Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

Πρόσκληση Υποβολής υποψηφιοτήτων για τη σύναψη συμβάσεων Μίσθωσης Έργου της Εταιρείας «Αναπτυξιακή Τρικάλων- Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε»

14 Μαρτίου 2013


Το ΔΣ της Αναπτυξιακής Τρικάλων- Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε μετά την έγκριση του ΑΣΕΠ, του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω ειδικοτήτων με σύμβαση μίσθωσης έργου με το σύστημα της δημόσιας ανακοίνωσης και επιλογής από το Δ.Σ. και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους

να αποστείλουν σχετική αίτηση με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα μαζί με (επικυρωμένα) αντίγραφα των λοιπών δικαιολογητικών που ζητούνται και εμφανίζονται αναλυτικά στην παρούσα προκήρυξη μέχρι την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013 και ώρα 14:30 για:

1.    παροχή υπηρεσιών στο έργο «Εφαρμογή του τοπικού προγράμματος LEADER» στα πλαίσια του Άξονα 4. «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013:

- έναν (1) πολιτικό μηχανικό ΠΕ, έναν (1) γεωπόνο ΠΕ, έναν (1) οικονομολόγο ΠΕ, έναν (1) δασοπόνο ΤΕ,

2.    παροχή υπηρεσιών στο έργο «Μηχανισμός Υποστήριξης των καθεστώτων ενίσχυσης (ιδιωτικές επενδύσεις) του Άξονα 3. του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013 – Τοπική αντένα για το νομό Τρικάλων»:

-  έναν (1) πολιτικό μηχανικό ΠΕ, έναν (1) δασοπόνο ΤΕ.

Α. Απαιτούμενα υποχρεωτικά προσόντα:

1.Πτυχίο ΑΕΙ για τις ειδικότητες, του Πολιτικού Μηχανικού, του Γεωπόνου και του Οικονομολόγου και πτυχίο ΤΕΙ για την ειδικότητα του Δασοπόνου.

2.Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην τεχνική υποστήριξη υλοποίησης προγραμμάτων ολοκληρωμένης αγροτικής ανάπτυξης.

3.Καλή γνώση Η/Υ.

Β. Επιθυμητά προσόντα

1.  Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές με την ειδικότητά τους αντικείμενο.

2.  Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

3. Ικανότητα επικοινωνίας, αναλυτική σκέψη, μεθοδικότητα, συνέπεια και υπευθυνότητα, συλλογική εργασία, ανάληψη πρωτοβουλιών και ειδικές γνώσεις υλοποίησης εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων.

Επισημαίνεται ότι τυχόν πρόσθετα λοιπά προσόντα (εφόσον συνυποβάλλονται νόμιμα επικυρωμένα) θα συνεκτιμηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης υποψηφίων που το Δ.Σ. συνέστησε και η οποία θα προβεί στον έλεγχο και την εκτίμηση των υποχρεωτικών προσόντων των υποψηφίων δυνάμενη, εφόσον κρίνει απαραίτητο, να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία ή διευκρινίσεις προκειμένου να εισηγηθεί αρμοδίως προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε κάθε περίπτωση η επιλογή ανήκει στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το οποίο δύναται ακόμα και να ακυρώσει την προκήρυξη αυτή σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας της, χωρίς ουδεμία ένσταση να παράγει έννομο αποτέλεσμα ή να δημιουργεί αιτία επανεξέτασης της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία της εταιρείας (Ιωαννίνων 84, 422 00 Καλαμπάκα) με βάση την αναλυτική προκήρυξη η οποία διατίθεται στα Γραφεία της εταιρίας και μπορεί να ανακτηθεί επίσης στην ιστοσελίδα www.kenakap.gr. Πληροφορίες δίδονται στα τηλέφωνα: 24320-25370 και 24320-75250 (Κα Παναγιώτα Καραφύλλα).

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μίσθωσης Έργου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:«Εφαρμογή του τοπικού προγράμματοςLEADER»

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μίσθωσης Έργου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Μηχανισμός Υποστήριξης των καθεστώτων ενίσχυσης (ιδιωτικές επενδύσεις) του Άξονα 3 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013»


Ανακοινώσεις: Κατηγορίες

Δημοφιλείς ετικέτες

Πρόσφατες Ανακοινώσεις


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Ετικέτες: CLLD/LEADER | 5 Απριλίου 2024

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή κτηνοτρόφων στην τεχνική διακρατική συνάντηση στην Ιταλία στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου...

Μάθετε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ THΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. "

2 Απριλίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
THΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ...

Μάθετε περισσότερα