Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Ιδιωτικών Έργων Υπομέτρου 19.2 CLLD/LEADER

8 Ιουλίου 2019

Στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος «Αναδιατάσσοντας το τοπικό αγροδιατροφικό σύστημα» CLLD/LEADER 2014-2020 της OTΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» (ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε),  σας ανακοινώνουμε την 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης έργων Ιδιωτικού χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα η τροποποίηση αφορά:

  1. Στην Αναλυτική Πρόσκληση, στο  Άρθρο 3 "Δικαιούχοι", στο πεδίο της Υποδράσης 19.2.2.6 του πίνακα, τροποποιείται η περιγραφή των εν δυνάμει δικαιούχων όπως υποδεικνύεται στο το  υπ' αριθμ. 3868/28-25-2019 έγγραφο της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020, όπου πλέον η διατύπωση διαμορφώνεται ως εξής: ”Πολύ μικρές και μικρές αγροτικές επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα, εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων Μ.Α.Α.Ε., συμπεριλαμβανομένων και των μελών των αγροτικών νοικοκυριών, εγγεγραμμένων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνιών Κ.Η.Μ.Ο). Η εγγραφή στο Μ.Α.Α.Ε. μπορεί να πραγματοποιηθεί και μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης και της δημοσιοποίησης του πίνακα κατάταξης, αλλά σε κάθε περίπτωση πριν την έκδοση απόφασης έγκρισης πράξης.” (σελ 23).
  2. Στο Παράρτημα Ι "ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ, ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗ" διαγράφεται ο Ν. 4235/2014 από το πεδίο της Υποδράσης 19.2.2.6 στις στήλες Ειδικών Περιορισμών και Γενικών Περιορισμών (σελ 2).
  3. Στο Παράρτημα 4 " Οδηγός Επιλεξιμότητας - Επιλογής":
  • διαγράφεται το κριτήριο επιλογής με α.α. 13 "Εξασφάλιση πρώτων υλών" από την Υποδράση 19.2.2.2 (σελ 27) και προσαρμόζεται η βαρύτητα στο κριτήριο επιλογής με α.α.15 "Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους", όπου η βαρύτητα από 6% τροποποιείται στο 8%. Η διαγραφή του κριτηρίου "Εξασφάλιση πρώτων υλών" ακολουθεί και στην περιγραφή του κριτηρίου στη σελ 74, καθώς και τον συγκεντρωτικό πίνακα κριτηρίων επιλογής (σελ 59) από όπου διαγράφεται το κριτήριο και στις 2 περιπτώσεις.
  • Στην αναλυτική περιγραφή της Υποδράσης 19.2.2.6 (σελ 28), διαγράφεται η  πρώτη παράγραφος όπου υπήρχε αναφορά σε θεσμικό πλαίσιο σχετικό με την οικοτεχνία (αρ. 46 του Ν. 4384/2016 – ΦΕΚ 78/Α’ και την ΚΥΑ 4912/120862/5-11-2015 – ΦΕΚ 2468/Β’/17-11-2015).
  • Το πεδίο εν δυνάμει δικαιούχοι της Υποδράσης 19.2.2.6, αντικαθίσταται όπως υποδεικνύεται από το  υπ' αριθμ. 3868/28-25-2019 έγγραφο της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020, όπως αναφέρεται ανωτέρω στο σημείο 1.
  1. Στο Παράρτημα 5 "Πίνακας Ενδεικτικών Δικαιολογητικών", διαγράφεται το κριτήριο 13 "Τεκμηρίωση της εξασφάλισης πρώτων υλών".
  2. Αντικαθίσταται, επί το ορθόν, το συνημμένο αρχείο της Πρόσκλησης με α.α. 23 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ.
  3. Στο Παράρτημα 3β "Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εργασιών" αντικαθίσταται η 2η Καρτέλα "ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝ" με  την καρτέλα "ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝ ΝΕΟ", ώστε η λίστα κτηριακών εργασιών να συμφωνεί με το Πίνακα Τιμών που αντικαθίσταται ανωτέρω.
  4. Στο Παράρτημα 3α "Αίτηση Στήριξης Συμπληρωματικά Στοιχεία" αντικαθίσταται ο Πίνακας Τιμών. 

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Ανακοινώσεις: Κατηγορίες

Δημοφιλείς ετικέτες

Πρόσφατες ΑνακοινώσειςΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ» του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΥΤΟΥΜΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»

28 Μαρτίου 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ» του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΥΤΟΥΜΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
Ανακοίνωση
Ο...

Μάθετε περισσότερα