρησιακό οδηγό.

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη των τουριστικών επιχειρήσεων ή / και άνεργους επιστήμονες με στόχο την εξειδίκευσή τους στον τομέα του εναλλακτικού και οικολογικού τουρισμού με τη δημιουργία - μέσω της κατάρτισης και πιστοποίηση - του επαγγέλματος του οικοξεναγού. Το πρόγραμμα εξειδικεύεται περισσότερο με το να προσδιορίζει και τις ειδικές ομάδες τουριστών που θα αποτελούν τους "πελάτες" των τουριστικών επιχειρήσεων και άρα θα προσδιορίζουν αφενός τη μεθοδολογική προσέγγιση του εκπαιδευτικού πακέτου και αφετέρου το πλαίσιο αναφοράς των νέων δεξιοτήτων και προσόντων των οικοξεναγών. Αυτές οι ειδικές ομάδες είναι:

α) νέοι (μαθητές και φοιτητές)

β) ειδικές ομάδες ευαισθητοποιημένων τουριστών (οικολόγοι, περιβαλλοντολόγοι, φυσιολάτρες, αθλητές κλπ).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο site: http://www.eco-guides.com/ που δημιουργήθηκε για την προβολή του προγράμματος