Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ της πράξης: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» του ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ "ΤΑ ΚΟΝΑΚΙΑ"

31 Ιουλίου 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ της πράξης: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» του ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ "ΤΑ ΚΟΝΑΚΙΑ"

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ "ΤΑ ΚΟΝΑΚΙΑ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014–2020»

ΜΕΤΡΟ 19 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2, ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ της πράξης: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»

Ο Δικαιούχος ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ "ΤΑ ΚΟΝΑΚΙΑ", διακηρύττει ότι σύμφωνα με την 3/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την 17η του μηνός Αυγούστου του έτους 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στην έδρα του Δικαιούχου (Γραφεία Συλλόγου, ΔΑΒΑΚΗ 3 ΤΡΙΚΑΛΑ, Τ.Κ. 42100), θα διεξαχθεί Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχων για τις ακόλουθες προμήθειες/υπηρεσία:

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. της πράξης είναι: 0011049852, με τίτλο «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ».

Ο συνολικός προϋπολογισμός των προκηρυσσόμενων εργασιών της πράξης με βάση την 3/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανέρχεται στο ποσό των 12.009,68 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 14.892,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.) και συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α) Κατηγορία Δαπάνης: ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ-ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΣΙΩΝ με προϋπολογισμό 9.870,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.)

β) Κατηγορία Δαπάνης : ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΟΡΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ, με προϋπολογισμό 1.240,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.)

γ) Κατηγορία Δαπάνης: ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΑΓΟΡΑΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, με προϋπολογισμό 2.294,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.)

δ) Κατηγορία Δαπάνης: ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, με προϋπολογισμό 1.488,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν την αναλυτική πρόσκληση από την έδρα του Δικαιούχου: Γραφεία Συλλόγου, ΔΑΒΑΚΗ 3, ΤΡΙΚΑΛΑ, ΤΚ 42100, καθώς επίσης και από τα γραφεία της ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ.

 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από την αναλυτική διακήρυξη έως και την 16/08/2023 και ώρα 15:00 (λήξη παράδοσης των προσφορών).

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης με τον ανάδοχο.

Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» μέσω του προγράμματος CLLD/LEADER με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικαιούχου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ "ΤΑ ΚΟΝΑΚΙΑ", αρμόδιος επικοινωνίας κος Μπέης Στέφανος (τηλ: 6986006900) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

31/07/2023

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
του
«ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ "ΤΑ ΚΟΝΑΚΙΑ"»
ΜΠΕΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Ανακοινώσεις: Κατηγορίες

Δημοφιλείς ετικέτες

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020, ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

30 Αυγούστου 2023

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 265/16.06.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ...

Μάθετε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ της πράξης: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» του ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ "ΤΑ ΚΟΝΑΚΙΑ"

31 Ιουλίου 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ της πράξης: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» του ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ "ΤΑ ΚΟΝΑΚΙΑ"...

Μάθετε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣTHN 30η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ THΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. "

15 Μαΐου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ     
ΣTHN 30η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
THΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ...

Μάθετε περισσότερα