Αναπτυξιακή Τρικάλων - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. | Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
2432025370 kenakap@kenakap.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

11 Ιανουαρίου 2021

Αρ. Πρωτ. : 5
Καλαμπάκα 11/01/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

H Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος CLLD/ LEADER 2014-2020 για το νομό Τρικάλων και για το Υπο-μέτρο 19.4.2.3 “Υποστηρικτικές ενέργειες ΕΓΤΑΑ“, 19.4 “Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση”, προτίθεται να προσλάβει με σύμβαση μίσθωσης έργου, έναν εξωτερικό εμπειρογνώμονα - σύμβουλο αξιολογητή, με αντικείμενο την υποστήριξη της Εταιρείας για την Αξιολόγηση του Τοπικού Προγράμματος.

Έχοντας υπόψη:

α) την απόφαση της 8-1-2021,(θ 2ο),του ΔΣ της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ,

β) την απόφαση της 8-1-2021,(θ 5ο), της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/ LEADER 2014-2020 της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ,

γ) την ΥΑ 8427/1-8-2017, ΦΕΚ: 2747/Β΄/4-8-2017 «Πλαίσιο υλοποίησης υπομέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του Μέτρου 19 (Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020», όπως κάθε φορά ισχύει.

δ) τον Κανονισμό Ανάθεσης Μελετών, Υπηρεσιών, Έργων και Προμηθειών της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD 2014‐2020 οι ΟΤΔ οφείλουν να διαθέτουν ένα σχέδιο παρακολούθησης και αξιολόγησης αυτής. Η διαδικασία της Αξιολόγησης του Τοπικού Προγράμματος της ΟΤΔ, η οποία μεθοδολογικά αποτελεί έναν συνδυασμό αυτοαξιολόγησης (ΟΤΔ) και αξιολόγησης (εξωτερική αξιολόγηση), και ουσιαστικά αποτελεί ένα στρατηγικό εργαλείο διαχείρισης και μάθησης, μπορεί να διεξαχθεί σε τρείς φάσεις, περιλαμβάνοντας τα παρακάτω παραδοτέα:

‐Παραδοτέο 1: Σχέδιο Αξιολόγησης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Σχεδίου Αξιολόγησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΑΑ 2014‐2020, που έχει σαν στόχο τον καθορισμό του πλαισίου και του πλάνου αξιολόγησης της στρατηγικής του τοπικού προγράμματος

‐Παραδοτέο 2: Η πρώτη έκθεση αρχικής αξιολόγησης έχει σαν στόχο την αποτίμηση και αξιολόγηση της τοπικής στρατηγικής και της συνάφειάς της με τους στόχους του ΠΑΑ καθώς και την αξιολόγηση του μηχανισμού παρακολούθησης της ΟΤΔ. Στόχος της αρχικής αξιολόγησης είναι να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα και προτάσεις που θα λάβει υπόψη της η ΟΤΔ για τυχόν βελτιωτικές ενέργειες ή αναπροσαρμογές στην τοπική της στρατηγική.

Παραδοτέο 3: Η Τελική Αποτίμηση της 5ετούς υλοποίησης του τοπικού προγράμματος η οποία περιλαμβάνει την προστιθέμενη αξία που έχει επιφέρει στην περιοχή παρέμβασης και την συνολική ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση του προγράμματος ως προς την επίτευξη των στόχων του.

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο ΕΓΤΑΑ) και από εθνικούς πόρους. Η δαπάνη προϋπολογισμού 12.000,00 € πλέον ΦΠΑ, θα βαρύνει το Υπομέτρο 19.4.2.3 “Υποστηρικτικές ενέργειες ΕΓΤΑΑ“, 19.4 “Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση”, του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD 2014‐2020.

Η συνολική διάρκεια του έργου είναι έως τη λήξη του προγράμματος και όχι πέραν της 30/6/2023.

  1. Οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων είναι: α) η κατοχή τίτλου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Π.Ε.), β) η γνώση ξένης γλώσσας, γ) η άριστη χρήση Η/Υ, δ) εμπειρία σε εκπόνηση μελέτης‐εμπειρογνωμοσύνης σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή κοινοτικές πρωτοβουλίες ή και σε εμπειρογνωμοσύνες αξιολόγησης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
  2. Επιθυμητά προσόντα συμμετοχής υποψηφίων είναι: α) μεταπτυχιακός τίτλος, β) η γνώση 2ης ξένης γλώσσας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση σε σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει τα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Σε κάθε περίπτωση η επιλογή ανήκει στην απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της ΕΔΠ/CLLD/LEADER 2014-2020 και του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ, το οποίο δύναται ακόμα και να ακυρώσει την πρόσκληση αυτή σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας της, χωρίς ουδεμία ένσταση να παράγει έννομο αποτέλεσμα ή να δημιουργεί αιτία επανεξέτασης της αποφάσεως των παραπάνω οργάνων.

Η ανωτέρω διαδικασία θα ολοκληρωθεί με τη σύνταξη και υπογραφή σχετικής σύμβασης, στην οποία θα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της συνεργασίας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να είναι τοποθετημένες εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «ΠΡΟΣ «Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ CLLD/LEADER» και να κατατίθενται στα γραφεία της εταιρείας επί τη αποδείξει σχετικού αριθμού πρωτοκόλλου εισερχομένου της εταιρείας είτε να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή επί αποδείξει στη ταχυδρομική διεύθυνση : Ιωαννίνων 84, Τ.Κ. 422 00 Καλαμπάκα.Σημειώνεται ότι: Λόγω των μέτρων της πανδημίας COVID oι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να αποστέλλονται και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στο email της ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. kenakap@kenakap.gr.

Ως ημερομηνία παραλαβής της αιτήσεως θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στο σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου της εταιρείας είτε στην σφραγίδα του ταχυδρομείου και η οποία δεν μπορεί να είναι μετά την 25/01/2021 και ώρα 14.00 (Πληροφορίες κα Καραφύλλα τηλ: 2432025370).Το υλικό της παρούσας με τα παραρτήματα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.kenakap.gr), απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

 

Για την Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – «ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ»
Ο Πρόεδρος
Σινάνης Χρήστος

Δημοφιλείς ετικέτες

Πρόσφατες Προκηρύξεις


2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Έληξε

Ετικέτες: CLLD/LEADER | 29 Ιουνίου 2023, λήγει στις 1 Σεπτεμβρίου 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 265/16.06.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ...

Μάθετε περισσότερα