Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

α) Το ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. είναι ιδρυτικό μέλος του "Ελληνικού Δικτύου LEADER" που συντονίζει τις Ελληνικές ομάδες LEADER. Είναι ένα από τα 5 μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου.

β) Το ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. είναι μέλος της HELLADA ( 'Ελληνική 'Ένωση Αναπτυξιακών Εταιρειών), η οποία είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EURADA.

γ) Το ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου EGLEI, που προωθεί την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού για την τοπική ανάπτυξη.

δ) Το ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου ORA (Opportunities for Rural Advancement) που έχει σαν στόχο τη διάδοση των σύγχρονων μορφών τηλεπικοινωνίας και την παροχή υπηρεσιών μέσω σύγχρονων τεχνολογιών. Στα πλαίσια αυτά το ORA προωθεί τη δημιουργία δικτύων τηλεματικής στις αγροτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης.