Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ετικέτες: CLLD/LEADER | 6 Νοεμβρίου 2017

H Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος CLLD/ LEADER 2014-2020 για το νομό Τρικάλων και ειδικότερα για το Υπο-μέτρου 19.4 “Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση” καλεί με το σύστημα της δημόσιας ανακοίνωσης και της επιλογής από το της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/ LEADER 2014-2020 της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν προσφορές για τις παρακάτω υπηρεσίες:

α) Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ, (Ομάδα Τοπικής Δράσης) σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015

β) Πιστοποίηση του συστήματος ISO 9001:2005 από φορέα πιστοποίησης

Έχοντας υπόψη:

α) την απόφαση 4ο/13-10-2017 της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/ LEADER 2014-2020 της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ,

β) τον Κανονισμό Ανάθεσης Μελετών, Υπηρεσιών, Έργων και Προμηθειών της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ,

α) Το πεδίο ανάπτυξης και εφαρμογής του ISO 9001:2015 ορίζεται ως ο «Προγραμματισμός, Σχεδιασμός, Ωρίμανση, Παρακολούθηση και Οικονομική Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων έργων», και περιλαμβάνει τα εξής:

 • Τη μελέτη και εισαγωγή των απαραίτητων οργανωτικών και διαδικαστικών αλλαγών ώστε να διευκολυνθεί η εισαγωγή του Συστήματος Ποιότητας και να είναι εφικτή η εφαρμογή του συστήματος,
 • Τη μελέτη του συνόλου των λειτουργικών διεργασιών και την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις του προτύπου ΙSO 9001:2015.
 • Τη μελέτη επάρκειας των χρησιμοποιούμενων τεχνικών ελέγχου ποιότητας και ελέγχου καταλληλόλητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Τη σχεδίαση  και  υποστήριξη  εφαρμογής  όλης  της  απαραίτητης τεκμηρίωσης για τις λειτουργίες που σχετίζονται με τη διαχείριση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Την καθιέρωση διαδικασιών συνεχούς παρακολούθησης και βελτίωσης της ποιότητας των διεργασιών της εταιρείας,
 • Την πλήρη ενημέρωση του συνόλου του προσωπικού μέσω της διεξαγωγής εκπαιδευτικών συναντήσεων που θα αφορούν θέματα διαχείρισης της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πελάτες της.
 • Τη διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων
 • Την παρουσία του κατά την επιθεώρηση πιστοποίησης και την υποστήριξη της εταιρείας μέχρι τη λήψη του αντίστοιχου πιστοποιητικού.

β) Το πεδίο πιστοποίησης του ISO 9001:2015 ορίζεται ως ο «Προγραμματισμός, Σχεδιασμός, Ωρίμανση, Παρακολούθηση και Οικονομική Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων έργων», και περιλαμβάνει τα εξής:

 • Την επιθεώρηση αρχικής πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
 • Τη σύνταξη αναλυτικής έκθεσης της ανωτέρω επιθεώρησης και αποστολή της στην ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. εντός 15 ημερών από την ημέρα της επιθεώρησης
 • Τη χορήγηση πιστοποιητικού ποιότητας, διάρκειας ενός έτους, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

α) Οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων συμβούλων είναι η αποδεδειγμένη εμπειρία και επιτυχής εκτέλεση σε τουλάχιστον 2 αντίστοιχα έργα Εγκατάστασης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση σε σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει:

 • Αποδεικτικά υλοποίησης σε τουλάχιστον 2 αντίστοιχα έργα Εγκατάστασης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015.
 • Τη συνολική οικονομική προσφορά. Η καθαρή αξία της υπηρεσίας και το ποσό Φ.Π.Α. θα αναγράφονται χωριστά.

 

β) Οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων φορέων πιστοποίησης είναι η κατοχή διαπίστευσης για το Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 από αναγνωρισμένο φορέα (Ε.ΣΥ.Δ.) σε πεδίο ανάλογο με το πεδίο εφαρμογής της εταιρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση σε σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει:

 • Το πιστοποιητικό διαπίστευσης για το  Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 από αναγνωρισμένο φορέα (Ε.ΣΥ.Δ.)
 • Τη συνολική οικονομική προσφορά. Η καθαρή αξία της υπηρεσίας και το ποσό Φ.Π.Α. θα αναγράφονται χωριστά.

Σε κάθε περίπτωση η επιλογή ανήκει στην απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του Δ.Σ. της εταιρίας, το οποίο δύναται ακόμα και να ακυρώσει την πρόσκληση αυτή σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας της, χωρίς ουδεμία ένσταση να παράγει έννομο αποτέλεσμα ή να δημιουργεί αιτία επανεξέτασης της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν της ανωτέρω διαδικασίας θα ολοκληρωθεί με τη σύνταξη και υπογραφή σχετικής σύμβασης, στην οποία θα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων ως και οι διορθωτικές/ συμπληρωματικές αιτήσεις θα πρέπει να είναι τοποθετημένες εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «ΠΡΟΣ «Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ CLLD/LEADER» και να κατατίθενται στα γραφεία της εταιρείας επί τη αποδείξει σχετικού αριθμού πρωτοκόλλου εισερχομένου της εταιρείας είτε να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή επί αποδείξει στη ταχυδρομική διεύθυνση : Ιωαννίνων 84, Τ.Κ. 422 00 Καλαμπάκα.

Ως ημερομηνία παραλαβής της αιτήσεως θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στο σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου της εταιρείας είτε στην σφραγίδα του ταχυδρομείου και η οποία δεν μπορεί να είναι μετά την 30/11/2017.

 

Καλαμπάκα 06/11/2017

Για την Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ

Σινάνης Χρήστος

Πρόεδρος

 

 


Δημοφιλείς ετικέτες

Πρόσφατες Προκηρύξεις


2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Έληξε

Ετικέτες: CLLD/LEADER | 29 Ιουνίου 2023, λήγει στις 1 Σεπτεμβρίου 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 265/16.06.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ...

Μάθετε περισσότερα