Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣTHN 29η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ THΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. "

12 Αυγούστου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ     
ΣTHN 29η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
THΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. "

 

Με βάση την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 12-8-2022 (Θέμα 3ο) και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.», στην 29η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στις 06 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00, στο κτίριο του Πολιτιστικού Κέντρου Καλαμπάκας, δίπλα στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Ιωαννίνων αριθ. 84, Καλαμπάκα), ή"δια περιφοράς" (λόγω COVID 19), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1.  Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1-1-2021 έως 31-12-2021μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
  2. Απόφαση περί απαλλαγής ή όχι των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του 2021.
  3. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2022.
  4. Απόφαση περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση του 2022 καθώς και της αμοιβής αυτών.
  5. Περί επαναφοράς του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας στην πρωθύστερη κατάσταση, λόγω μη πραγματοποίησης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας , Κεφάλαιο Β, του Άρθρου 7.
  6. Λήψης απόφασης για Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.
  7. Περί επικύρωσης αποφάσεων:

α) του ΔΣ της (21-1-2022 & ώρα09:00)-(θ.1ο) "«Περί αντικατάστασης μελών στην Επιτροπή Διαχείρισης ΕΔΠ CLLD/LEADER α) των εκπροσώπων του Δήμου ΜΕΤΕΩΡΩΝ (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος) β) του εκπροσώπου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας (τακτικό μέλος)»
β) της ΕΔΠ/CLLD/LEADER της (21-1-2022 & ώρα 11:00)- (θέμα 1ο) Περί έγκρισης και επικύρωσης της απόφασης του Δ.Σ. της "ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε." της (21-1-2022)- (θέμα 1ο)«Περί αντικατάστασης εκπροσώπων στην ΕΔΠ-Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος CLLD/LEADER α) του Δήμου Μετεώρων, (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος) καιβ) της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας (τακτικό μέλος) και Συγκρότηση σε Σώμα »

 8. Διάφορα θέματα & ανακοινώσεις

 

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στην παραπάνω 29η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους στην Εταιρεία, καθώς και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά καταθέσεώς τους μαζί με τα τυχόν πληρεξούσιά τους στα Γραφεία της Εταιρείας (οδός Ιωαννίνων αρ. 84, Καλαμπάκα) πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι και την 30η Αυγούστου 2022 και ώρα 14:00.

 

   Καλαμπάκα, 12-8-2022
 
       Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
 ΜΠΑΝΤΕΚΑ Ευαγγελία

Ανακοινώσεις: Κατηγορίες

Δημοφιλείς ετικέτες

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Ετικέτες: CLLD/LEADER | 5 Απριλίου 2024

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή κτηνοτρόφων στην τεχνική διακρατική συνάντηση στην Ιταλία στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου...

Μάθετε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ THΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. "

2 Απριλίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
THΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ...

Μάθετε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – 2ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER (ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

26 Μαρτίου 2024

Οριστικοί πίνακες κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER (Υπομέτρο 19.2,. (για...

Μάθετε περισσότερα