Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ OIKONOMIKHΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

11 Δεκεμβρίου 2023

Καλαμπάκα, 11-12-2023

Αρ.πρωτ.: 518

   ΠΡΟΣ:   
Πινακά Αικατερίνη και Σία Ε.Ε
P&D CONSULTANS
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Παπακυριαζή 36-41222 Λάρισα
ΑΦΜ 800557142 ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
Email: kat.pinaka@gmail.com
ΤΗΛ 2410 670578 – 6976688754
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ OIKONOMIKHΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΠΡΟΒΟΛΗΣ – ΕΜΨΥΧΩΣΗΣ του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020

Η εταιρεία με την επωνυμία "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– και με διακριτικό τίτλο ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. " προκειμένου να υλοποιήσει «Ενέργειες πληροφόρησης – προβολής – εμψύχωσης του προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ε.Ε., προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται σε σχετική δραστηριότητα να υποβάλλουν προσφορές έως την Παρασκευή 15/12/2023 και ώρα 12.00 στα γραφεία της εταιρείας Ιωαννίνων 84, 42200 Καλαμπάκα

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις, όπως αυτές περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

Στοιχεία Δαπάνης

Είδος προμήθειας:

Αγαθά    

√ 

Υπηρεσίες

√ 

 

 

Τίτλος Δαπάνης - Αναλυτική Περιγραφή Δαπάνης

Α/Α

       Περιγραφή δαπάνης                    

CPV

ΤΕΜ

Καθαρή Αξία

ΚΟΣΤΟΣ

Αξία Φ.Π.Α

Τελική Αξία

1

Σχεδιασμός νέου λογοτύπου και εφαρμογή εφαρμογή του σε όλα τα υλικά

22000000-0

1

1,500.00

1,500.00

360,00

 

2

Αφίσες Εκδηλώσεων (διάσταση 35X50 σε χαρτί βελβετ 130gr Ε/Χ σε ψηφιακή εκτύπωση)

22000000-0

380

   

45,60

235,60

3

USB Sticks (με χωρητικότητα 4G και εκτύπωση το logo με ένα χρώμα)

22000000-0

450

 

4,500.00

1080,00

 

4

Στυλό (με εκτύπωση ενός χρώματος το logo) - Χρώμα Μπλέ

22000000-0

500

 

1,000.00

240,00

 

5

Κορδόνια λαιμού με εκτύπωση έγχρωμη το λογότυπο , διάσταση 2 πόντους πλάτος και 53 πόντους περιφέρεια.

22000000-0

500

 

1,000.00

240,00

 

6

Ενημερωτικό έντυπο δίπτυχο με ανάπτυγμα 29,7χ21 και κλειστό 21χ14,8 βάρος χαρτιού 150grvelvet εκτύπωση τετραχρωμία

22000000-0

   

1,500.00

360,00

 

7

Ημερολόγιο διάσταση Α5 με έγχρωμη εκτύπωση εβδομαδιαίο.

22000000-0

330

 

4,950.00

1180,00

 

8

Τσάντες πάνινες με εκτύπωση διάσταση 35χ25 με χερούλι με μονόχρωμη εκτύπωση μιας όψης

22000000-0

500

 

1,500.00

360,00

 

9

rollup banner διάσταση 85χ200 έγχρωμη εκτύπωση με μηχανισμό

22000000-0

2

   

38,40

198,40

10

Φόλντερ με εκτύπωση τετραχρωμία διάσταση 22χ32 κλειστό 44χ32 ανοικτό με μια τσέπη και 300gr βάρος χαρτιού

22000000-0

500

 

1,000.00

240,00

 

11

Block Σημειώσεων (διάσταση Α4 με έγχρωμη εκτύπωση 50 φύλλων)

22000000-0

450

 

2,700.00

648,00

 

 

 

Προϋπολογισμός

Συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ

 

Συνολικό κόστος με ΦΠΑ

 

 

Ισχύς προσφοράς:

Η προσφορά θα πρέπει να έχει ισχύ για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της και να αφορά το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.

Διαδικασία προμήθειας

Απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 Ν.4412/2016, με κριτήριο κατακύρωση την πλέον συμφέρουσα προσφορά.

Προϋπολογισμός

Έως 20.000,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% .Οι δαπάνες θα βαρύνουν το Υπο-μέτρο 19.4 “Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση” του προγράμματος CLLD/LEADER.

Χρονοδιάγραμμα

Τα ως άνω αγαθά και υπηρεσίες θα παρασχεθούν μέχρι και 30/12/2023, εκτός και αν η ημερομηνία αυτή τροποποιηθεί, με την σύμφωνη γνώμη και των δυο μερών.

Ειδικοί όροι

Θα πρέπει να τηρούνται όλες οι τεχνικές προδιαγραφές

Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί στο νόμισμα του Ευρώ και να περιλαμβάνει το κόστος παράδοσης των υλικών στην έδρα της εταιρίας καθώς και κάθε άλλου είδους επιβαρύνσεις που αφορούν τον προμηθευτή.

Τα απαραίτητα κείμενα και λογότυπα θα διατεθούν από την "ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ"

Αποκλείεται η αναθεώρηση τιμής για οπονδήποτε λόγο.

Η επιτροπή παραλαβής της "ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ" μπορεί να ζητήσει περαιτέρω εξηγήσεις.

H προσφορά θα πρέπει να απευθύνεται προς τη Αναθέτουσα Αρχή, δηλαδή προς την "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε."

Η προσφορά μπορεί να κατατεθεί ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. "kenakap@kenakap.gr (μόνο σε περιπτώσεις εγγράφων με ηλεκτρονικές/ψηφιακές υπογραφές) ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. "

Ο κληθείς Φορέας μπορεί να καταθέσει Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, σε σφραγισμένο φάκελο εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στην έδρα της "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. " (Ιωαννίνων 84, 422 00 Καλαμπάκα) ή ταχυδρομικώς.

Ο φάκελος θα πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως (εκτός του φακέλου προσφοράς και των συνημμένων δικαιολογητικών) από επιστολή του Προσφέροντα προκειμένου αυτή να πρωτοκολληθεί.

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου νόμιμου εκπρόσωπου.
  • Φορολογική ενημερότητα.
  • Ασφαλιστική ενημερότητα.
  • Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης.

Η "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. " έχει το δικαίωμα να ακυρώσει ή/και να επαναλάβει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή να επιλέξει άλλο τρόπο διενέργειας της επιλογής του Αναδόχου, εφόσον το κρίνει σκόπιμο για οποιονδήποτε λόγο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γενικό Διευθυντή, κο Κουτή Βάϊο (τηλ. 2432025370, e-mail: bkoutis@kenakap.gr)

 
Καλαμπάκα, 11-12-2023

 

       Για την
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ
Η Πρόεδρος
ΕΔΠ CLLD/LEADER
ΜΠΑΝΤΕΚΑ Ευαγγελία

Σχετικά αρχεία

Δημοφιλείς ετικέτες

Πρόσφατες Προκηρύξεις


2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Έληξε

Ετικέτες: CLLD/LEADER | 29 Ιουνίου 2023, λήγει στις 1 Σεπτεμβρίου 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 265/16.06.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ...

Μάθετε περισσότερα