Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

«ΔΙΚΤΥΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

 

Το πιλοτικό πρόγραμμα «Δίκτυο πληροφόρησης - υποστήριξης του αγροτικού πληθυσμού Θεσσαλίας» εγκρίθηκε με το υπ’ αριθ. 99320587/21-9-99 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά από πρόταση της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην Περιφερειακή Επιτροπή Παρακολούθησης του LEADER II (ΠΕΡΕΠ) τον Απρίλιο του 1999 σε συνεργασία με τις Αναπτυξιακές Εταιρείες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που υλοποιούν την κοινοτική πρωτοβουλία LEADER στην Θεσσαλία για ένταξη του προγ/τος στο Μέτρο 7. του Β’ ΠΕΠ Θεσσαλίας.

 

Υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή σε εθελοντική βάση των Δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας και Μαγνησίας, των Δ/σεων Γεωργίας των Νομαρχιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Αναπτυξιακής Νομαρχίας Μαγνησίας, Τρικάλων και Λάρισας, των Συνδ. Επιμελητηρίων Θεσσαλίας, του Ινστιτούτου Εργασίας (ΓΣΣΕ), του ΓΕΕΩΤΕ Κ. Ελλάδας και της Ένωσης Νέων Αγροτών Θεσσαλίας (ΕΝΑ).

 

Συντονίστηκε :

 

            1.      σε επίπεδο Περιφέρειας από την σχετική Επιτροπή Παρακολούθησης του προγ/τος με Πρόεδρο τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Περιφερειακό συντονιστή το στέλεχος της Περιφέρειας κ. Γεώργιο Εμμανουήλ, ενώ το ρόλο της τεχνικής γραμματείας ανέλαβε η Αναπτυξιακή Καρδίτσας.

 

   2.      σε επίπεδο νομού από τις ακόλουθες Αναπτυξιακές Εταιρείες που υλοποιούν πρόγραμμα Leader II :

·         Κέντρο Ανάπτυξης Καλαμπάκας Πύλης (ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ) για τον νομό Τρικάλων

·         Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝΚΑ ΑΕ) για τον νομό Καρδίτσας

·         Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου (ΕΑΠ ΑΕ) για τον νομό Μαγνησίας

·         Αναπτυξιακή Ελασσόνας (ΑΝΕΛ ΑΕ) για τον νομό Λάρισας

 

Το αρχικά εγκεκριμένο πιλοτικό πρόγραμμα του Δικτύου περιλάμβανε τις ακόλουθες δράσεις :

1.      Δημιουργία δικτύου εμψυχωτών.

2.      Σεμινάριο κατάρτισης των εμψυχωτών.

3.      Παραγωγή έντυπου και εποπτικού υλικού.

4.      Οργάνωση εκδηλώσεων επιδεικτικού χαρακτήρα.

5.      Οργάνωση τοπικών εκδηλώσεων ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης.

6.      Οργάνωση παροχής εξειδικευμένης πληροφόρησης και συμβουλευτικών, υποστηρικτικών υπηρεσιών

7.      Αξιολόγηση

8.      Διάδοση αποτελεσμάτων

9.      Διαχείριση

 

και οι γενικοί στόχοι της λειτουργίας του ήταν:

1.      να διαχέει αξιόπιστα και αποτελεσματικά την πληροφόρηση

2.      να ευαισθητοποιεί και κινητοποιεί τους κατοίκους του αγροτικού χώρου για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων (εισαγωγή βιολογικών καλλιεργειών, διασφάλιση ποιοτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων, εισαγωγή νέων οργανωτικών σχημάτων όπως οι ομάδες παραγωγών, οι διεπαγγελματικές ενώσεις κ.α)

3.      να δημιουργεί στην πράξη όρους συνεργασίας μεταξύ Γ.Γ. Περιφέρειας, Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, νέων ΟΤΑ, Αναπτυξιακών εταιριών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, Carrefour Rural (αγροτικό σταυροδρόμι)

4.      να συμβάλλει στη δημιουργία οράματος για μια αγροτική κοινωνία ενεργών πολιτών

5.      να κωδικοποιεί προβλήματα προσαρμογής, εμπόδια, δυσλειτουργίες

6.      να υποστηρίζει τοπικές καινοτομικές δράσεις

7.      να παραπέμπει για περισσότερο εξειδικευμένες πληροφορίες, συμβουλές ή υποστήριξη

 

Το πιλοτικό πρόγραμμα είχε διάρκεια ενός έτους (από 1/11/1999 έως 31/10/2000) και πραγματοποιήθηκε σε  τρεις φάσεις.