Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ OIKONOMIKHΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1 Μαΐου 2024

Καλαμπάκα,01-05-2024

αρ.πρωτ.: 252.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ OIKONOMIKHΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

"ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Β.3 "ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΙΙ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19 (ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER), ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020» ΕΤΟΣ 2024"

H "Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε." στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας «ΓΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΙΙ: Ελληνικός γαστρονομικός πολιτισμός», ΜΕΤΡΟ 19 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014 - 2020 : Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων / Υπομέτρο 19.3 Στήριξη για την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική και διατοπική) που έχει ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/ LEADER με την υπ' αριθμ. 4168/03-10-2022 (ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΨΦΑΥ4653ΠΓ-ΨΔΕ) Απόφαση Ένταξης του Σχεδίου της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014 - 2020,

ανακοινώνει ότι προτίθεται να αναθέσει την τεχνική υποστήριξη με τη μορφή παροχής υπηρεσίας για την υλοποίηση της υποδράσης Δράσης Β.3 "Τοπική δικτύωση και δημιουργία γαστρονομικής κοινότητα Τρικάλων, όπως προβλέπεται στο σχέδιο συνεργασίας:

Υποδράση Β.3. Τοπική δικτύωση και γαστρονομικές κοινότητες

Περιγραφή: Η δράση αφορά στη δημιουργία και υποστήριξη γαστρονομικής κοινότητας σε μία ή και περισσότερες περιοχές της περιοχής παρέμβασης της Π.Ε. Τρικάλων. Γαστρονομική κοινότητα είναι η οργανωμένη δράση επαγγελματιών του αγροδιατροφικού και τουριστικού κλάδου ενός τόπου, η οποία έχει ως στόχο την κινητοποίηση των τοπικών κοινωνιών γύρω από τη γαστρονομία των περιοχών τους, έτσι ώστε η γαστρονομία να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης και συγκρότησης της πολιτιστικής και της τουριστικής τους ταυτότητας.

Η δράση στόχο έχει την εκκίνηση και ενίσχυση τοπικών συνεργειών, δικτύων και κοινοτήτων με έμφαση:

• στη δημιουργία τοπικών Γαστρονομικών κοινοτήτων για τη διαρκή υποστήριξη και αναβάθμιση της τοπικής εικόνας και γαστρονομικής ταυτότητας,

• στην επιλογή των μελών με βάση κριτήρια ποιότητας και αφοσίωσης, για εξασφάλιση της ορθής και αποδοτικής λειτουργίας της κοινότητας,

Παραδοτέα: Δημιουργία 1 τοπικής γαστρονομικής κοινότητας.

Προϋπολογισμός: 8.100,00 € (πλέον ΦΠΑ).

Η δημιουργία της γαστρονομικής κοινότητας της Π.Ε. Τρικάλων προτείνεται να έχει βάση τις ως τώρα προσπάθειες του ΕΒΕ Τρικάλων με το Meteorisimo (https://meteorisimo.com/)

(Ενδεικτικά προτείνεται η Διοργάνωση εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών εργαστηρίων, η σύνταξη και διανομή ερωτηματολογίων, κλπ).

Φάσεις υλοποίησης

Το έργο που θα αναλάβει ο Ανάδοχος θα υλοποιηθεί στις παρακάτω φάσεις:

  1. Α΄ φάση στην οποία περιλαμβάνεται η καταγραφή των γαστρονομικών πόρων της περιοχής - τόπος, ιστορία, προϊόντα, παραδοσιακή κουζίνα, εδέσματα, εκδηλώσεις/πανηγύρια/φεστιβάλ, παραδοσιακά καφενεία και ταβέρνες κ.λπ, η οποία θα πρέπει να παραδοθεί τουλάχιστον έως την 30η Ιουνίου 2024.
  2. Β΄ φάση στην οποία περιλαμβάνεται το πλήρες παραδοτέο της γαστρονομικής κοινότητας στην ΠΕ Τρικάλων όπως προβλέπεται στο σχέδιο συνεργασίας το οποίο θα πρέπει να παραδοθεί ως την 30η Σεπτεμβρίου 2024.

Οι ως άνω υπηρεσίες θα παρασχεθούν μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία παράδοσης της υποβολής του έργου, ήτοι την 30/09/2024, εκτός και αν η ημερομηνία αυτή τροποποιηθεί απο τον αναθέτοντα.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των ανωτέρω υπηρεσιών ανέρχεται σε οχτώ χιλιάδες εκατό ευρώ (8.100,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (10.044,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο για τριάντα (30) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της. Η αναγραφή του χρόνου ισχύος της προσφοράς είναι υποχρεωτική.

Ο κληθείς Φορέας μπορεί να καταθέσει Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, σε σφραγισμένο φάκελο εντός δώδεκα (12) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στην έδρα της "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. " (Ιωαννίνων 84, 422 00 Καλαμπάκα) ή ταχυδρομικώς.

Ο φάκελος θα πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως (εκτός του φακέλου προσφοράς και των συνημμένων δικαιολογητικών) από επιστολή του Προσφέροντα προκειμένου αυτή να πρωτοκολληθεί.

Η προσφορά μπορεί να κατατεθεί ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. "kenakap@kenakap.gr (μόνο σε περιπτώσεις εγγράφων με ηλεκτρονικές/ψηφιακές υπογραφές) ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. "

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, η προσφορά παραλαμβάνεται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται ότι η αποστολή έγινε πριν την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα.

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου νόμιμου εκπρόσωπου.
  • Φορολογική ενημερότητα.
  • Ασφαλιστική ενημερότητα.
  • Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης.

Η "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. " έχει το δικαίωμα να ακυρώσει ή/και να επαναλάβει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή να επιλέξει άλλο τρόπο διενέργειας της επιλογής του Αναδόχου, εφόσον το κρίνει σκόπιμο για οποιονδήποτε λόγο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γενικό Διευθυντή, κο Κουτή Βάϊο (τηλ. 2432025370, e-mail: bkoutis@kenakap.gr

 

Καλαμπάκα, 01-05-2024

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

 

 

 

ΜΠΑΝΤΕΚΑ Ευαγγελία

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

Β.3. Τοπική δικτύωση και γαστρονομικές κοινότητες

Περιγραφή: Η δράση αφορά στη δημιουργία και υποστήριξη γαστρονομικών κοινοτήτων σε μία ή και περισσότερες περιοχές της περιοχής παρέμβασης κάθε εταίρου. Γαστρονομική κοινότητα είναι η οργανωμένη δράση επαγγελματιών του αγροδιατροφικού και τουριστικού κλάδου ενός τόπου, η οποία έχει ως στόχο την κινητοποίηση των τοπικών κοινωνιών γύρω από τη γαστρονομία των περιοχών τους, έτσι ώστε η γαστρονομία να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης και συγκρότησης της πολιτιστικής και της τουριστικής τους ταυτότητας.

 

Η δράση στόχο έχει την εκκίνηση και ενίσχυση τοπικών συνεργειών, δικτύων και κοινοτήτων με έμφαση:

  • στη δημιουργία τοπικών Γαστρονομικών κοινοτήτων για τη διαρκή υποστήριξη και αναβάθμιση της τοπικής εικόνας και γαστρονομικής ταυτότητας,
  • στην επιλογή των μελών με βάση κριτήρια ποιότητας και αφοσίωσης, για εξασφάλιση της ορθής και αποδοτικής λειτουργίας της κοινότητας,

Παραδοτέo: Δημιουργία 1 τοπικής γαστρονομικής κοινότητας στην περιοχή της ΠΕ Τρικάλων.

Κόστος: 8.100,00 €.

Οι γαστρονομικές κοινότητες, που προτείνεται να δημιουργηθούν μέσω του παρόντος σχεδίου, αποτελούν ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάπτυξης της τοπικής γαστρονομίας. Οι επαγγελματίες της περιοχής (αγροτικός τομέας, μεταποίηση, εστίαση, φιλοξενία) οργανώνονται με σκοπό την καταγραφή της ποιοτικής γαστρονομικής προσφοράς του τόπου τους, την δημιουργία σχέσεων αλληλοϋποστήριξης και συνεργασίας και την συγκροτημένη διασύνδεση του τουρισμού με τον γαστρονομικό πολιτισμό. Φτιάχνουν ένα οικοσύστημα και μια ομπρέλα που αναδεικνύουν την περιοχή.

Οι δράσεις μιας Γαστρονομικής κοινότητας περιλαμβάνουν:

α) Σχηματισμό ομάδας μέσα από ανοιχτή πρόσκληση, με κριτήρια επιλογής και τήρηση κανόνων δημοσιότητας.

β) Εκπαίδευση των μελών στην καταγραφή και επισήμανση του γαστρονομικού πλούτου, στις αρχές της συνεργασίας στην απόκτηση τοπικής αυτοπεποίθησης αλλά και προσέγγισης του πελάτη με βάση την συνολική εμπειρία του τόπου.

γ) Καταγραφή των γαστρονομικών πόρων της περιοχής - τόπος, ιστορία, προϊόντα, παραδοσιακή κουζίνα, εδέσματα, εκδηλώσεις/πανηγύρια/φεστιβάλ, παραδοσιακά καφενεία και ταβέρνες κ.λπ. δ) Δημιουργία ψηφιακού και έντυπου οδηγού που αναδεικνύει τον γαστρονομικό μύθο κάθε περιοχής.

ε) Συγκρότηση της γαστρονομικής κοινότητας και υιοθέτηση του Μανιφέστου αξιών.

στ) Παρουσίαση της κοινότητας. Οι γαστρονομικές κοινότητες ως μεθοδολογία ανάδειξης της ελληνικής γαστρονομίας τελούν υπό την αιγίδα του ΕΟΤ.

 


Σχετικά αρχεία

Ανακοινώσεις: Κατηγορίες

Δημοφιλείς ετικέτες

Πρόσφατες Ανακοινώσεις


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Ετικέτες: CLLD/LEADER | 5 Απριλίου 2024

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή κτηνοτρόφων στην τεχνική διακρατική συνάντηση στην Ιταλία στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου...

Μάθετε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ THΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. "

2 Απριλίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
THΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ...

Μάθετε περισσότερα