Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ OIKONOMIKHΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

13 Φεβρουαρίου 2024

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ / ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ»,
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
CLLD/LEADER 2014-2020

 

Η "Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ" προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ / ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ», στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την προμήθεια / αγορά αυτοκινήτου που θα χρησιμοποιείται για τις ανάγκες υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020. Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Υπομέτρο 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του Τοπικού Προγράμματος, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 328 Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 128 του Ν. 4782/2021 σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και βασικό εξοπλισμό και δυνάμει της απόφασης της 12-2-2024 & (θ.2ο) της ΕΔΠ CLLD/LEADER.

Το αυτοκίνητο που θα προμηθευτεί η "Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ", πρέπει να πληροί κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

Κινητήρας

 • Τύπος κινητήρα: Diesel
 • Τύπος αμαξώματος: Crossover/SUV
 • Πόρτες: 5 (αυτοκίνητο 5 θέσεων)
 • Καύσιμο: Diesel
 • Κυβισμός: έως 1.500cc
 • Κιβώτιο: Αυτόματο (κατά προτίμηση) ή Χειροκίνητο

 

Εξοπλισμός

 • Air conditioning
 • Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός / πίσω
 • Ηλεκτρικοί καθρέπτες
 • Υδραυλικό Τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος / σε απόσταση
 • Ζάντες αλουμινίου
 • Λειτουργία κεντρικού κλειδώματος με τηλεχειρισμό
 • Ηχοσύστημα με ραδιόφωνο
 • Bluetooth / streaming μουσικής / σύνδεση τηλ.
 • Αερόσακοι οδηγού / συνοδηγού /πλευρικοί αερόσακοι
 • Ηλεκτρονικός έλεγχος πρόσφυσης
 • Υποβοήθηση φρεναρίσματος
 • Ηλεκτρονική κατανομή φρεναρίσματος
 • Σύστημα ευστάθειας
 • Έλεγχος ανατροπής
 • Προβολείς ομίχλης

Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων αναδόχων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

Η "Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ" έχει το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει / διαπραγματευτεί με τον ανάδοχο το χρονοδιάγραμμα και τις ανωτέρω προδιαγραφές πριν την οριστικοποίησή τους και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, αλλά και κατά τη διάρκεια υλοποίησης (τροποποίηση σύμβασης), χωρίς τροποποίηση του τιμήματος αυτής.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, διατίθεται στα γραφεία της "Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ" στην Έδρα της εταιρείας Ιωαννίνων 84, 422 00 Καλαμπάκα, καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.kenakap.gr

Η προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυμία και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση) του προσφέροντα καθώς και τις παρακάτω ενδείξεις :

....................................................................................................................................................................

«ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για το έργο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ / ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

CLLD/LEADER 2014-2020

ΠΡΟΣ:

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

Ιωαννίνων 84, 422 00 Καλαμπάκα

 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

....................................................................................................................................................................

Ο κύριος σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) σφραγισμένους επιμέρους φακέλους («Υποφακέλους»).

I) Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που περιέχει τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλλει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού ο προσφέροντας. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι :

 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α), με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του προσφέροντα ότι:
  • Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
  • Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτο γνώση.
  • Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου αντικειμένου.
  • Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
  • Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ" για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού.
  • Δεν έχει αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς.
  • Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου νόμιμου εκπρόσωπου.
 • Φορολογική ενημερότητα.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα.
 • Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης.
 • Δικαιολογητικά απόδειξης τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του προσφέροντα :
 • Προφίλ Αναδόχου
 • Έγγραφο εκπροσώπησης εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό του.      

- Σε περίπτωση Ένωσης / Σύμπραξης / Κοινοπραξίας που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα   ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίζονται για κάθε μέλος.

- Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν εξαιρείται με διάταξη νόμου από την προσκόμισή τους.

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων εξαιρείται από την προσκόμισή τους, θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία να αναφέρονται οι διατάξεις του νόμου που τεκμηριώνουν την εξαίρεση αυτή.

- Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι στην Ελληνική Γλώσσα πρωτότυπα ή επικυρωμένα.

II) Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει με ποινή αποκλεισμού την περιγραφή του αυτοκινήτου και των προδιαγραφών του, τις προσφερόμενες παροχές, καθώς και αντίστοιχο φυλλάδιο με φωτογραφίες (prospectus).

III) Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει με ποινή αποκλεισμού την υπογεγραμμένη οικονομική προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου, η οποία θα πρέπει να τεκμηριώνεται και να βασίζεται στα στοιχεία της τεχνικής του προσφοράς.

Η οικονομική προσφορά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

Οι σχετικές προσφορές υποβάλλονται εγγράφως το αργότερο μέχρι την 19/02/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ., στα κεντρικά γραφεία της "Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ" στην Έδρα της Eταιρείας, Ιωαννίνων 84, 422 00 Καλαμπάκα.

O διαγωνισμός θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά, ο οποίος και θα πληροί τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αυτά περιγράφονται ανωτέρω.

Α. Η κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ" με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από τεχνική – οικονομική άποψη προσφορά, μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής.

Β. Ο Ανάδοχος θα συνάψει σύμβαση με την "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ"

Γ. Ο υποψήφιος καλείται, μετά την ημερομηνία κοινοποίησης του αποτελέσματος, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας όποιο σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο του ζητηθεί από την "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ"

Δ. Η "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ" διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει σε συμβατοποίηση του εν λόγω έργου, σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε κώλυμα στην πορεία υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020.

Η "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ" έχει το δικαίωμα να ακυρώσει ή/και να επαναλάβει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή να επιλέξει άλλο τρόπο διενέργειας της επιλογής του Αναδόχου, εφόσον το κρίνει σκόπιμο για οποιονδήποτε λόγο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γενικό Διευθυντή, κο Κουτή Βάϊο, (τηλ. 2432025370, e-mail: kenakap@kenakap.gr).

Για την
"ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ ΟΤΑ-ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ"
 
             Κουτής Βάϊος
             Γεν. Δ/ντής

 


Σχετικά αρχεία

Δημοφιλείς ετικέτες

Πρόσφατες Προκηρύξεις


2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Έληξε

Ετικέτες: CLLD/LEADER | 29 Ιουνίου 2023, λήγει στις 1 Σεπτεμβρίου 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 265/16.06.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ...

Μάθετε περισσότερα