Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

24 Φεβρουαρίου 2014


ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Τρικάλων για την Απασχόληση στον Τουρισμό - Alter Tourism & Employment» στο πλαίσιο της Δράσης 7

«Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

H «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Τρικάλων για την Απασχόληση στον Τουρισμό - AlterTourism & Employment» στην οποία συμμετέχουν οι ακόλουθοι φορείς:

·         Αναπτυξιακή Τρικάλων- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ-  Συντονιστής εταίρος)

·         Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Τρικκαίων-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (e-Trikala ΑΕ)

·         Σύλλογος Ορειβασίας Χιονοδρομίας Ν. Τρικάλων (ΣΟΧΤ Ν. Τρικάλων)

·         Δήμος Τρικκαίων

·         Δήμος Φαρκαδόνας

·         Δήμος Καλαμπάκας

·         Ένωση Ξενοδόχων πόλης Τρικάλων και Ορεινού Όγκου

·         ΚΕΝΑΚΑΠ & ΣΙΑ Ετερόρρυθμη Εταιρεία – ΚΕΚ ΣΤΑΓΩΝ

·         Σύλλογος Ξενοδοχείων Νομού Τρικάλων, Σωματείο Ιδιοκτητών & Εκμεταλλευτών Ενοικιαζομένων Δωματίων και Επιπλωμένων Διαμερισμάτων & Κάμπινγκ – ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ

·         Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμπάκας

·         Επιμελητήριο Τρικάλων (ΕΒΕ Τρικάλων)

·         Ζωή Βαδράτσικα & ΣΙΑ Ετερόρρυθμη Εταιρεία - Γνώση Αναπτυξιακή

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, οι οποίοι είναι:

·         Ανέργους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. με έμφαση στους νέους και στις γυναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας,

·         Ασφαλισμένους στον ΟΓΑ (σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω),

·         Νέους επιστήμονες (σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω)

να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στο ανωτέρω πρόγραμμα μέχρι τη Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 και ώρα 14.00 το αργότερο, πέραν της οποίας ουδεμία αίτηση θα γίνεται δεκτή.

Η υλοποίηση του προγράμματος αναμένεται να οδηγήσει 80 επιλεγέντες ανέργους σε:

-         Ίδρυση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων και  νέων κοινωνικών επιχειρήσεων,

-         τοποθέτηση ενός αριθμού ωφελουμένων σε υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης και

-         απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα.

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής

A. Δικαιολογητικά για ανέργους

1.      Επικυρωμένο αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, επικυρωμένο αντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου.

2.      Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής (π.χ. βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή λογαριασμός ΔΕΚΟ - ΔΕΗ, ΟΤΕ, νερό ή άλλης εταιρίας κινητής τηλεφωνίας ή υπεύθυνη δήλωση).

3.      Ακριβή αντίγραφα των τίτλων σπουδών.

4.      AMKA - Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης

5.      Αποδεικτικά προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας (επικυρωμένα αντίγραφα αν υπάρχουν).

6.      Πιστοποιητικά καλής γνώσης ξένης γλώσσας (Επιπέδου Lower) ή τίτλοι σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας (επικυρωμένα αντίγραφα αν υπάρχουν).

7.      Πιστοποιητικά γνώσης χειρισμού Η/Υ, τίτλοι σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, καθώς και βεβαιώσεις εμπειρίας από φορείς για αντίστοιχη ενασχόληση των υποψηφίων (επικυρωμένα αντίγραφα αν υπάρχουν).

8.      Ακριβές αντίγραφο του Δελτίου Ανεργίας, το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

9.      Πρόσφατη Φωτογραφία 

 

Β. Επιπλέον δικαιολογητικά για ασφαλισμένους στον ΟΓΑ

1.      Φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασφάλισης στον ΟΓΑ ή βεβαίωση εγγραφής στον ΟΓΑ.

2.      Αντίγραφο του Ε1 και του εκκαθαριστικού του οικονομικού έτους 2012 ή υπεύθυνη δήλωση του ωφελουμένου που δεν έχει Ε1 (θεωρημένη από την Δ.Ο.Υ.), ότι δεν έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.

 

Γ. Επιπλέον δικαιολογητικά για νέους επιστήμονες

1.      Αντίγραφο βεβαίωσης έναρξης εργασιών καθώς και των βεβαιώσεων μεταβολής εργασιών για το σύνολο των μεταβολών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

2.      Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α ή ακριβή αντίγραφο του απολυτηρίου στρατού.

3.      Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ασκούσατε ατομικό επάγγελμα και δεν συμμετείχατε σε επιχείρηση πριν την έναρξη επιτηδεύματος με θεώρηση από την ΔΟΥ.

4.      Υπεύθυνη δήλωση στην περίπτωση που ασκούσατε ατομικό επάγγελμα ή συμμετείχατε σε επιχείρηση ως Ιατρός άνευ ειδικότητας πριν την έναρξη επιτηδεύματος, για χρόνο που δεν ξεπερνούσε τους 12 μήνες, με θεώρηση από την ΔΟΥ.

Οι ωφελούμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα ειδοποιηθούν μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για συνέντευξη.

 

Δ. Παραλαβή πληροφοριακού υλικού και  κατάθεση αιτήσεων:

Για την παραλαβή πληροφοριακού υλικού, παροχή διευκρινήσεων και για κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται από  23/ 02 / 2014 έως και 21/ 03 /2014, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00-- 14:00, σε ένα από τα παρακάτω σημεία:

·         Αναπτυξιακή Τρικάλων Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ:

Ιωαννίνων 84, Καλαμπάκα, Αρμόδια: κα Γλυκερία Θυμιάκου, κα Ιουλία Κούρτη, Τηλ.: 2432025370, e-mail: kenakap@kenakap.gr

·         Στην Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ – e-Trikala A.E.:

Δ/νση: Στρ.Σαράφη 44, Τρίκαλα, Αρμόδια: κα Τάσιου Στέλλα, Τηλ.: 2431022899, e-mail: info@e-trikala.gr

·         ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΚΕΚ ΣΤΑΓΩΝ)

Δ/νση: Κόρσαρη 1 & Ρούβαλη, Καλαμπάκα, Αρμόδιος: κ. Σινάνης Χρήστος, Τηλ.: 2432075275, e-mail: stagon@otenet.gr

Επίσης,  το  Αναλυτικό  τεύχος  της  πρόσκλησης,  καθώς  και  το  υλικό  που  τη  συνοδεύει (Υπόδειγμα αίτησης συμμετοχής)  έχουν  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  του  έργου: www.topsaxatouristika.gr από όπου και μπορούν να ανακτηθούν.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 


Ανακοινώσεις: Κατηγορίες

Δημοφιλείς ετικέτες

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣTHN 29η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ THΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. "

12 Αυγούστου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ     
ΣTHN 29η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
THΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ...

Μάθετε περισσότερα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ» του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΥΤΟΥΜΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»

28 Μαρτίου 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ» του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΥΤΟΥΜΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
Ανακοίνωση
Ο...

Μάθετε περισσότερα