Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ 4. «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER»

2 Ιουνίου 2015

Στα πλαίσια του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) εγκρίθηκε η εφαρμογή τοπικού προγράμματος, με Φορέα Υλοποίησης (Ομάδα Τοπικής Δράσης) την Εταιρεία μας με την επωνυμία: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ –Αναπτυξιακή Aνώνυμη Eταιρεία ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.», η οποία αποτελεί την Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.). Με την παρούσα 4η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η Ο.Τ.Δ. καλεί τους ενδιαφερόμενους τελικούς δικαιούχους (υποψήφιους επενδυτές - φυσικά & νομικά πρόσωπα, ΟΤΑ, Φορείς), να υποβάλλουν προτάσεις για χρηματοδότηση των σχεδίων τους σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία:

 

Α. Η παρούσα 4η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αφορά τα ακόλουθα Υπομέτρα και Δράσεις του τοπικού προγράμματος LEADER και ο προϋπολογισμός τόσο ο συνολικός όσο και των επιμέρους δράσεων είναι ενδεικτικός, αφού αναμένεται να ενισχυθεί από αδιάθετα ποσά του τοπικού προγ/τος :

 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(Κοινοτική & Εθνική συμμετοχή) (€)

L123

L123α. Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

   

L312

 

L312-1. Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων

   

L312-2. Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

   

L312-3. Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση

   

L313

 

L313-4. Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών

   

L313-6. Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής

   

L323

 

L323-4. Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία-συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά

   

L323-5. Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς

   

 

ΣΥΝΟΛΟ

   

 

Β. Οι δράσεις που εντάσσονται στο τοπικό πρόγραμμα, η περιοχή εφαρμογής των δράσεων, οι τελικοί δικαιούχοι, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα ποσοστά επιχορηγήσεων, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων, καθώς και ο τρόπος και οι όροι υλοποίησης των έργων περιγράφονται αναλυτικά στην Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τα Παραρτήματά της. Την Αναλυτική Πρόσκληση με τα Παραρτήματά της μπορούν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι, χωρίς αμοιβή, σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή από τα γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ ΟΤΑ- ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. (Ιωαννίνων 84, ΤΚ:42200, Kαλαμπάκα), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης, όλα τα έντυπα της 4ης Προκήρυξης μπορούν να ανακτηθούν από την ιστοσελίδα της ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. http://www.kenakap.gr/.

 

Γ. Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Περιληπτικής Πρόσκλησης αποτελεί η ανωτέρω Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τα Παραρτήματα της στα οποία περιλαμβάνονται:

-         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Οδηγός Εφαρμογής - Ενημερωτικό Υλικό

-         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Υποδείγματα Φακέλων Υποψηφιότητας

-         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. Κατάλογος Απαραίτητων Δικαιολογητικών

-         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. Κριτήρια Επιλεξιμότητας (ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια),

-         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. Κριτήρια Επιλογής (βαθμολογούμενα κριτήρια),

-         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. Πίνακας Τιμών Μονάδας για κατασκευαστικές εργασίες,

-         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7. Θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του Άξονα 4 "Προσέγγιση LEADER" ,

-         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Το εν ισχύ εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα προσέγγισης LEADER της ΟΤΔ με τίτλο: «ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΚΑΛΙΝΗ ΥΠΑΙΘΡΟ».

 

Δ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Φακέλων Υποψηφιότητας είναι η 7η Αυγούστου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30. Οι Φάκελοι Υποψηφιότητας υποβάλλονται στην έδρα της Ο.Τ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ ΟΤΑ- ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.: Ιωαννίνων 84, 422 00 Καλαμπάκα-GR, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με την ένδειξη «Για την 4η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος της Ο.Τ.Δ. ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.». Ισχύουσες είναι μόνο οι προτάσεις που θα παραληφθούν από την Ο.Τ.Δ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προτάσεων. Σε περίπτωση υποβολής με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά θα πρέπει ο Φάκελος Υποψηφιότητας της πρότασης να περιέλθει ομοίως μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κάποιος Φάκελος Υποψηφιότητας υποβληθεί ή περιέλθει στο πρωτόκολλο της Ο.Τ.Δ. μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν γίνεται δεκτή, ως ουδέποτε υποβληθείσα, και επιστρέφεται σε αυτούς που την υπέβαλαν.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα γραφεία της Ο.Τ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ ΟΤΑ- ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε ή στα τηλέφωνα 24320-25370 & 75250 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΕΔΠ LEADER)

ΣΙΝΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER:

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ / ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ / ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ

Αηδόνα

Παλαιοχώρι

ΚΟΖΙΑΚΑ

Γενέσι

Πρίνος

Γλυκομηλιά

Χρυσομηλιά

Γοργογύρι

Πρόδρομος

Καλογριανή

 

Ξυλοπάροικο

 

ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Αγία Παρασκευή

Κρανέα

ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

Αγία Κυριακή

Μεγάλα Καλύβια

Ανθούσα

Πολυθέα

Γλίνος

 

Καλλιρρόη

Στεφάνι

ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ

Βαλτινό

Κάτω Ελάτη

Κατάφυτο

Χαλίκι

Δενδροχώρι

Φωτάδα

ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ

Διαλεκτό

Μεγ. Κεφαλόβρυσο

ΓΟΜΦΩΝ

Γόμφοι

Δροσερό

Διπόταμος

Μεγάρχη

Λυγαριά

Μουριά

Κεφαλόβρυσο

 

Παλαιομονάστηρο

Πηγή

ΑΙΘΗΚΩΝ

Βροντερό

Ελάτη

ΠΕΛΙΝΝΑΙΩΝ

Νομή

Ταξιάρχες

Καλόγηροι

Περτούλι

Πετρόπορος

Φανερωμένη

Πύρρα

Νεραιδοχώρι

Σερβωτά

 

ΠΙΑΛΕΙΩΝ

Ελευθεροχώρι

Φήκη

ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΟΣ

Λόγγος

Πατουλιά

Παραπόταμος

Φιλύρα

Μεγαλοχώρι

Χρυσαυγή

Πιαλεία

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

Βασιλική

Θεόπετρα

 

Περιστέρα

 


Ανακοινώσεις: Κατηγορίες

Δημοφιλείς ετικέτες

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣTHN 29η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ THΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. "

12 Αυγούστου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ     
ΣTHN 29η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
THΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ...

Μάθετε περισσότερα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ» του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΥΤΟΥΜΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»

28 Μαρτίου 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ» του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΥΤΟΥΜΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
Ανακοίνωση
Ο...

Μάθετε περισσότερα