Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

5 Μαρτίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ, Η/Υ, ΤΗΣ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.”"

H Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος CLLD/ LEADER 2014-2020 για το νομό Τρικάλων και ειδικότερα για το Υπο-μέτρο 19.4 “Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση” προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό προκειμένου να προβεί στην αντικατάσταση των ενσύρματων δικτύων ηλεκτρισμού και Η/Υ στα γραφεία της επί της οδού Ιωαννίνων 84, 422 00 Καλαμπάκα.

Έχοντας υπόψη:

α) την απόφαση της 28-2-2019 (θέμα 3ο),του ΔΣ της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ,

β) την απόφαση της 28-2-2019 (θέμα 3ο), της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/ LEADER 2014-2020 της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ,

γ) την ΥΑ 8427/1-8-2017, ΦΕΚ: 2747/Β΄/4-8-2017 «Πλαίσιο υλοποίησης υπομέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του Μέτρου 19 (Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020», όπως κάθε φορά ισχύει,

δ) τον Κανονισμό Ανάθεσης Μελετών, Υπηρεσιών, Έργων και Προμηθειών της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ,

Η «Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ Ο.Τ.Α.», με διακριτικό τίτλο «ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.», είναι Αναπτυξιακή Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ιδρύθηκε το 1992 με αφορμή το σχεδιασμό και την υλοποίηση της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER, σε τοπικό επίπεδο.

Στοιχεία εταιρείας:

Επωνυμία                                            :               ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ Ο.Τ.Α.

Διακριτικός τίτλος                           :               ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

Νομική μορφή                                  :               Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α.

Ταχυδρομική διεύθυνση              :               Ιωαννίνων 84, Καλαμπάκα, ΤΚ: 42 200

Αριθμός τηλεφώνου                       :               24320 25370-75250

Αριθμός τηλεομοιότυπου             :               24320 25343

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο           :               kenakap@kenakap.gr

Ιστοσελίδα                                         :               www.kenakap.gr

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την αντικατάσταση των δικτύων ηλεκτρισμού και Η/Υ στο πλαίσιο της υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος στο Υπομέτρο 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του Μέτρου 19 (Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020», όπως κάθε φορά ισχύει. (ΥΑ 8427/1-8-2017, ΦΕΚ: 2747/Β΄/4-8-2017)

Το έργο αφορά σε:

  • Αντικατάσταση των ηλεκτρολογικών γραμμών της Εταιρίας με την τοποθέτηση νέων καλωδιώσεων (ηλεκτρολογικά, τηλεφωνίας και ίντερνετ) θα συμπεριληφθούν νέοι πίνακες, αυτοματισμοί και φωτιστικά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος.
  • Οι εργασίες είναι πλήρεις και ολοκληρωμένες  και περιλαμβάνουν υλικά και εργασία.

Η κατ΄ελάχιστο προϋπόθεση συμμετοχής είναι: α) η κατοχή άσκησης επαγγέλματος ηλεκτρολόγου.

  1. συμμετοχής

Τα απαιτούμενα έγγραφα που θα υποβληθούν  είναι:

1) Έγγραφο που να αποδεικνύει την κατοχή άσκησης επαγγέλματος ηλεκτρολόγου.

  1. δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α) του προσφέροντα ότι:

• Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης

• Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτα γνώση.

• Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου αντικειμένου

  • Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

• Σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού για την υλοποίηση του έργου, φέρει αποκλειστικά την ευθύνη αμοιβών, ασφάλισης κλπ.

 • Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού.

  1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986  (ΦΕΚ 75 Α), του προσφέροντα ότι:

• Δεν έχει αποκλεισθεί από λοιπούς διαγωνισμούς αναλόγου αντικειμένου.

• Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση.

 • Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

• Δεν έχει καταδικαστεί σε αδίκημα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

• Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που θα του ζητηθούν.

  1. (υπογεγραμμένο)

Για  ένα  (1)  μήνα  από  την  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών.  Στις  προσφορές  που  θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύς τους.

Ανώτερο ποσό της προσφοράς για το σύνολο του εξοπλισμού, ορίζεται το ποσό των 20.000,00€ ΜΗ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Α. Η  Επιλογή αναδόχου  θα γίνει με  κριτήριο  επιλογής την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη προσφορά, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές. Η κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής .

Β. Η ανωτέρω διαδικασία θα ολοκληρωθεί με τη σύνταξη και υπογραφή σχετικής σύμβασης, στην οποία θα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της συνεργασίας. Ο δε υποψήφιος καλείται, μετά την ημερομηνία κοινοποίησης υπογραφής της σχετικής σύμβασης, να προσκομίσει όποιο σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο του ζητηθεί από την ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε..

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση σε σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει τα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Σε κάθε περίπτωση η επιλογή ανήκει στην απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της ΕΔΠ/CLLD/ LEADER 2014-2020 και του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ, το οποίο δύναται ακόμα και να ακυρώσει την πρόσκληση αυτή σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας της, χωρίς ουδεμία ένσταση να παράγει έννομο αποτέλεσμα ή να δημιουργεί αιτία επανεξέτασης της αποφάσεως των παραπάνω οργάνων.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «ΠΡΟΣ «Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ CLLD/LEADER» και να κατατίθενται στα γραφεία της εταιρείας επί τη αποδείξει σχετικού αριθμού πρωτοκόλλου εισερχομένου της εταιρείας είτε να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή επί αποδείξει στη ταχυδρομική διεύθυνση : Ιωαννίνων 84, Τ.Κ. 422 00 Καλαμπάκα.

Ως ημερομηνία παραλαβής της αιτήσεως θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στο σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου της εταιρείας είτε στη σφραγίδα του ταχυδρομείου και η οποία δεν μπορεί να είναι μετά την 27η Μαρτίου 2019 και ώρα 14.00 (Πληροφορίες κα Καραφύλλα τηλ: 2432025370).Το υλικό της παρούσας με τα παραρτήματα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα (www.kenakap.gr), απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι. .

 Καλαμπάκα  05/03/2019

Για την

Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – «ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ»

Ο Πρόεδρος

Σινάνης Χρήστος

 


Δημοφιλείς ετικέτες

Πρόσφατες Προκηρύξεις


2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Έληξε

Ετικέτες: CLLD/LEADER | 29 Ιουνίου 2023, λήγει στις 1 Σεπτεμβρίου 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 265/16.06.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ...

Μάθετε περισσότερα