Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

LeonardodaVinci

UBI-MINOR

 

Σύμφωνα με υπ’ αριθμ. 2006 - I/06/BF/PP - 154166 απόφαση ένταξης του προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος «LeonardodaVinci» εγκρίθηκε το πρόγραμμα με τίτλο : «UBI-MINOR» με συντονιστή εταίρο την Ιταλική εταιρεία πολιτιστικών δραστηριοτήτων QualityProgram.

Το πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει το ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. αφορά την υλοποίηση ενός πρότζεκτ για τη διαρκή κατάρτιση, με την εισαγωγή καινοτομικών μεθόδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Vocational Education & Training - VET), των επαγγελμάτων που σχετίζονται με τα προστατευόμενα μνημεία της UNESCO και θα έχει διάρκεια 24 μήνες (από 1/10/2006 έως 30/9/2008) με συνολικό προϋπολογισμό 530.000,00 € για όλους τους εταίρους.

Το ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. συμμετέχει στο πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό 16.714,00 €

Οι εταίροι που θα συμμετέχουν από ελληνικής πλευράς είναι οι παρακάτω:

1.       Ελληνικό τμήμα ICOMOS

2.       Επιμορφωτική Συμβουλευτική Κοινότητα (ECC)

3.       ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

4.       Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Ελλάδος (HATTA) 

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν από τους Ελληνικούς εταίρους στα πλαίσια του προγράμματος είναι:

·         συμβολή στις τεχνικές διαβούλευσης σχετικά με τη δυναμική των πολιτιστικών ροών τουρισμού που χαρακτηρίζουν τις περιοχές UNESCO,

·         να παράσχει για να επιτύχει, την ποιότητα των διαδικασιών του συστήματος εκπαίδευσης (επαγγελματικών, εκπαίδευση, κατάρτιση) και στον τομέα της διαχείρισης πολιτιστικών πόρων και των στοιχείων ενεργητικού τουρισμού, και σύμφωνα με την ενσωματωμένη πρότυπη οδηγία της ΕΕ για την εκπαίδευση και την εργασία, 

·         να συμβάλλει στη διακρατική συγκριτική ανάλυση, καθώς και στην ανάπτυξη προγράμματος συνεργασίας και στις δράσεις σχετικά με τη διάχυση των αποτελεσμάτων.