Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣTHN 24η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ THΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

17 Αυγούστου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣTHN 24η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
THΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. "


Με βάση την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 31-07-2017 (Θέμα 3ο) και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.», στην 24η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, την 8η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρείας (οδός Ιωαννίνων αριθ. 84, Καλαμπάκα), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:


1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1-1-2016 έως 31-12-2016 μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απόφαση περί απαλλαγής ή όχι των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του 2016.
3. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2017.
4. Απόφαση περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση του 2017 καθώς και της αμοιβής αυτών.
5. Περί επαναφοράς του Μετοχικού Κεφαλαίου στην πρωθύστερη κατάσταση λόγω μη πραγματοποίησης της αύξησης και λήψη απόφασης εκ νέου Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.
6. Περί επικύρωσης των κάτωθι αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
α) της υπ΄αριθμ. 273/09-06-2016 απόφασης (Θέμα 7o) του Διοικητικού Συμβουλίου:
«Σύνθεση Επιτροπής Διαχείρισης LEADER/CLLD (ΕΔΠ LEADER/CLLD) που θα αποτελεί το επίπεδο λήψης αποφάσεων για την εφαρμογή του τοπικού προγ/τος LEADER/CLLD καθώς και προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων που της μεταβιβάζονται - Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Διαχείρισης LEADER/CLLD».
β) της υπ΄αριθμ. 274/12-07-2016 απόφασης (Θέμα 2o) του Διοικητικού Συμβουλίου:
«Περί καθορισμού της Ε.Δ.Π. CLLD-LEADER με τα συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία την αποτελούν. Εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. σε αυτήν για την εφαρμογή και διαχείριση του Τοπικού Προγράμματος LEADER (CLLD) για το ν. Τρικάλων».
γ) της υπ΄αριθμ. 277/28-12-2016 (Θέμα 1o) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου: «Περί τροποποίησης της σύνθεσης του ΔΣ της ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ και συγκρότηση των μελών του σε Σώμα».
δ) της υπ΄αριθμ. 277/28-12-2016 (Θέμα 2o) του Διοικητικού Συμβουλίου: «Περί αντικατάστασης του τακτικού και αναπληρωματικού μέλους του ΕΒΕ Τρικάλων στην Επιτροπή Διαχείρισης CLLD/LEADER (2014-2020).». (23-5-2017 Καταχωρήθηκε)
ε) της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της (17-2-2017) (Θέμα 7o):" Περί επαναφοράς του Μετοχικού Κεφαλαίου στην πρωθύστερη κατάσταση λόγω μη πραγματοποίησης της αύξησης"
στ) της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της (2-5-2017) (Θέμα 1o) «Περί αντικατάστασης των αναπληρωματικών μελών στην Επιτροπή Διαχείρισης CLLD/LEADER (2014-2020).
α)του εκπροσώπου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας
β) του εκπροσώπου της αμκε "ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΙΒΩΤΟΣ"».
7. Περί επικύρωσης των κάτωθι αποφάσεων της ΕΔΠ/CLLD/LEADER:
α) της υπ΄αριθμ. 1/12-07-2016 απόφασης (Θέμα 1o) της ΕΔΠ/CLLD/LEADER.
«Συγκρότηση σε Σώμα της Επιτροπής Διαχείρισης του νέου Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, με τα συγκεκριμένα πρόσωπα που την απαρτίζουν. Εκλογή Προέδρου, αντιπροέδρου και Γραμματέα».
β) της υπ΄αριθμ. 1/12-07-2016 απόφασης (Θέμα 2o) της ΕΔΠ/CLLD/LEADER.
«Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Διαχείρισης του νέου Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER».
γ) της απόφασης της ΕΔΠ/CLLD/LEADER της (9-1-2017) (Θέμα 1o)
"Περί έγκρισης της απόφασης του ΔΣ της ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. 277/28-12-2016 (θέμα 2ο) του ΔΣ της ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. «Περί αντικατάστασης του τακτικού και αναπληρωματικού μέλους του ΕΒΕ Τρικάλων στην Επιτροπή Διαχείρισης CLLD/LEADER (2014-2020)» και Συγκρότηση σε Σώμα των Μελών της".
δ) της απόφασης της ΕΔΠ/CLLD/LEADER της (2-5-2017)-(Θέμα 1o):
«Περί έγκρισης της απόφασης του ΔΣ της ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ της (2-5-2017)-( Θέμα 1o) :
"Περί αντικατάστασης αναπληρωματικών μελών στην Επιτροπή Διαχείρισης CLLD/LEADER (2014-2020)
α) του εκπροσώπου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας
β) του εκπροσώπου της αμκε "ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΙΒΩΤΟΣ"»
και Συγκρότηση σε Σώμα των Μελών της ΕΔΠ/CLLD/LEADER.
8. Διάφορα θέματα & ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω 24η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, να καταθέσουν τις ΜΕΤΟΧΕΣ τους στην Εταιρεία, καθώς και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά καταθέσεώς τους μαζί με τα τυχόν πληρεξούσιά τους στα Γραφεία της Εταιρείας (οδός Ιωαννίνων αρ. 84, Καλαμπάκα) πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 14:00.

Καλαμπάκα, 17-08-2017

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΣΙΝΑΝΗΣ Ν.ΧΡΗΣΤΟΣ                                          ΜΕΡΙΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

 


Ανακοινώσεις: Κατηγορίες

Δημοφιλείς ετικέτες

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣTHN 29η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ THΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. "

12 Αυγούστου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ     
ΣTHN 29η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
THΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ...

Μάθετε περισσότερα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ» του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΥΤΟΥΜΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»

28 Μαρτίου 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ» του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΥΤΟΥΜΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
Ανακοίνωση
Ο...

Μάθετε περισσότερα