Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

  • Γενικά για το πρόγραμμα LEADER

Στο πλαίσιο της προσέγγισης LEADER εφαρμόζονται τοπικά προγράμματα με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα σε σαφώς προσδιορισμένες αγροτικές περιοχές. Η εκπόνηση και εφαρμογή των τοπικών προγραμμάτων πραγματοποιούνται μέσω της ¨εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγισης από τοπικά εταιρικά σχήματα δημοσίου – ιδιωτικού τομέα (Ομάδες Τοπικής Δράσης - ΟΤΔ), που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης.

Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) συνιστούν νόμιμη κοινή δομή, το καταστατικό των οποίων ορίζει ως σκοπό και αντικείμενο δραστηριότητας τους την ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης, διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της εταιρικής σχέσης και την ικανότητα διαχείρισης δημοσίων κονδυλίων.

  •  2η προκήρυξη για το πρόγραμμα LEADER (NEA 2012)

2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προγράμματος LEADER - Αναλυτική

2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προγράμματος LEADER - Περιληπτική

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Ενημερωτικό Υλικό

Ενημερωτικός Οδηγός 2ης Προκύρηξης Προγράμματος LEADER

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Υποδείγματα  Φακέλων Υποψηφιότητας

Φάκελος υποψηφιότητας Υπομέτρου L123

Φάκελος υποψηφιότητας Υπομέτρων L311, L312, L313-5,6,8

Φάκελος υποψηφιότητας Υπομέτρου L312-4, L313-9

Φάκελος υποψηφιότητας Υπομέτρου L321, L322, L323, L313-3,4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. Κατάλογος Δικαιολογητικών

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Διευκρινήσεις επί των κριτηρίων Επιλεξιμότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. Κριτήρια Επιλογής (βαθμολογούμενα κριτήρια)

Κριτήρια Επίλογής (Βαθμολογούμενα Κριτήρια)

Διευκρινήσεις επί των κριτηρίων Επιλογής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. Πίνακας Τιμών Μονάδας

Πίνακας Τιμών Μονάδας για κατασκευαστικές εργασίες

Υπόδειγμα πίνακα προϋπολογισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7. Θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του Άξονα 4 "Προσέγγιση LEADER"

ΚΥΑ 401/2010

ΚΥΑ 6102/2012 1η Τροποποίηση της 401/2010

ΚΥΑ 2974/2009

ΚΥΑ 3427/2010 1η Τροποποίηση της 2974/2009

ΥΑ 1577/2010

1η Τροποποίηση της YA 1577/2010

2η Τροποποίηση της YA 1577/2010

3η Τροποποίηση της YA 1577/2010

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.Toτοπικό πρόγραμμα προσέγγισης LEADER

Εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER της ΟΤΔ ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ

Χάρτης Περιοχής Παρέμβασης του προγράμματος LEADER


 

  • 1η προκήρυξη για το πρόγραμμα LEADER (2010)

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προγράμματος LEADER - Αναλυτική

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προγράμματος LEADER - Περιληπτική

Ενημερωτικός Οδηγός 1ης Προκύρηξης Προγράμματος LEADER

Φάκελος υποψηφιότητας Υπομέτρου L123

Φάκελος υποψηφιότητας Υπομέτρων L311, L312, L313

Φάκελος υποψηφιότητας Υπομέτρου L312-4

Φάκελος υποψηφιότητας Υπομέτρου L312-5

Φάκελος υποψηφιότητας Υπομέτρου L321, L322, L323, L313-4

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Κριτήρια Επίλογής (Βαθμολογούμενα Κριτήρια)

Διευκρινήσεις επί των κριτηρίων Επιλογής & Επιλεξιμότητας

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Πίνακας Τιμών Μονάδας για κατασκευαστικές εργασίες

ΚΥΑ 401/2010

ΚΥΑ 2974/2009

ΚΥΑ 3427/2010 1η Τροποποίηση της 2974/2009

Εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER της ΟΤΔ ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ

Χάρτης Περιοχής Παρέμβασης του προγράμματος LEADER

Απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα

Απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα_01

Απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα_02