Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

13 Σεπτεμβρίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για την έκδοση εγγυητικής επιστολής στα πλαίσια υλοποίησης του Μέτρου 19.4 του προγράμματος CLLD/LEADER του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠAA 2014-2020) ».

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΑΕ ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. που εδρεύει στην Καλαμπάκα, έχει επιλεγεί με την υπ' αριθμ. 3206/12-12-2016 απόφαση, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ),για την εφαρμογή του προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 στο νομό Τρικάλων. Η διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος ορίζεται στα 5 έτη.

Η συνολική εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη (επιδότηση) για τα Μέτρα 19.2, 19.3 και 19.4 του προγράμματος ανέρχεται αθροιστικά στο ποσό των 5.050.000 €. Το ποσό αυτό είναι το αρχικά εγκεκριμένο και κατά την πορεία υλοποίησης του προγράμματος μπορεί να αυξηθεί μετά από σχετική απόφαση του ΥΠΑΑΤ.

Στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος LEADER, στην ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε., μετά την απόφαση ένταξης του ΥΠΑΑΤ και την έκδοση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, θα μεταβιβαστούν οι αντίστοιχες πιστώσεις από το ΥΠΑΑΤ και ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) θα διαχειρισθεί το πρόγραμμα και κατά συνέπεια την αναλογούσα ενίσχυση (επιδότηση) των 5.050.000 €.

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η λειτουργία της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.), σύμφωνα και με το διαχειριστικό πλαίσιο που περιγράφεται στην 8427/1-8-2017 ΥΑ απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής χορήγησης προκαταβολής για την υλοποίηση του Μέτρου 19.4 (Λειτουργικές Δαπάνες της ΟΤΔ), αντίστοιχα θα ακολουθήσουν και τα Μέτρα 19.2 και 19.3.

Για το λόγο αυτό η ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. αναζητεί με την παρούσα, χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, προκειμένου να συνεργαστεί στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος CLLD/LEADER και για την έκδοση της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής για τo Μέτρo 19.4 του τοπικού προγράμματος του ανωτέρω ποσού 300.000 € υπέρ του ΟΠΕΚΕΠΕ (Σύμφωνα με το υπόδειγμα της ΥΑ αρ. 8427/1-8-2017).

Παρακαλούμε, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως μας υποβάλλετε την προσφορά της Τράπεζάς σας για το κόστος προμήθειας της εγγυητικής επιστολής καθώς και του ποσοστού εντοκισμού του ειδικού λογαριασμού που θα ανοιχτεί για το σκοπό αυτό, έως την Παρασκευή 13/10/2017 και ώρα 11:00π.μ.

Διαδικασία

  1. Επιλέγεται η πιο συμφέρουσα προσφορά.
  2. Σε κάθε περίπτωση η επιλογή ανήκει στην απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του Δ.Σ. της εταιρίας, το οποίο δύναται ακόμα και να ακυρώσει την πρόσκληση αυτή σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας της, χωρίς ουδεμία ένσταση να παράγει έννομο αποτέλεσμα ή να δημιουργεί αιτία επανεξέτασης της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
  3. Κατόπιν της ανωτέρω διαδικασίας θα ολοκληρωθεί με τη σύνταξη πρακτικού στο οποίο θα αναγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις.
  4. Οι προσφορές των ενδιαφερομένων ως και οι διορθωτικές/ συμπληρωματικές αιτήσεις θα πρέπει να είναι τοποθετημένες εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «ΠΡΟΣ «Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ CLLD/LEADER» και να κατατίθενται στα γραφεία της εταιρείας επί τη αποδείξει σχετικού αριθμού πρωτοκόλλου εισερχομένου της εταιρείας είτε να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή επί αποδείξει στη ταχυδρομική διεύθυνση: Ιωαννίνων 84, Τ.Κ. 422 00 Καλαμπάκα.

Οι προσφορές που θα παραληφθούν με οποιοδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα ληφθούν υπόψη

  1. Ως ημερομηνία παραλαβής της αιτήσεως θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στο σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου της εταιρείας είτε στην σφραγίδα του ταχυδρομείου και η οποία δεν μπορεί να είναι μετά την Παρασκευή 13/10/2017 και ώρα 11:00π.μ..

 

 

Καλαμπάκα 13/09/2017

Για την Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ
Σινάνης Χρήστος
ΠρόεδροςΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

-     Απόφαση έγκρισης υπ' αριθμ. 3206/12-12-2016 απόφαση του ΥΠΑΑΤ

-     ΥΑ αρ. 8427/1-8-2017

 

Πίνακας Αποδεκτών

Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα Τραπεζικά ΚαταστήματαΔημοφιλείς ετικέτες

Πρόσφατες Προκηρύξεις


2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Έληξε

Ετικέτες: CLLD/LEADER | 29 Ιουνίου 2023, λήγει στις 1 Σεπτεμβρίου 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 265/16.06.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ...

Μάθετε περισσότερα