Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συγκλίσεις»

K.Π. Equal: Μέτρο 1.1.

«Διευκόλυνση της πρόσβασης και της επιστροφής στην αγορά εργασίας»

τίτλος έργου:

 

«Καινοτόμες πολιτικές απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο. Η τοπική αυτοδιοίκηση ως δημιουργός απασχόλησης»

 

Κάτω από τον τίτλο «ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ» είναι η μια αναπτυξιακή σύμπραξη 17 εταίρων, με Συντονιστή Εταίρο την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.).

Σκοπός

Η δημιουργία ενός νέου και βιώσιμου μοντέλου άσκησης κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, μέσα από έναν ευρύτατο κοινωνικό διάλογο, το οποίο θα συμβάλει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στη χώρα μας.

Στόχοι

Στόχοι του έργου της Α.Σ. «ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ» είναι:

·       Η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των κοινωνικών υπηρεσιών που προσφέρει η τοπική αυτοδιοίκηση στον πολίτη.

·       Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών.

·       Η παροχή υπηρεσιών προς τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, σε αρμονία με τις πραγματικές ανάγκες των ομάδων αυτών.

 

Οι Δράσεις του Έργου

Οι δράσεις της Α.Σ. «ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ» στοχεύουν στην αντιμετώπιση των διαπιστωμένων προβλημάτων  που υπάρχουν στα Κέντρα Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΚΕΣΥΥ), στα Κέντρα Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΚΥΥ) και στο πρόγραμμα  «Βοήθεια στο Σπίτι». Στο έργο αυτό δίδεται βαρύτητα στην υποστήριξη των ιδιαίτερα ευπαθών ομάδων με εύθραυστο κοινωνικό προφίλ. Ομάδες που δεν είναι μέχρι σήμερα καταγραμμένες και δεν έρχονται σε επαφή με τις τοπικές υπηρεσίες που τους «αφορούν», δηλαδή δεν αξιοποιούν τις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Με τη χρήση της σύγχρονης μεθοδολογίας «προσέγγιση στο δρόμο» (street work), με την έρευνα κοινωνικών αναγκών, με την αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής εμπειρίας, και με το συνεχή και εξαντλητικό διάλογο με όλους όσους ενδιαφέρονται ή και ασκούν κοινωνική πολιτική, προσβλέπουμε στη δημιουργία ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ για τις κοινωνικές δομές της αυτοδιοίκησης της χώρας μας.

Πιο αναλυτικά:

·       καταγράφουμε την υπάρχουσα κατάσταση

·       πραγματοποιούμε έρευνες κοινωνικών αναγκών για τον εντοπισμό των πραγματικών προβλημάτων των ευπαθών ομάδων

·       χρησιμοποιούμε τη μέθοδο «προσέγγιση στο δρόμο»

·       εκπαιδεύουμε τα στελέχη των κοινωνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ, σε σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους

·       εκπονούμε Εγχειρίδια-Οδηγούς για εξ αποστάσεως εκπαίδευση, δια βίου μάθηση καθώς και για τη λειτουργία των ίδιων των δομών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών

·       διαμορφώνουμε προτάσεις για την αναβάθμιση του κοινωνικού διαλόγου, με βάση ένα μοντέλο που θα διασφαλίζει ανοιχτούς μηχανισμούς διαβούλευσης (ανάμεσα σε πολιτικά κόμματα, κοινωνικούς εταίρους, αυτοδιοίκηση, ευπαθείς ομάδες, κοινωνία των πολιτών).

·       διοργανώνουμε ημερίδες, συζητήσεις, εργαστήρια και άλλες εκδηλώσεις στην περιφέρεια με την ευρεία συμμετοχή όλων των τοπικών σχημάτων και φορέων που ενδιαφέρονται για τα θέματα της κοινωνικής συνοχής.

 

Το έργο περιλαμβάνει 18 δράσεις, δύο εκ των οποίων αφορούν συνεργασία με διακρατικούς εταίρους, από την Ιταλία (INCLUSION) και την Ισπανία (E-SOCIAL.FACE).

Οι Εταίροι της Α.Σ. ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ είναι οι ακόλουθοι :

1.         ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης) ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

2.         ΑΕΝΑΛ Α.Ε.(Αναπτυξιακή Εταιρεία Ν.Α.Λάρισας)

3.         ΑΝΕΔ Α.Ε. (Αναπτυξιακή Εταιρεία Δράμας)

4.         ΑΝΕΘ  Α.Ε.(Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Θεσσαλονίκης)

5.         ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. (Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών)

6.         ΑΝΕΤΧΑ Α.Ε. (Αναπτυξιακή Εταιρεία Χαλκιδικής)

7.         ΑΝΗΜΑ Α.Ε.(Αναπτυξιακή Ημαθίας)

8.         ΑΝΚΑ Α.Ε. (Αναπτυξιακή Καρδίτσας)

9.         ΑΝΚΙ Α.Ε. (Αναπτυξιακή Κιλκίς)

10.       ΑΝΠΕ Α.Ε.(Αναπτυξιακή Πέλλας)

11.       Γνώση Αναπτυξιακή (Ζ.Βαδράτσικα & ΣΙΑ Ε.Ε.

12.       ΚΕΔΚΕ (Κεντρική ΄Ένωση Δήμων & Κοινοτήτων Ελλάδος)

13.       ΚΕΘΙ  (Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας)

14.       ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.(Κέντρο Ανάπτυξης Καλαμπάκας-Πύλης)

15.       Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε.

16.       Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

17.       Τοπική Ένωση Δήμων & Κοινοτήτων Νομού Κορινθίας

 

Δράσεις του Κέντρου Ανάπτυξης Καλαμπάκας - Πύλης Α.Ε. (ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε.):

Το ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π Α.Ε. στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος έχει αναλάβει να συμμετέχει στην υλοποίηση των παρακάτω δράσεων που αφορούν στην περιοχή του Νομού Τρικάλων:

·       Πιλοτική εφαρμογή μεθοδολογίας εντοπισμού και προσέγγισης ιδιαίτερα ευπαθών μελών των Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων στο Νομό Τρικάλων.

·       Πρωτογενής έρευνα κοινωνικών αναγκών για τον εντοπισμό των πραγματικών προβλημάτων των ευπαθών ομάδων, με στόχο την προσαρμογή των παρερχόμενων από τις δομές υπηρεσιών στις ανάγκες τους

·       Διερεύνηση και καταγραφή των προϋποθέσεων βιωσιμότητας των δομών παροχής υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα σε ευπαθείς ομάδες και γυναίκες μέσω του κοινωνικού διαλόγου

·      Εναλλακτικοί τρόποι διαλόγου με τις ευπαθείς ομάδες, τις γυναίκες και την τοπική κοινωνία στο Νομό Τρικάλων.