Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη τριών (3) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με φυσικά πρόσωπα

5 Φεβρουαρίου 2015

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για τη σύναψη τριών (3) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με φυσικά πρόσωπα

της εταιρείας «Αναπτυξιακή Τρικάλων- Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε»

Η «Αναπτυξιακή Τρικάλων-Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ» (ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ότι προτίθεται να συνεργαστεί με τρεις (3) εξωτερικούς συνεργάτες μέσω Σύμβασης Μίσθωσης Έργου, με το σύστημα της δημόσιας ανακοίνωσης και επιλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) σύμφωνα με το Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας, για τις ακόλουθες θέσεις:

-         α) μία (1) θέση για την δράση 421.12 «Συντονιστικές Ενέργειες» και μία (1) θέση για την δράση 421.1 «Τεχνική Στήριξη των ενεργειών του Σχεδίου», στο πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 421. "Διακρατική Συνεργασία" του τοπικού προγ/τος LEADER για το έργο με τίτλο: "Διαδρομές και πολιτισμός της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Νομαδικής Μετακίνησης Ζώων-Routes and Civilization of Transhumance World Heritageα),

-         β) μία (1) θέση για τις δράσεις 320: «ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ”, 327: «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» και 351: “ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ”, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΤΟΠΣΑ, Πράξης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»:

Με την παρούσα το ΔΣ της εταιρείας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν:

  1. σχετική Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
  2. αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα,
  3. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8. του Ν.1599/1986, ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο Βιογραφικό Σημείωμα είναι αληθή και σε περίπτωση που επιλεγεί θα καταθέσει όλα τα απαραίτητα νόμιμα (η νομίμως επικυρωμένα) έγγραφα/δικαιολογητικά που τα αποδεικνύουν.

Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  • Πτυχίο ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής του εξωτερικού.
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος,
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας,
  • Καλή γνώση χρήσης Η/Υ,
  • Ειδική εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη υλοποίησης διακρατικών προγραμμάτων της ΕΕ για τις 2 θέσεις Διακρατικού LEADER και διαχείρισης κοινωνικών προγραμμάτων της ΕΕ για την μία θέση του ΤΟΠΣΑ.

Β. ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές με την ειδικότητά τους αντικείμενο ή το αντικείμενο του έργου.
  • Ικανότητα επικοινωνίας, αναλυτική σκέψη, μεθοδικότητα, συνέπεια και υπευθυνότητα, συλλογική εργασία, ανάληψη πρωτοβουλιών και ειδικές γνώσεις υλοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Επισημαίνεται ότι τυχόν πρόσθετα λοιπά προσόντα (εφόσον συνυποβάλλονται νόμιμα επικυρωμένα) θα συνεκτιμηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης υποψηφίων που συνιστάται από το Δ.Σ. ειδικά για αυτόν το σκοπό και η οποία θα προβεί στον έλεγχο και την βαθμολόγηση των υποχρεωτικών και επιθυμητών προσόντων των υποψηφίων δυνάμενη, εφόσον κρίνει απαραίτητο, να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία ή διευκρινίσεις προκειμένου να εισηγηθεί αρμοδίως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η ίδια Επιτροπή Αξιολόγησης θα διενεργήσει και τις προσωπικές συνεντεύξεις με τους υποψηφίους.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται σε ειδικά σφραγισμένο Φάκελο, στα γραφεία της εταιρείας, Ιωαννίνων 84, 422 00 Καλαμπάκα, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 20/02/2015 και ώρα 14:30, πέραν της οποίας καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή, με βάση το Αναλυτικό Τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία διατίθεται στα Γραφεία της εταιρίας και μπορεί να ανακτηθεί επίσης στην ιστοσελίδα www.kenakap.gr. Πληροφορίες δίδονται στα τηλέφωνα: 24320-25370 και 24320-75250 (Κα Παναγιώτα Καραφύλλα).

Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

Χρήστος Σινάνης

Ανακοινώσεις: Κατηγορίες

Δημοφιλείς ετικέτες

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣTHN 29η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ THΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. "

12 Αυγούστου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ     
ΣTHN 29η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
THΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ...

Μάθετε περισσότερα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ» του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΥΤΟΥΜΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»

28 Μαρτίου 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ» του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΥΤΟΥΜΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
Ανακοίνωση
Ο...

Μάθετε περισσότερα