Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

10 Νοεμβρίου 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

H "Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε." στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος CLLD/ LEADER 2014-2020 για το νομό Τρικάλων, προτίθεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου (ΣΜΕ), με ένα (1) άτομο, με την ειδικότητα του Πολιτικού Μηχανικού (ΠΕ), το οποίο θα ενταχθεί στην Ομάδα Έργου.

Το συνολικό ποσό αμοιβής του/της συμβασιούχου διαμορφώνεται ανάλογα κατά ειδικότητα, από την υπογραφή της σύμβασης κατ’ αρχήν για ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη επιλεξιμότητας δαπανών, που στηρίζουν την εν λόγω αμοιβή.

Η "Αναπτυξιακή Τρικάλων - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ" (ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ), έχοντας υπόψη :

α) την απόφαση της 06-9-2023 (θ.2α), του ΔΣ της "Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ",

β) την απόφαση της 02-10-2023 (θ.2), της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/ LEADER 2014-2020 της "Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ",

γ) την απόφαση του ΥΠΑΑΤ με αρ.πρωτ.3206/12-12-2016, ΦΕΚ:4111/Β/2016, με θέμα: "Έγκριση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 & του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 και κατανομή πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης",

Ενδεικτικά στα καθήκοντα αναφέρονται:

Α) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 • Συμμετοχή στην υλοποίηση των τοπικών Προγραμμάτων CLLD/LEADER.
 • Συμμετοχή στην διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων που θα υποβληθούν από τους υποψήφιους δικαιούχους στο πρόγραμμα βάσει της επιστημονικής εξειδικευμένης κατάρτισής του.
 • Συμμετοχή στην Επιτροπή Πιστοποίησης (ΕΠ) ενταγμένων έργων του προγράμματος.
 • Πιστοποίηση κατασκευαστικών εργασιών των ενταγμένων έργων και σύνταξη των σχετικών εντύπων ελέγχου προόδου του έργου.
 • Σύνταξη και υποβολή των τεχνικών δελτίων πράξεων των Τοπικών Προγραμμάτων.
 • Σύνταξη εκθέσεων πορείας υλοποίησης των Τοπικών Προγραμμάτων.
 • Τήρηση κατάλληλης βάσης δεδομένων για την παρακολούθηση των αναλυτικών στοιχείων προόδου των έργων.
 • Παραλαβή ολοκληρωμένων έργων των Τοπικών Προγραμμάτων.
 • Συμμετοχή σε Ομάδες Έργου για την υλοποίηση σχεδίων Διατοπικής / Διακρατικής Συνεργασίας.
 • Σύνταξη τεχνικών εισηγήσεων/γνωμοδοτήσεων προς τους αρμόδιους φορείς σε θέματα που αφορούν την επιστημονική του ειδίκευση.
 • Παραδοτέο: Τμηματική αναφορά των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν στην αντίστοιχη περίοδο υλοποίησης των Τοπικών Προγραμμάτων.

Β) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΕΜΨΥΧΩΣΗΣ

• Συμμετοχή σε όλες τις ενέργειες ενημέρωσης και πληροφόρησης του τοπικού πληθυσμού και των δικαιούχων επενδυτών που πραγματοποιεί η εταιρεία στο πλαίσιο των Τοπικών Προγραμμάτων CLLD/LEADER. Συγκεκριμένα:

• Προετοιμασία και δημοσίευση προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος των Τοπικών Προγραμμάτων.

• Προετοιμασία και συμμετοχή σε ημερίδες και συναντήσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικές με τα Τοπικά Προγράμματα.

• Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους δικαιούχους για τους όρους του Προγράμματος, καθώς και σχετικά με την προετοιμασία, την υλοποίηση και τη λειτουργία των επενδυτικών τους σχεδίων με εξειδίκευση στους τομείς του επιστημονικού του αντικειμένου.

• Ειδική συνεχής πληροφόρηση και τεχνική στήριξη ενδιαφερομένων στο πεδίο της επιστημονικής του ειδίκευσης.

• Παραδοτέο: Τμηματική αναφορά των ενεργειών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης - εμψύχωσης που πραγματοποιήθηκαν.

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι τα Γραφεία της εταιρείας “Αναπτυξιακή Τρικάλων - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.)” και επιτόπου στα έργα και δράσεις του τοπικού προγράμματος.

α) Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού (ΠΕ) ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος.γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. δ) Ειδική εμπειρία στην υλοποίηση/διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων.(Απαιτείται ειδική επαγγελματική εμπειρία 24 μήνες) Ενδεικτικά:

 • Έλεγχος πληρότητας και εγκυρότητας των αιτημάτων πληρωμής δαπανών των δικαιούχων με βάση τα υποβληθέντα παραστατικά, λοιπά δικαιολογητικά και στοιχεία τεκμηρίωσης.
 • Επιτόπιες επισκέψεις στο χώρο υλοποίησης των έργων και σύνταξη σχετικών εκθέσεων αυτοψίας.
 • Έλεγχος επιμετρήσεων εργασιών
 • Εξέταση αιτημάτων τροποποίησης έργων.
 • Πιστοποίηση εργασιών των ενταγμένων έργων και σύνταξη των σχετικών εντύπων.
 • Ενημέρωση του μηχανογραφικού - πληροφορικού συστήματος που θα εξυπηρετήσει τις επενδύσεις (ΟΠΣΑΑ / ΟΠΣ).
 • Σύνταξη εκθέσεων πορείας υλοποίησης των Τοπικών Προγραμμάτων.
 • Παραλαβή ολοκληρωμένων έργων των Τοπικών Προγραμμάτων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση σε σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει τα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Σε κάθε περίπτωση η επιλογή ανήκει στην απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της ΕΔΠ/CLLD/ LEADER 2014-2020 και του Δ.Σ. της εταιρείας "Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ", το οποίο δύναται ακόμα και να ακυρώσει την πρόσκληση αυτή σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας της, χωρίς ουδεμία ένσταση να παράγει έννομο αποτέλεσμα ή να δημιουργεί αιτία επανεξέτασης της αποφάσεως των παραπάνω οργάνων.

Η ανωτέρω διαδικασία θα ολοκληρωθεί με τη σύνταξη και υπογραφή σχετικής σύμβασης, στην οποία θα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της συνεργασίας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να είναι τοποθετημένες εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «ΠΡΟΣ «Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ CLLD/LEADER ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023» και να κατατίθενται στα γραφεία της εταιρείας επί τη αποδείξει σχετικού αριθμού πρωτοκόλλου εισερχομένου της εταιρείας είτε να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή επί αποδείξει στη ταχυδρομική διεύθυνση : Ιωαννίνων 84, Τ.Κ. 422 00 Καλαμπάκα.

Ως ημερομηνία παραλαβής της αιτήσεως θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στο σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου της εταιρείας είτε στην σφραγίδα του ταχυδρομείου και η οποία δεν μπορεί να είναι μετά την 27/11/2023 και ώρα 14.00 (Πληροφορίες κα Καραφύλλα Παναγιώτα. τηλ: 2432025370). Το υλικό της παρούσας με τα παραρτήματα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.kenakap.gr), απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

 

Για την
Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – «ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ»
η Πρόεδρος
ΜΠΑΝΤΕΚΑ Ευαγγελία

Δημοφιλείς ετικέτες

Πρόσφατες Προκηρύξεις


2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Έληξε

Ετικέτες: CLLD/LEADER | 29 Ιουνίου 2023, λήγει στις 1 Σεπτεμβρίου 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 265/16.06.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ...

Μάθετε περισσότερα