Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ OIKONOMIKHΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

9 Ιανουαρίου 2024

Καλαμπάκα,09-01-2024

αρ.πρωτ.:11

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ OIKONOMIKHΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΛΛΙΟΥ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ALIAS - Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Κτηνοτροφικής Διαδικασίας και Μεταποίηση (ALlevamento, Impatto Ambientale, traSformazione), ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.3 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΤΟΥ ΠΑΑ»   THΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ"ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. "

H "Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε."στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Διακρατικής Συνεργασίας ALIAS Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Κτηνοτροφικής Διαδικασίας και Μεταποίηση, ΜΕΤΡΟ 19 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014 - 2020 : Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων / Υπομέτρο 19.3 Στήριξη για την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική και διατοπική) που έχει ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/ LEADER με την υπ' αριθμ. 1916/06-06-2022 (ΑΔΑ: 921Υ4653ΠΓ-Ο0Κ) ) Απόφαση Ένταξης του Σχεδίου της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014 - 2020,

ανακοινώνει ότι προτίθεται να αναθέσει την τεχνική υποστήριξη με τη μορφή παροχής υπηρεσίας για την υλοποίηση των εξής υποδράσεων του ανωτέρω έργου, όπως προβλέπεται στο σχέδιο συνεργασίας:

 • Υποδράση Β1: Καταγραφή και αποτύπωση των κτηνοτροφικών μονάδων αιγοπροβάτων και πιθανών ήδη υπαρχουσών διαδικασιών επανάχρησης: καταγραφή ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των κτηνοτροφικών μονάδων, περιγραφή των κυριότερων χαρακτηριστικών του παραγόμενου μαλλιού, διαδικασιών επανάχρησης / ανακύκλωσης μαλλιού και φυσικών ινών (χειροτεχνήματα, υφάσματα, λιπάσματα, μονωτικά υλικά) . Χαρτογράφηση των αγροκτημάτων στην περιοχή της ΟΤΔ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.. και
 • Υποδράση Β2: Αξιολόγηση της οικονομικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας (μελέτη σκοπιμότητας) και τον εντοπισμό ενδεχόμενων σεναρίων επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων μαλλιού.

 

Αναλυτικότερα το έργο περιλαμβάνει τα εξής:

 • Υποδράση Β.1.

Περιγραφή: Καταγραφή και αποτύπωση των κτηνοτροφικών μονάδων αιγοπροβάτων και πιθανών ήδη υπαρχουσών διαδικασιών επανάχρησης: καταγραφή ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των κτηνοτροφικών μονάδων, περιγραφή των κυριότερων χαρακτηριστικών του παραγόμενου μαλλιού, διαδικασιών επανάχρησης / ανακύκλωσης μαλλιού και φυσικών ινών (χειροτεχνήματα, υφάσματα, λιπάσματα, μονωτικά υλικά) . Χαρτογράφηση των αγροκτημάτων στην περιοχή της ΟΤΔ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε..

Η δράση περιλαμβάνει την αποτύπωση και καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης όσον αφορά τις κτηνοτροφικές μονάδες αιγοπροβάτων και την καταμέτρηση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων σχετικά με το παραγόμενο μαλλί και την αποτύπωση της διαδικασίας που ακολουθούν οι κτηνοτρόφοι της περιοχής παρέμβασης σχετικά με τη διάθεση και αξιοποίηση ή μη του μαλλιού. Αφορά κοινή δράση που θα υλοποιηθεί σε όλες τις περιοχές των εταίρων. Το παραδοτέο της παρούσας δράσης θα αποτελέσει υλικό για την Δράση Β.3.

Προϋπολογισμός: 6.000,00€

Παραδοτέα:

 1. Φύλλο απογραφής κτηνοτροφικών μονάδων και ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών και υλικό συνεντεύξεων.
 2. Χαρτογράφηση κτηνοτροφικών μονάδων ενδιαφέροντος.
 3. Φύλλο απογραφής διαδικασιών χρήσης του μαλλιού και
 4. Υλικό συνεντεύξεων.

 

 • Υποδράση Β.2.

Περιγραφή: Αξιολόγηση της οικονομικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας (μελέτη σκοπιμότητας) και τον εντοπισμό ενδεχόμενων σεναρίων επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων μαλλιού. Η δράση αφορά την επεξεργασία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δύο προηγούμενων δράσεων και θα οδηγήσει στο σχεδιασμό πιθανών σεναρίων αξιοποίησης του παραγόμενου μαλλιού για την περιοχή των Τρικάλων. Η δράση θα υλοποιηθεί παράλληλα στις περιοχές των διακρατικών εταίρων.

Προϋπολογισμός: 8.000,00€

Παραδοτέο:

 1. Μελέτη βιωσιμότητας για την περιοχή των Τρικάλων
 2. μελέτης

Φάσεις υλοποίησης

Το έργο που θα αναλάβει ο Ανάδοχος θα υλοποιηθεί στις παρακάτω φάσεις:

 1. Α΄ φάση στην οποία περιλαμβάνονται τα παραδοτέα της Υποδράσης Β1 και το παράρτημα της Υποδράσης Β2, τα οποία θα πρέπει να παραδοθούν τουλάχιστον έως την 31η Ιανουαρίου 2024.
 2. Β΄ φάση στην οποία περιλαμβάνονται τα παραδοτέα της Υποδράσης Β2 τα οποία θα πρέπει να παραδοθούν ως την 29η Μαρτίου 2024.

Οι ως άνω υπηρεσίες θα παρασχεθούν μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία παράδοσης της υποβολής του έργου, ήτοι την 29/03/2024, εκτός και αν η ημερομηνία αυτή τροποποιηθεί απο τον αναθέτοντα.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των ανωτέρω υπηρεσιών ανέρχεται σε δεκατέσσερις χιλιάδες ευρώ (14.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (17.360,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο για τριάντα (30) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της. Η αναγραφή του χρόνου ισχύος της προσφοράς είναι υποχρεωτική.

Ο κληθείς Φορέας μπορεί να καταθέσει Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, σε σφραγισμένο φάκελο εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στην έδρα της "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. " (Ιωαννίνων 84, 422 00 Καλαμπάκα) ή ταχυδρομικώς.

Ο φάκελος θα πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως (εκτός του φακέλου προσφοράς και των συνημμένων δικαιολογητικών) από επιστολή του Προσφέροντα προκειμένου αυτή να πρωτοκολληθεί.

Η προσφορά μπορεί να κατατεθεί ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. "kenakap@kenakap.gr (μόνο σε περιπτώσεις εγγράφων με ηλεκτρονικές/ψηφιακές υπογραφές) ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. "

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, η προσφορά παραλαμβάνεται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται ότι η αποστολή έγινε πριν την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα.

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου νόμιμου εκπρόσωπου.
 • Φορολογική ενημερότητα.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα.
 • Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης.

Η "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. " έχει το δικαίωμα να ακυρώσει ή/και να επαναλάβει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή να επιλέξει άλλο τρόπο διενέργειας της επιλογής του Αναδόχου, εφόσον το κρίνει σκόπιμο για οποιονδήποτε λόγο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γενικό Διευθυντή, κο Κουτή Βάϊο (τηλ. 2432025370, e-mail: bkoutis@kenakap.gr

 

Καλαμπάκα, 09-1-2024

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

 

 

 

 

ΜΠΑΝΤΕΚΑ Ευαγγελία

 


Δημοφιλείς ετικέτες

Πρόσφατες Προκηρύξεις


2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Έληξε

Ετικέτες: CLLD/LEADER | 29 Ιουνίου 2023, λήγει στις 1 Σεπτεμβρίου 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 265/16.06.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ...

Μάθετε περισσότερα