Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τη σύναψη σύμβασης Μίσθωσης Έργου Γεωπόνου

28 Μαΐου 2013


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ:
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Για τη σύναψη σύμβασης Μίσθωσης Έργου της  Εταιρείας

«Αναπτυξιακή Τρικάλων- Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε»

 

Το ΔΣ της Αναπτυξιακής Τρικάλων- Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε μετά την έγκριση του ΑΣΕΠ, του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας:

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση των παρακάτω ειδικότητας Γεωπόνου με σύμβαση μίσθωσης έργου με το σύστημα της δημόσιας ανακοίνωσης και επιλογής από το Δ.Σ. και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν σχετική αίτηση με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα μαζί με (επικυρωμένα) αντίγραφα των λοιπών δικαιολογητικών που ζητούνται και εμφανίζονται αναλυτικά στην παρούσα προκήρυξη μέχρι την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013 και ώρα 14:30 για:

·         παροχή υπηρεσιών στο έργο «Εφαρμογή του τοπικού προγράμματος LEADER» στα πλαίσια του Άξονα 4. «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013:

-        έναν (1) γεωπόνο ΠΕ,

Α. Απαιτούμενα υποχρεωτικά προσόντα:

1.    Πτυχίο ΑΕΙ για τις ειδικότητες του Γεωπόνου.

2.    Εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης.

3.    Καλή γνώση Η/Υ.

Β. Επιθυμητά προσόντα

1.    Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές με την ειδικότητά τους αντικείμενο.

2.    Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

3.    Ικανότητα επικοινωνίας, αναλυτική σκέψη, μεθοδικότητα, συνέπεια και υπευθυνότητα, συλλογική εργασία, ανάληψη πρωτοβουλιών και ειδικές γνώσεις υλοποίησης εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων.

Επισημαίνεται ότι τυχόν πρόσθετα λοιπά προσόντα (εφόσον συνυποβάλλονται νόμιμα επικυρωμένα) θα συνεκτιμηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης υποψηφίων που το Δ.Σ. συνέστησε και η οποία θα προβεί στον έλεγχο και την εκτίμηση των υποχρεωτικών προσόντων των υποψηφίων δυνάμενη, εφόσον κρίνει απαραίτητο, να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία ή διευκρινίσεις προκειμένου να εισηγηθεί αρμοδίως προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε κάθε περίπτωση η επιλογή ανήκει στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το οποίο δύναται ακόμα και να ακυρώσει την προκήρυξη αυτή σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας της, χωρίς ουδεμία ένσταση να παράγει έννομο αποτέλεσμα ή να δημιουργεί αιτία επανεξέτασης της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία της εταιρείας (Ιωαννίνων 84, 422 00 Καλαμπάκα) μέχρι την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013 και ώρα 14:30 με βάση την Αναλυτική Προκήρυξη η οποία διατίθεται στα Γραφεία της εταιρίας και μπορεί να ανακτηθεί επίσης στην ιστοσελίδα www.kenakap.gr. Πληροφορίες δίδονται στα τηλέφωνα: 24320-25370 και 24320-75250 (Κα Παναγιώτα Καραφύλλα).


Ανακοινώσεις: Κατηγορίες

Δημοφιλείς ετικέτες

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣTHN 29η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ THΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. "

12 Αυγούστου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ     
ΣTHN 29η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
THΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ...

Μάθετε περισσότερα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ» του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΥΤΟΥΜΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»

28 Μαρτίου 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ» του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΥΤΟΥΜΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
Ανακοίνωση
Ο...

Μάθετε περισσότερα