Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον (Πρόγραμμα ΕΠΠΕΡ): "Προστασία & διαχείριση των ορεινών οικοσυστημάτων Ασπροποτάμου-Κόζιακα"

Κωδικός περιοχής

GR.1400001 (ASPROPOTAMOS) και
GR.1440002 (KERKETIO OROS- KOZIAKAS)

Συνολικός προϋπολογισμός

253 εκατομ. δρχ.

Χρονική περίοδος

1997 - 2001

Φορέας χρηματοδότησης

Το πρόγραμμα είναι 100% επιδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους του ΥΠΕΧΩΔΕ που είναι ο φορέας χρηματοδότησης

Φορείς υλοποίησης

ΥΠΕΧΩΔΕ, ΝΑ Τρικάλων, Διευρυμένη κοινότητα Ασπροποτάμου , ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ

Γενικά

Το πρόγραμμα ΕΠΠΕΡ και ειδικότερα το Υποπρόγραμμα 3 : "Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων", Μέτρο 3: "Δημιουργία υποδομής για τη διατήρηση και προστασία οικοτόπων καθώς και φυσικών σχηματισμών και εδαφών - Εφαρμογές αειφόρου ανάπτυξης", ενισχύει περιοχές, οι οποίες έχουν ενταχθεί, με βάση την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, στο Πρόγραμμα Οικοτόπων της Ελλάδος και χρήζουν ειδικής περιβαλλοντικής προστασίας. Ήδη έχει προταθεί η ένταξη των περιοχών αυτών στο Δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 (NATURA 2000) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η περιοχή

Η περιοχή εφαρμογής γεωγραφικά αποτελείται από το σύνολο του ορεινού συγκροτήματος του Κόζιακα και την υπολεκάνη του Ασπροποτάμου, η οποία περικλείεται από τα όρη Κόζιακας, Περιστέρι, Χάσια, Τζουμέρκα και τη Νότια Πίνδο. Η περιοχή αυτή βρίσκεται στο ΒΔ τμήμα της θεσσαλικής πεδιάδας και καταλαμβάνει ολόκληρο σχεδόν το δυτικό τμήμα του νομού Τρικάλων και έχει έκταση 27.850 ha (Ασπροπόταμος) και 45.000 ha (Κόζιακας). Η ευρύτερη περιοχή περιλαμβάνει τις εκτάσεις που προαναφέρθηκαν και περικλείεται Βόρεια και ΒΑ από τον ορεινό όγκο των Χασίων, Δυτικά από τις κορυφές Λάκμος (ή Περιστέρι 2.295 m) και Αθαμανικά όρη (ή Τζουμέρκα 2.429 m), Νότια από τους ορεινούς όγκους της Νότιας Πίνδου με υψηλότερες κορυφές την Τούρλα (1.781 m), τις Τσούκες (1.706 m) και τα Καραβούλια (1.862 m) και Ανατολικά από την θεσσαλική πεδιάδα.

Οι δράσεις