Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

28 Νοεμβρίου 2016

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Για την θέση Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας

«Αναπτυξιακή Τρικάλων- Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε»

 

Το ΔΣ της Αναπτυξιακής Τρικάλων- Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε έχοντας υπόψη:

α) το οργανόγραμμα και τον κανονισμό της εταιρίας,

β) Το εδάφιο ια’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του Νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ Α’, 28), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ Α’, 234/28-12 2009) και όπως κάθε φορά ισχύει.

γ) την 276/28-11-2016 (Θέμα 6βο) Απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση της θέσης Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας με το σύστημα της δημόσιας ανακοίνωσης και επιλογής από το Δ.Σ. και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν σχετική αίτηση με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα μαζί με αντίγραφα των λοιπών δικαιολογητικών που ζητούνται και εμφανίζονται αναλυτικά στην παρούσα προκήρυξη μέχρι τις 31/12/2016.

Απαιτούμενα υποχρεωτικά προσόντα:

  1. Πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής (ΠΕ ή ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ.
  2. Πενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε διοικητική ή διευθυντική ή ανάλογη υπεύθυνη θέση σε φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή των ΟΤΑ ή άλλων φορέων.

Επισημαίνεται ότι τυχόν πρόσθετα λοιπά προσόντα (εφόσον συνυποβάλλονται) θα συνεκτιμηθούν από την επιτροπή αξιολόγησης υποψηφίων που το Δ.Σ. συνέστησε και η οποία θα προβεί στον έλεγχο και την εκτίμηση των υποχρεωτικών προσόντων των υποψηφίων δυνάμενη, εφόσον κρίνει απαραίτητο, να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία ή διευκρινίσεις προκειμένου να εισηγηθεί αρμοδίως προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε κάθε περίπτωση η επιλογή ανήκει στην απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του Δ.Σ. της εταιρείας, το οποίο δύναται ακόμα και να ακυρώσει την προκήρυξη αυτή σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας της, χωρίς ουδεμία ένσταση να παράγει έννομο αποτέλεσμα ή να δημιουργεί αιτία επανεξέτασης της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία της εταιρείας (Ιωαννίνων 84, 422 00 Καλαμπάκα). Η αναλυτική προκήρυξη διατίθεται στα Γραφεία της εταιρίας και βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.kenakap.gr. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 24320 25370, 24320 75250.

 

-Ο-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Χρήστος Σινάνης

 


Σχετικά αρχεία

Δημοφιλείς ετικέτες

Πρόσφατες Προκηρύξεις


2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Έληξε

Ετικέτες: CLLD/LEADER | 29 Ιουνίου 2023, λήγει στις 1 Σεπτεμβρίου 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 265/16.06.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ...

Μάθετε περισσότερα