Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

2 Δεκεμβρίου 2015

H Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. στο πλαίσιο Προετοιμασίας του Σχεδίου Τοπικής Ανάπτυξης για το τοπικό πρόγραμμα CLLD/ LEADER 2014-2020 για το νομό Τρικάλων και ειδικότερα για το Υπο-μέτρου 19.1 «Στήριξη για την προετοιμασία στρατηγικής της τοπικής ανάπτυξης" με το σύστημα της δημόσιας ανακοίνωσης και της επιλογής από το Δ.Σ. προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους φυσικά πρόσωπα να αποστείλουν προσφορές για τα παρακάτω έργα:

 α. Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για τον τουρισμό στην περιοχή παρέμβασης του προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 . Αντικείμενο του έργου αποτελεί η συλλογή στοιχείων και σύνταξη πινάκων για τον τουρισμό (εστίαση, αναψυχή, τουριστικές υποδομές, προσέλευση επισκεπτών κλπ) στα πλαίσια της προετοιμασίας της προπαρασκευαστικής φάσης του CLLD/LEADER 2014-2020 (Υπομέτρο 19.1).

 β. Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για το ΑΕΠ του ν. Τρικάλων. Αντικείμενο του έργου αποτελεί η παραγωγή πινάκων - γραφημάτων σχετικά με στοιχεία ΑΕΠ (συνολικό ΑΕΠ, κατά κεφαλήν ΑΕΠ), και κατανομής ΑΕΠ στην περιοχή μελέτης.

 γ. Σχεδιασμός ενημερώσεων - διαβουλέυσεων.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί,     ο σχεδιασμός και επιμέλεια αφίσας στο πλαίσιο ενημερώσεων - διαβουλεύσεων με τη τοπική κοινωνία, η διαχείριση αρχείων ενημέρωσης - διαβουλεύσεων στην ιστοσελίδα της εταιρείας,          η προετοιμασία - επεξεργασία χάρτη της περιοχής παρέμβασης,

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  1. Σε κάθε περίπτωση η επιλογή ανήκει στην απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του Δ.Σ. της εταιρίας, το οποίο δύναται ακόμα και να ακυρώσει την πρόσκληση αυτή σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας της, χωρίς ουδεμία ένσταση να παράγει έννομο αποτέλεσμα ή να δημιουργεί αιτία επανεξέτασης της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Κατόπιν της ανωτέρω διαδικασίας θα ολοκληρωθεί με τη σύνταξη και υπογραφή σχετικής σύμβασης ανάθεσης έργου, στην οποία θα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις.
  3. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων ως και οι διορθωτικές/ συμπληρωματικές αιτήσεις θα πρέπει να είναι τοποθετημένες εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «ΠΡΟΣ «Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ CLLD/LEADER» και να κατατίθενται στα γραφεία της εταιρείας επί τη αποδείξει σχετικού αριθμού πρωτοκόλλου εισερχομένου της εταιρείας είτε να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή επί αποδείξει στη ταχυδρομική διεύθυνση : Ιωαννίνων 84, Τ.Κ. 422 00 Καλαμπάκα.
  4. Ως ημερομηνία παραλαβής της αιτήσεως θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στο σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου της εταιρείας είτε στην σφραγίδα του ταχυδρομείου και η οποία δεν μπορεί να είναι μετά την 31/12/2015.

 Καλαμπάκα 02/12/2015

Για την Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ

Σινάνης Χρήστος

Πρόεδρος


Δημοφιλείς ετικέτες

Πρόσφατες Προκηρύξεις


2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Έληξε

Ετικέτες: CLLD/LEADER | 29 Ιουνίου 2023, λήγει στις 1 Σεπτεμβρίου 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 265/16.06.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ...

Μάθετε περισσότερα