Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

16 Μαΐου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
   THΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. "

 Η "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. "

, έχοντας υπόψη:

 • την υπ' αριθ. 2545/10/10/2022 (ΦΕΚ 5361/Β/2022) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, όπως αυτή τροποποιείται κάθε φορά και ισχύει,
 • τις ανάγκες της Ο.Τ.Δ σε εξειδικευμένη υποστήριξη,
 • τη διεξαχθείσα έρευνα της Ο.Τ.Δ. για την ως άνω κάλυψή της σε εξειδικευμένη υποστήριξη,
 • το φόρτο εργασίας του προσωπικού της Ο.Τ.Δ.,
 • την Απόφαση του ΔΣ της 20.04.2023 θέμα:5β) της "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. "

 ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση στον ως άνω εξωτερικό συνεργάτη για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την κατάρτιση πρότασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο της παρέμβασης «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.

Ειδικότερα, ο σύμβουλος θα υποστηρίξει την "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. "για την κατάρτιση πρότασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με τίτλο ‘’Επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο της παρέμβασης «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027’’.

Στο πλαίσιο αυτό ο σύμβουλος υποστήριξης θα παράσχει υπηρεσίες υποστήριξης ως προς τα κάτωθι:

Υποβοήθηση στη σύνταξη του ΦΑΚΕΛΟΥ Α «Περιγραφή Φορέα, Περιοχής, SWOT Ανάλυση & Ιεράρχηση Αναγκών»

 • Υποβοήθηση στην τεκμηρίωση της επιλογής της περιοχής εφαρμογής

Περιλαμβάνεται σύντομη τεκμηρίωση της επιλογής της προτεινόμενης περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, καθώς και η τεκμηρίωση της συνοχής αυτής όπως αυτή θα καθοριστεί από την διαδικασία της διαβούλευσης

 • Συμβολή στην κατάρτιση της ανάλυσης συγκριτικών πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης (SWOT ανάλυση)

Η ανάλυση SWOT περιλαμβάνει την ανάλυση των δυνάμεων - πλεονεκτημάτων (Strengths), αδυναμιών - μειονεκτημάτων (Weaknesses), προοπτικών - ευκαιριών (Opportunities) και απειλών - κινδύνων (Threats), που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη περιοχή, η οποία θα συνεισφέρει στη λήψη αποφάσεων και στην αποτελεσματικότερη χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής. Η ανωτέρω ανάλυση θα πρέπει να γίνει ξεχωριστά ανά κατηγορία θεματικής κατεύθυνσης θεματικού στόχου. Γίνεται με τη χρήση πινάκων και συγκεκριμένης μεθοδολογίας.

 • Υποβοήθηση στην αποτύπωση και ιεράρχηση αναγκών

Περιλαμβάνεται η ανάλυση και ιεράρχηση αναγκών όπως προκύπτουν από τη SWOT ανάλυση. Οι προσδιορισθείσες ανάγκες του κάθε τοπικού προγράμματος θα τεθούν σε διαβούλευση σε κατάλληλες ομάδες εστίασης (focus groups) και με ειδικά κλειστά ερωτηματολόγια ώστε να εκτιμηθεί το ειδικό βάρος κάθε ανάγκης από αντιπροσωπευτικό δείγμα συμμετεχόντων. Ειδικότερα, στα ερωτηματολόγια θα πρέπει να παρατίθεται το σύνολο των αναγκών οι οποίες και θα ιεραρχηθούν βάσει βαθμολόγησης. Οι ομάδες εστίασης θα πρέπει να αποτελούνται από εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης της περιοχής εφαρμογής, του πρωτογενή τομέα, του δευτερογενή τομέα και του τριτογενή τομέα της οικονομίας, εκπροσώπους κοινωνικών φορέων, εκπροσώπους περιβαλλοντικών φορέων και οργανώσεων και εκπροσώπους πολιτιστικών φορέων. Στις ομάδες αυτές μπορούν να συμμετέχουν οι εκπρόσωποι της ΕΔΠ οι οποίοι όμως θα πρέπει να αποτελούν υποσύνολο της ομάδας έτσι ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα.

Υποβοήθηση στη σύνταξη του ΦΑΚΕΛΟΥ Β: «Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης, Υπο-παρεμβάσεις & Χρηματοδοτικό Πλάνο»

Συμβολή στην κατάρτιση των στόχων και στρατηγικής του τοπικού προγράμματος και ειδικότερα των κάτωθι στοιχείων:

 • Καθορισμός στόχων
 • Καθορισμός - περιγραφή προτεινόμενης στρατηγικής
 • Συσχέτιση στόχων με αποτελέσματα SWOT και ανάγκες
 • Αποτύπωση εξυπηρέτησης των 7 θεματικών στόχων της εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ
 • τεκμηρίωση της συμπληρωματικότητας της στρατηγικής του τοπικού προγράμματος με την ευρύτερη στρατηγική που υιοθετείται για την περιοχή από φορείς εθνικού ή/και περιφερειακού επιπέδου

Συμβολή στη διαμόρφωση υπό-παρεμβάσεων τοπικού προγράμματος

Επισημαίνεται ότι για το σύνολο των υπο-παρεμβάσεων απαιτείται η σύνδεση τους με τη SWOT ανάλυση και τις ανάγκες του τοπικού προγράμματος, όπως αυτές θα προκύψουν, ώστε να είναι δυνατή η ενεργοποίηση τους. Στις περιπτώσεις όπου δεν προκύπτει σχετική ανάγκη ή στις περιπτώσεις όπου η ανάγκη είναι διατυπωμένη πολύ γενικά δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί η ενεργοποίηση της σχετικής υπο-παρέμβασης και συνεπώς η υπο-παρέμβαση θα απορρίπτεται και οι πόροι αυτής θα διανέμονται αναλογικά στις λοιπές υπο-παρεμβάσεις.

Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή της τοπικής στρατηγικής, η κάθε ΟΤΔ υποχρεούται να επιλέξει του ειδικούς όρους εφαρμογής της κάθε υπο- παρέμβασης. Οι όροι αυτοί θα μπορούν να αφορούν σε εξειδίκευση χωρική ή κατηγορία δικαιούχων ή είδος πράξης και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τη SWOT ανάλυση και την τοπική στρατηγική.

Ο καθορισμός θεματικού στόχου, οι ειδικοί όροι εφαρμογής και ο καθορισμός των αναγκών που καλύπτονται μέσω της υπο-παρέμβασης δεν συμπληρώνονται για τις υπο-παρεμβάσεις της κατηγορίας 9 «Λειτουργικές δαπάνες των ΟΤΔ και εμψύχωση του τοπικού πληθυσμού».

Για κάθε μία υπο-παρέμβαση συμπληρώνεται τεχνικό δελτίο το οποίο περιλαμβάνει:

 • Τίτλο υπο-παρέμβασης
 • Κωδικό υπο-παρέμβασης
 • Θεματικός στόχος υπο-παρέμβασης
 • Αναλυτική περιγραφή υπο-παρέμβασης
 • Χρηματοδοτικά στοιχεία υπο-παρέμβασης
 • Περιγραφή δικαιούχων
 • Ειδικοί όροι εφαρμογής υπο-παρέμβασης
 • Ανάγκες οι οποίες καλύπτονται
 • Δείκτες Εκροών
 • Δείκτες Αποτελεσμάτων / Στόχου

Συμβολή στην κατάρτιση του χρηματοδοτικού πλάνου

Στη συγκεκριμένη ενότητα περιλαμβάνονται :

 • Αναλυτικός χρηματοδοτικός πίνακας τοπικού προγράμματος ανά υπο-παρέμβαση
 • Πίνακας χρηματοδοτικής βαρύτητας θεματικών στόχων
 • Χρηματοδοτικός πίνακας πράξεων που συμβάλουν στους στόχους για την επίτευξη κυκλικής οικονομίας, αξιοποίησης ΤΠΕ, κοινωνικής ένταξης, προστασίας από φυσικές καταστροφές, ενίσχυση γυναικών, καταπολέμηση ψηφιακού αναλφαβητισμού, ενίσχυση καινοτομίας, συλλογικών δράσεων, δικτύωσης και συνεργασίας
 • Συγκεντρωτικός χρηματοδοτικός πίνακας τοπικού προγράμματος ανά έτος (Ετήσια δημόσια δαπάνη)
 • Αναλυτικός Πίνακας Δεικτών

Στο πλαίσιο του έργου, ο Ανάδοχος θα παραδώσει τα κάτωθι παραδοτέα:

Αναφορικά με τον φάκελο Α:

 1. Προτάσεις και υποστηρικτικές ενέργειες προς την ΟΤΔ για την τεκμηρίωση της επιλογής της περιοχής εφαρμογής όπως αυτή θα προκύψει από την διαδικασία της διαβούλευσης
 2. Αρχείο με πλήρη Ανάλυση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης (SWOT ανάλυση)
 3. Αρχείο με πλήρη ανάλυση και αποτύπωση των αναγκών ανά θεματική ενότητα - SWOT matrix analysis
 4. Πρότυπο ερωτηματολόγιο για τη διαβούλευση για την ιεράρχηση των αναγκών
 5. Αρχείο με την αποτύπωση της ιεράρχησης των αναγκών
 6. Αρχείο με το γενικό πλαίσιο της προτεινόμενης στρατηγικής που τίθεται προς διαβούλευση

Αναφορικά με τον φάκελο Β:

 1. Αρχείο με τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού προγράμματος
 2. Αρχείο με τις προτεινόμενες υπο-παρεμβάσεις του τοπικού προγράμματος
 3. Αρχείο με τα Τεχνικά Δελτία των υπο-παρεμβάσεων του τοπικού προγράμματος
 4. Αρχείο με το Χρηματοδοτικό πλάνο του τοπικού προγράμματος

Φάσεις υλοποίησης

Το έργο που θα αναλάβει ο Ανάδοχος θα υλοποιηθεί στις παρακάτω φάσεις:

 1. Α΄ φάση στην οποία περιλαμβάνονται τα παραδοτέα του Φακέλου Α’ τα οποία θα πρέπει να παραδοθούν τουλάχιστον επτά (7) ήμερες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φακέλου Α’.
 2. Β΄ φάση στην οποία περιλαμβάνονται τα παραδοτέα του Φακέλου Α’ τα οποία θα πρέπει να παραδοθούν τουλάχιστον επτά (7) ήμερες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φακέλου Β’.

Οι ως άνω υπηρεσίες θα παρασχεθούν μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του Φακέλου Β, ήτοι την 12/07/2023, εκτός και αν η ημερομηνία αυτή τροποποιηθεί.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των ανωτέρω υπηρεσιών ανέρχεται σε δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (18.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο για τριάντα (30) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της. Η αναγραφή του χρόνου ισχύος της προσφοράς είναι υποχρεωτική.

Ο κληθείς Φορέας μπορεί να καταθέσει Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, σε σφραγισμένο φάκελο εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στην έδρα της "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. " (Ιωαννίνων 84, 422 00 Καλαμπάκα) ή ταχυδρομικώς.

Ο φάκελος θα πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως (εκτός του φακέλου προσφοράς και των συνημμένων δικαιολογητικών) από επιστολή του Προσφέροντα προκειμένου αυτή να πρωτοκολληθεί.

Η προσφορά μπορεί να κατατεθεί ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. kenakap@kenakap.gr (μόνο σε περιπτώσεις εγγράφων με ηλεκτρονικές/ψηφιακές υπογραφές) ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. "

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, η προσφορά παραλαμβάνεται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται ότι η αποστολή έγινε πριν την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα.

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου νόμιμου εκπρόσωπου.
 • Φορολογική ενημερότητα.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα.
 • Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης.

Η "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. " έχει το δικαίωμα να ακυρώσει ή/και να επαναλάβει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή να επιλέξει άλλο τρόπο διενέργειας της επιλογής του Αναδόχου, εφόσον το κρίνει σκόπιμο για οποιονδήποτε λόγο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γενικό Διευθυντή, κο Κουτή Βάϊο (τηλ. 2432025370, e-mail: bkoutis@kenakap.gr

 

   Καλαμπάκα, 16-5-2023

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Η Πρόεδρος

ΜΠΑΝΤΕΚΑ Ευαγγελία

 


Σχετικά αρχεία

Δημοφιλείς ετικέτες

Πρόσφατες Προκηρύξεις


2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Έληξε

Ετικέτες: CLLD/LEADER | 29 Ιουνίου 2023, λήγει στις 1 Σεπτεμβρίου 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 265/16.06.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ...

Μάθετε περισσότερα