Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

1 Αυγούστου 2008

Η Αναπτυξιακή Τρικάλων Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (KENAKAΠ Α.Ε.), , προτίθεται να προβεί στην επιλογή τριών (3)
εξωτερικών συνεργατών με σύμβαση έργου παροχής υπηρεσιών και ειδικότερα :
1. ειδικότητας γεωπόνου
2. ειδικότητας οικονομολόγου
3. ειδικότητας πληροφορικής
στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της υλοποίησης των προγραμμάτων της Γ’ Προγραμματικής Περιόδου και της
προετοιμασίας για την υποβολή προγραμμάτων για την ∆’ Προγραμματική Περίοδο και την υλοποίηση αυτών.
Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται φυσικά πρόσωπα να υποβάλουν «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος»
συνοδευόμενη από Φάκελο Υποψηφιότητας με τα σχετικά δικαιολογητικά, όπου θα αποδεικνύεται η αποδεδειγμένη
εμπειρία τους σε θέματα συναφή με το αντικείμενο της θέσης απασχόλησης.

Σχετικά αρχεία

Δημοφιλείς ετικέτες

Πρόσφατες Προκηρύξεις


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Έληξε

Ετικέτες: CLLD/LEADER | 22 Ιουνίου 2018, λήγει στις 31 Αυγούστου 2018

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2)
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ...

Μάθετε περισσότερα