Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου

(Ο.Π.Α.Α.Χ.)

Το Υπουργείο Γεωργίας ενόψει της 3ης προγραμματικής περιόδου 2000-2006, για το νομό Τρικάλων, ενέταξε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000–2006» και ειδικότερα στον Άξονα 7. «Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου», το «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης αγροτικού χώρου του ανατολικού τμήματος ν. Τρικάλων». Το πρόγραμμα καλύπτει τις περιοχές πέντε (5) ΟΤΑ του ν. Τρικάλων και συγκεκριμένα των Δήμων :

1. Φαρκαδόνας,

2. Οιχαλίας,

3. Παληοκάστρου,

4. Παραληθαίων και

5. Τυμφαίων

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας επίσης περιλαμβάνει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2000-2006 τον Άξονα 2Β. «Oλοκληρωμένη Ανάπτυξη των ορεινών και νησιωτικών περιοχών και δράσεις προστασίας και βιώσιμης διαχείρισης του Θεσσαλικού Περιβάλλοντος» με τον οποίο χρηματοδότησε Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου στην Θεσσαλία. Στο πλαίσιο της στρατηγικής της με σκοπό την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ανέθεσε στο ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ την εκπόνηση ειδικής μελέτης με τίτλο: «Διαγνωστική μελέτη ποσοτικοποίησης κριτηρίων και επιλογής ορεινών ζωνών της Περιφέρειας Θεσσαλίας για εφαρμογή ολοκληρωμένων προγ/των ανάπτυξης αγροτικού χώρου»(απόφαση υπ’ αριθμ: 3412, Γ’ ΠΕΠ/29-11-2001).

Στόχος της μελέτης ήταν με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που θέτουν η ΕΕ, το ΥΠΕΘΟ & το Υπ. Γεωργίας, να διαμορφώσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας μία εικόνα για τις περιοχές της Θεσσαλίας, όπου θα μπορούσαν να υποστηριχθούν ολοκληρωμένου τύπου προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας (Γ’ ΠΕΠ 2000-2006).

Βασικός στόχος των ολοκληρωμένων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης είναι η βιώσιμη ανάπτυξη των ορεινών / μειονεκτικών περιοχών της Θεσσαλίας. Ο στόχος αυτός συνδέεται με την άμεση προτεραιότητα της Ε.Ε. και της χώρας για διατήρηση της βιωσιμότητας της υπαίθρου, μέσω της διαφοροποίησης της οικονομικής βάσης και της παροχής υπηρεσιών για τηνβελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, την διατήρηση της κληρονομιάς των τοπικών κοινωνιών και την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων της υπαίθρου.

Στόχοι των ολοκληρωμένων αυτών παρεμβάσεων είναι:

·Η μείωση της απομόνωσης του ορεινού χώρου (π.χ βελτίωση προσβασιμότητας και μεταφορικών υποδομών )

·Η στήριξη της ανάπτυξης (π.χ ενθάρρυνση των βιοτεχνικών δραστηριοτήτων, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων)

·Η ανάδειξη και αξιοποίηση των τοπικών πλεονεκτημάτων των περιοχών αυτών (π.χ τουριστικές υποδομές, ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού)

·Η δημιουργία βιώσιμων συνθηκών για τους τοπικούς πληθυσμούς (π.χ βελτίωση επιπέδου των υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης)

·Η στήριξη καιομάδων του πληθυσμού της Θεσσαλικής υπαίθρου που θα επηρεαστούν περισσότερο από τις αλλαγές της ΚΑΠ και θα πληγούν από τις αναπόφευκτες διαρθρωτικές μεταβολές για την προσαρμογή της Περιφέρειας στο νέο διεθνές οικονομικό περιβάλλον (π.χ ανάπτυξη και βελτίωση υποδομών αγροτικού τομέα, βελτίωση ανταγωνιστικότητας και διαφοροποίηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων).

Η ανωτέρω μελέτη ολοκληρώθηκε από το ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ εντός του χρονοδιαγράμματος και έχει παραληφθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Όσον αφορά στο νομό Τρικάλων, η μελέτη κατέληξε, κατόπιν εξέτασης των κριτηρίων, στην πρόταση εφαρμογής από το Γ’ ΠΕΠ Θεσσαλίας 2000-2006 των ακόλουθων δύο (2) Ο.Π.Α.Α.Χ. στις περιοχές:

α) της "Πύλης – Μεσοχώρας"(Ο.Τ.Α. : Πύλης, Πινδέων, Νεράϊδας, Μυροφύλλου, Αιθήκων - δυτικό τμήμα) και

β) της "Ορεινής Καλαμπάκας" (Ο.Τ.Α. : Χασίων, Μαλακασίου, Καστανιάς, Καλαμπάκας, Κλεινοβού(Δ.Δ. Κλεινού)).

Κατά την φάση εκπόνησης των σχεδίων δράσης (Επιχειρησιακό Σχέδιο) εξασφαλίστηκε η δημοσιοποίηση και η ενεργοποίηση των φορέων της περιοχής (ΟΤΑ, τοπικοί φορείς και ενώσεις, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, ΜΚΟ κλπ) και γενικότερα του τοπικού πληθυσμού.

Συμπερασματικά, τα «Ολοκληρωμένα προγράμματα ανάπτυξης αγροτικού χώρου» που εφαρμοζονται στο νομό Τρικάλων είναι τα εξής :

1. «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού χώρου του Ανατολικού τμήματος ν. Τρικάλων» (Ο.Τ.Α. : Φαρκαδόνας, Οιχαλίας, Παληοκάστρου, Παραληθαίων και Τυμφαίων), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000–2006»,Άξονας 7 , Υπ. Αγροτικής Ανάπυξης και Τροφίμων.

2. «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου της ευρύτερης περιοχής Πύλης – Μεσοχώρας» (Ο.Τ.Α. : Πύλης, Πινδαίων, Νεράϊδας, Μυροφύλλου, Αιθήκων - δυτικό τμήμα), Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Γ’ ΠΕΠ) Θεσσαλίας, Άξονας 2Β. «Oλοκληρωμένη Ανάπτυξη των ορεινών και νησιωτικών περιοχών και δράσεις προστασίας και βιώσιμης διαχείρισης του Θεσσαλικού Περιβάλλοντος»

3. «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού χώρου της περιοχής Ορεινής Καλαμπάκας» (Ο.Τ.Α. : Χασίων, Μαλακασίου, Καστανιάς, Καλαμπάκας, Κλεινοβού(Δ.Δ. Κλεινού)), Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Γ’ ΠΕΠ) Θεσσαλίας, Άξονας 2Β. «Oλοκληρωμένη Ανάπτυξη των ορεινών και νησιωτικών περιοχών και δράσεις προστασίας και βιώσιμης διαχείρισης του Θεσσαλικού Περιβάλλοντος»