Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣTHN 22η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ THΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

9 Ιουνίου 2015

Με βάση την υπ' αρ. 267/29-05-2015 (Θέμα 3ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.», στην 22η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρείας (οδός Ιωαννίνων αριθ. 84, Καλαμπάκα), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1-1-2014 έως 31-12-2014 μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Eλεγκτών.
  2. Απόφαση περί απαλλαγής ή όχι των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του 2014.
  3. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2015.
  4. Απόφαση περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση του 2015 καθώς και της αμοιβής αυτών.
  5. Περί επαναφοράς του Μετοχικού Κεφαλαίου στην πρωθύστερη κατάσταση λόγω μη πραγματοποίησης της αύξησης και λήψη εκ νέου απόφασης Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας.
  6. Περί επικύρωσης των κάτωθι αποφάσεων :

α) του υπ΄αριθμ. 40/1-12-2014 (θέμα 1ο) Πρακτικού συνεδριάσεως της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER (ΕΔΠL) με «Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER (ΕΔΠL)» με τα συγκεκριμένα πρόσωπα που την απαρτίζουν-ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΔΠL

β) του υπ΄αριθμ.262/01-12-2014 (Θέμα 1α και 1β) Πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου: «α) Περί ανασύνθεσης της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER, β) Καθορισμός της ΕΔΠL με τα συγκεκριμένα πρόσωπα που την αποτελούν και εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. σε αυτήν για την εφαρμογή και διαχείριση του Άξονα 4. «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER του Π.Α.Α. 2007-2013».

γ) του υπ΄αριθμ. 260/23-09-2014 (Θέμα 7ο) Πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου «Περί έγκρισης αντικατάστασης μέλους του φορέα της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER».

δ) της υπ΄αριθμ. 265/31-03-2015 (Θέμα 7ο) Πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου «Περί αιτήματος παραίτησης και αντικατάστασης μέλους του φορέα του Δ.Σ. της εταιρείας κου ΠΑΠΠΑ Δημητρίου (εκπρόσωπος ΕΒΕ)».

 

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω 22η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, να καταθέσουν τις ΜΕΤΟΧΕΣ τους στην Εταιρεία, καθώς και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά καταθέσεώς τους μαζί με τα τυχόν πληρεξούσιά τους στα Γραφεία της Εταιρείας (οδός Ιωαννίνων αρ. 84, Καλαμπάκα) πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015 και ώρα 14:30.

 

Καλαμπάκα, 01-06-2015

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

ΣΙΝΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΡΙΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


Ανακοινώσεις: Κατηγορίες

Δημοφιλείς ετικέτες

Πρόσφατες Ανακοινώσεις


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Ετικέτες: CLLD/LEADER | 5 Απριλίου 2024

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή κτηνοτρόφων στην τεχνική διακρατική συνάντηση στην Ιταλία στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου...

Μάθετε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ THΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. "

2 Απριλίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
THΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ...

Μάθετε περισσότερα