Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της εταιρείας «Αναπτυξιακή Τρικάλων- Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» για τη σύναψη έξι (6) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με φυσικά πρόσωπα

24 Φεβρουαρίου 2015

Η «Αναπτυξιακή Τρικάλων-Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ» (ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε) λαμβάνοντας υπόψη :

-         Τον Ν.4314 ΦΕΚ 265/23-12-2014, Άρθρο 30,

-         την υπ’ αριθ. 264/29-01-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. -(ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ), 

                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ότι προτίθεται να συνεργαστεί με εξωτερικούς συνεργάτες μέσω Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με το σύστημα της δημόσιας ανακοίνωσης και επιλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας, για τις ακόλουθες θέσεις:

 • δύο (2) θέσεις για το έργο, «Μηχανισμός Υποστήριξης των καθεστώτων ενίσχυσης (ιδιωτικές επενδύσεις) του Άξονα 3. του προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013 – Τοπική αντένα για το νομό Τρικάλων» :

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ)

1

Δασοπόνος (ΤΕ)

1

 

 • τέσσερεις (4) θέσεις για το έργο, «Εφαρμογή του τοπικού προγράμματος LEADER» στα πλαίσια του Άξονα 4. «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013, με:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ)

1

Οικονομολόγος(ΠΕ)

1

Γεωπόνος(ΠΕ)

1

Δασοπόνος(ΤΕ)

1

Με την παρούσα πρόσκληση το ΔΣ της εταιρείας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν:

 1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
 2. Βιογραφικό Σημείωμα,
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8. του Ν.1599/1986, για το δικαίωμα συμμετοχής και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο Βιογραφικό Σημείωμα είναι αληθή και σε περίπτωση που επιλεγεί θα καταθέσει όλα τα απαραίτητα νόμιμα (η νομίμως επικυρωμένα) έγγραφα/δικαιολογητικά που τα αποδεικνύουν.

Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1. Πτυχίο ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής του εξωτερικού (ΠΕ) για την ειδικότητα, του Πολιτικού Μηχανικού, Οικονομολόγου και Γεωπόνου και πτυχίο ΤΕΙ (ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής του εξωτερικού για την ειδικότητα του Δασοπόνου.
 2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
 3. Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.

Β. ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές με την ειδικότητά τους αντικείμενο.
 2. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 3. Εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της ΕΕ.
 4. Ικανότητα επικοινωνίας, αναλυτική σκέψη, μεθοδικότητα, συνέπεια και υπευθυνότητα, συλλογική εργασία, ανάληψη πρωτοβουλιών και ειδικές γνώσεις υλοποίησης εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα για πλέον της μιας θέσης. Επισημαίνεται ότι τυχόν πρόσθετα λοιπά προσόντα (εφόσον συνυποβάλλονται νόμιμα επικυρωμένα) θα συνεκτιμηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης υποψηφίων που συνιστάται από το Δ.Σ. ειδικά για αυτόν το σκοπό και η οποία θα προβεί στον έλεγχο και την βαθμολόγηση των υποχρεωτικών και επιθυμητών προσόντων των υποψηφίων δυνάμενη, εφόσον κρίνει απαραίτητο, να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία ή διευκρινίσεις προκειμένου να εισηγηθεί αρμοδίως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η ίδια Επιτροπή Αξιολόγησης θα διενεργήσει και τις προσωπικές συνεντεύξεις με τους υποψηφίους.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται σε ειδικά σφραγισμένο Φάκελο, στα γραφεία της εταιρείας, Ιωαννίνων 84, 422 00 Καλαμπάκα, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 6/03/2015 και ώρα 14:30, πέραν της οποίας καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή, με βάση το Αναλυτικό Τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το οποίο διατίθεται στα Γραφεία της εταιρίας και μπορεί να ανακτηθεί επίσης στην ιστοσελίδα www.kenakap.gr. Πληροφορίες δίδονται στα τηλέφωνα: 24320-25370 και 24320-75250 (κα Παναγιώτα Καραφύλλα).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

Χρήστος Σινάνης

Ανακοινώσεις: Κατηγορίες

Δημοφιλείς ετικέτες

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣTHN 29η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ THΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. "

12 Αυγούστου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ     
ΣTHN 29η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
THΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ...

Μάθετε περισσότερα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ» του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΥΤΟΥΜΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»

28 Μαρτίου 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ» του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΥΤΟΥΜΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
Ανακοίνωση
Ο...

Μάθετε περισσότερα