Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

5 Φεβρουαρίου 2018

H Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος CLLD/ LEADER 2014-2020 για το νομό Τρικάλων προτίθεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου (ΣΜΕ), με ένα (1) άτομο, με την ειδικότητα του Γεωπόνου (ΠΕ), το οποίο θα ενταχθεί στην Ομάδα Έργου, συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020.

Έχοντας υπόψη:

α) την απόφαση της 28-12-2017 (θ.3α), του ΔΣ της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ,

β) την απόφαση της 28-12-2017 (θ.6α), της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/ LEADER 2014-2020 της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ,

γ) την απόφαση του ΥΠΑΑΤ με αρ.πρωτ.3206/12-12-2016, ΦΕΚ:4111/Β/2016, με θέμα: "Έγκριση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 & του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 και κατανομή πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης",

 

Ενδεικτικά στα καθήκοντα του αναφέρονται:

  • Συμμετοχή στις ενέργειες αναμόρφωσης του προγράμματος CLLD/LEADER.

  Παραδοτέο: Η κατάθεση της αναμορφωμένης πρότασης.

  • Συμμετοχή σε όλες τις ενέργειες ενημέρωσης και πληροφόρησης του τοπικού πληθυσμού και των δικαιούχων επενδυτών που πραγματοποιεί η ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος CLLD/LEADER. Συγκεκριμένα:
  1. Προετοιμασία και δημοσίευση προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος.

Παραδοτέο: Σχέδιο πρόσκλησης, Ενημέρωση στο Ο.Π.Σ.Α.Α των πεδίων σχετικά με την Πρόσκληση

  1. Προετοιμασία και συμμετοχή σε ημερίδες και συναντήσεις Ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικές με το Τοπικό Πρόγραμμα.

Παραδοτέο: Υλικό παρουσίασης του προγράμματος στις ημερίδες, φωτογραφικό υλικό της ημερίδας, παρουσιολόγια.  

  1. Ειδική συνεχής πληροφόρηση και τεχνική στήριξη ενδιαφερομένων καθώς και Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους δικαιούχους για τους όρους του Προγράμματος, καθώς και σχετικά με την προετοιμασία, την υλοποίηση και τη λειτουργία των επενδυτικών τους σχεδίων με εξειδίκευση στους τομείς του επιστημονικού του αντικειμένου.

Παραδοτέο: Τμηματική αναφορά των ενεργειών πληροφόρησης -  ευαισθητοποίησης - εμψύχωσης που πραγματοποιήθηκαν.

  •  Συμμετοχή σε ενέργειες υλοποίησης των εγκεκριμένων πράξεων του  Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER. Συγκεκριμένα:
  1. Συγκρότηση Επιτροπών Αξιολόγησης - Ενστάσεων επενδυτικών σχεδίων και Παρακολούθησης Πράξεων
  2. Παραλαβή των προτάσεων των υποψήφιων δικαιούχων που θα ενισχυθούν στα πλαίσια του τοπικού προγράµµατος

Παραδοτέα: Αποφάσεις ΕΔΠL / Πρωτοκόλληση Προτάσεων των υποψήφιων δικαιούχων

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι τα Γραφεία της εταιρείας “Αναπτυξιακή Τρικάλων - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.)” και επιτόπου στα έργα και δράσεις του τοπικού προγράμματος.

 

  1. Προϋποθέσεις συμμετοχής

α) Οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων είναι: α) η κατοχή τίτλου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης Γεωπόνου (Π.Ε.), β) η αποδεδειγμένη εμπειρία 30μηνών σε προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης, γ) η άριστη χρήση Η/Υ και δ) η γνώση ξένης γλώσσας.

Επιθυμητά προσόντα συμμετοχής υποψηφίων είναι: α) η κατοχή διπλώματος οδήγησης, β) η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας γ) η ικανότητα επικοινωνίας, η αναλυτική σκέψη, η μεθοδικότητα, η  συνέπεια και υπευθυνότητα, η συλλογική εργασία, η ανάληψη πρωτοβουλιών και οι ειδικές γνώσεις υλοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση σε σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει τα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Σε κάθε περίπτωση η επιλογή ανήκει στην απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της ΕΔΠ/CLLD/LEADER 2014-2020 και του Δ.Σ. της "Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ", το οποίο δύναται ακόμα και να ακυρώσει την πρόσκληση αυτή σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας της, χωρίς ουδεμία ένσταση να παράγει έννομο αποτέλεσμα ή να δημιουργεί αιτία επανεξέτασης της αποφάσεως των παραπάνω οργάνων.

Η  ανωτέρω διαδικασία θα ολοκληρωθεί με τη σύνταξη και την υπογραφή σχετικής σύμβασης, στην οποία θα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της συνεργασίας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να είναι τοποθετημένες εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «ΠΡΟΣ «Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ CLLD/LEADER» και να κατατίθενται στα γραφεία της εταιρείας επί τη αποδείξει σχετικού αριθμού πρωτοκόλλου εισερχομένου της εταιρείας είτε να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή επί αποδείξει στη ταχυδρομική διεύθυνση : Ιωαννίνων 84, Τ.Κ. 422 00 Καλαμπάκα.

Ως ημερομηνία παραλαβής της αιτήσεως θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στο σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου της εταιρείας είτε στην σφραγίδα του ταχυδρομείου και η οποία δεν μπορεί να είναι μετά την 23/02/2018 και ώρα 14.00 (Πληροφορίες κα Καραφύλλα τηλ: 2432025370).Το υλικό της παρούσας με τα παραρτήματα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (www.kenakap.gr), απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

 

Καλαμπάκα 5/2/2018

 

Για την Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – «ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ»

Ο Πρόεδρος

Σινάνης Χρήστος


Δημοφιλείς ετικέτες

Πρόσφατες Προκηρύξεις


2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Έληξε

Ετικέτες: CLLD/LEADER | 29 Ιουνίου 2023, λήγει στις 1 Σεπτεμβρίου 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 265/16.06.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ...

Μάθετε περισσότερα