Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

15 Νοεμβρίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ THΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. " AΡ.M.A.E. 26915/33/B/92/7

 

Με βάση την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 13-11-2019 (Θέμα 1ο) και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ–ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, την 13η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 13:30 στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Ιωαννίνων αριθ. 84, Καλαμπάκα), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολουθούν:

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

  1. Τροποποίηση της Παραγράφου 1., του Άρθρου 10. "ΕΚΛΟΓΗ - ΘΗΤΕΙΑ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ." του Καταστατικού της Εταιρείας.
  2. Απολογισμός της θητείας 2014-2019 του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Eταιρείας.
  3. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Eταιρείας.
  4. Περί ανασύνθεσης της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER (ΕΔΠ/CLLD/LEADER).
  5. Λήψη απόφασης για Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.
  6. Διάφορα θέματα & ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους στην Εταιρεία, καθώς και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά καταθέσεώς τους μαζί με τα τυχόν πληρεξούσιά τους στα Γραφεία της Εταιρείας (οδός Ιωαννίνων αρ. 84, Καλαμπάκα) πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:30.

Σε περίπτωση αναβολής, λόγω μη απαρτίας, της παραπάνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυτή θα επαναληφθεί οριστικά και αμετάκλητα, την 30η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 στα γραφεία της Εταιρείας.

 

Καλαμπάκα, 13-11-2019

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

  

ΣΙΝΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΜΕΡΙΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 


Ανακοινώσεις: Κατηγορίες

Δημοφιλείς ετικέτες

Πρόσφατες Ανακοινώσεις


ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ CLLD/LEADER ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

Ετικέτες: CLLD/LEADER | 13 Νοεμβρίου 2019

Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον των υποψήφιων επενδυτών που υπέβαλαν τα επενδυτικά τους σχέδια στην ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.. στο...

Μάθετε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER 2014-2020 ΣΤΗΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - 3Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ».

19 Σεπτεμβρίου 2019

Η OTΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» (ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε),   ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους του προγράμματος...

Μάθετε περισσότερα